Epidemiologic and clinical characteristics and outcomes of scorpion sting in the southeastern region of Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 417-422 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.52333  

Epidemiologic and clinical characteristics and outcomes of scorpion sting in the southeastern region of Turkey

Fevzi Yılmaz1, Engin Deniz Arslan1, Ali Demir1, Cemil Kavalci2, Tamer Durdu1, Muhittin Serkan Yılmaz1, Cihat Yel1, Sami Akbulut3
1Numune Training And Research Hospital, Emergency Department, Ankara, Turkey
2Faculty Of Medicine, Baskent Universty, Emergency Department, Ankara, Turkey
3Diyarbakır Training And Research Hospital, Department Of Surgery, Diyarbakır, Turkey

BACKGROUND: Scorpion sting resulting in envenomation is a life-threatening emergency and causes serious health problems in tropical and subtropical regions. The aim of this study was to present the epidemiologic and clinical features of 123 cases presenting with symptoms of scorpion poisoning, a cause of preventable mortality and morbidity.
METHODS: This study retrospectively analyzed the epidemiologic and demographic features of a total of 123 patients who presented to Diyarbakır State Hospital Emergency Service with scorpion sting between January 2008 and December 2009.
RESULTS: Among 123 patients who presented to Diyarbakır State Hospital Emergency Service with scorpion sting between January 2008 and January 2009, 62.6% (n=77) were female and 37.4% (n=46) were male. The mean age of the patients was 33.5±17.3 years (2-80), and 27 (22%) patients were younger than 18 years. The place of residence was rural region in 98 (79.7%) patients and the city center in 25 (20.3%). The majority of victims were stung by scorpions while they were at active work (42.3%) or asleep (19.5%) in bed. Eleven (8.95%) patients were stung by a scorpion while putting on their own clothes.
CONCLUSION: This simple descriptive study will hopefully help healthcare providers take measures to prevent scorpion stings, which should take into consideration local epidemiological features.

Keywords: Epidemiology, pain, scorpion sting.


Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde akrep sokmalarının epidemiyolojik, klinik özellikleri ve sonuçları

Fevzi Yılmaz1, Engin Deniz Arslan1, Ali Demir1, Cemil Kavalci2, Tamer Durdu1, Muhittin Serkan Yılmaz1, Cihat Yel1, Sami Akbulut3
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Servisi, Ankara, Türkiye
3Diyarbakır Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

AMAÇ: Zehirlenmelere neden olan akrep sokmaları yaşamı tehdit eden acil bir durumdur ve tropikal ve subtropikal bölgelerde ciddi sağlık sorunlarına neden olurlar. Bu çalışmanın amacı mortalite ve morbiditenin önlenebilir nedenlerinden olan akrep sokması nedeni ile başvuran 123 hastanın epidemiyolojik ve klinik özelliklerini belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada Ocak 2008 ile Eylül 2009 arasında Diyarbakır Devlet Hastanesi Acil Servis’ine akrep sokması nedeni ile başvuran 123 hastanın demografik ve epidemiyolojik özellikleri geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 123 hastanın %62.6’sı (n=77) kadın ve %37.4’ü (n=46) erkekti. Olguların ortalama yaşı 33.5±17.3 (dağılım, 2-80) yıl ve 27 (%22) hasta 18 yaşından daha gençti. Hastaların 98’i (%79.7) kırsal alandan, 25’i (%20.3) şehir merkezindendi. Olguların çoğunluğu (%42.3) aktif çalışma sırasında ve uykuda (%19.5) akrep sokmasına maruz kaldı. On bir (%8.95) hasta da evde çamaşırlarını yerleştirirken akrep sokmasına maruz kalmıştı.
TARTIŞMA: Bu çalışmanın yöresel epidemiyolojik özellikleri göz önünde tutarak, sağlık çalışanlarına akrep sokmalarından korunma için gerekli önlemlerin alınmasında yardımcı olabileceğini umarız.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, akrep sokması, epidemiyoloji.


Fevzi Yılmaz, Engin Deniz Arslan, Ali Demir, Cemil Kavalci, Tamer Durdu, Muhittin Serkan Yılmaz, Cihat Yel, Sami Akbulut. Epidemiologic and clinical characteristics and outcomes of scorpion sting in the southeastern region of Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(5): 417-422

Corresponding Author: Fevzi Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale