Relationship between arterial oxygen tension and mortality of patients in intensive care unit on mechanical ventilation support [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-51430 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.51430  

Relationship between arterial oxygen tension and mortality of patients in intensive care unit on mechanical ventilation support

Ayhan Kaydu1, Günseli Orhun2, Nahit Çakar3
1Department of Anesthesiology And Reanimation, Diyarbakir State Hospital, Diyarbakir, Turkey
2Department of Reanimation, Istanbul University, Istanbul, Turkey
3Department of Reanimation, Koç University, Istanbul, Turkey

Background: Although there are studies that pointed hyperoxia maybe an independent risk factor for increased mortality and morbidity, this issue remains unclear. The aim is to examine the relationship between arterial oxygen tension, arterial carbondioxide tension and in hospital mortality of critically ill patients in intensive care unit (ICU).
Methods: After obtaining ethics committee approval, we recorded retrospective data’s of patients whom survived at least 24 hours in intensive care unit on mechanical ventilatory support over the age of 18 between year 2008-2012, the charts demographic properties and mechanical ventilation,blood gas parameters were analyzed. We defined hyperoxia group with a PaO2 value of ≥ 120 mmHg and normoxemia group with PaO2 of 60-120 mmHg. Patients with PaCO2 value <30 mmHg were evaluated as hypocapnia, 30-50 mmHg as normocapnia and those > 50 mmHg as hypercapnia.
Results: 7689 patients admitted to the intensive care unit between 2008 and 2012. Among 450 patients meeting the inclusion criteria of the study, 263 (58.4%) were male and 187 (41.6%) were female. Normoxia was observed in 232 (51.5%) patients and hyperoxia in 218 (48.5%). Mean PaO2 was 16.2 kPa (121.50 mmHg), and FiO2 was 60%. 254 (56%) of the patients whom had died throughout the five year period. There was not statistically significant difference in mortality between PaO2 levels and PCO2 levels (p> 0.05). According to the classification of PaO2 and FiO2, there was not statistically significant difference in mortality (p> 0.05). There was no statistically significant difference between the survival rates according to PCO2 classification (p: 0.602, p>0.05)
Conclusion: There was no significant association between mortality and oxygen and carbon dioxide of patients in intensive care unit on mechanical ventilatory support.

Keywords: normoxia, hyperoxia, oxygen toxicity, intensive care unit, mechanical ventilation


yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatör desteği ile takip edilen hastalarda arteriyel oksijen basıncı ile mortalite arasındaki ilişki

Ayhan Kaydu1, Günseli Orhun2, Nahit Çakar3
1Diyarbakır devlet hastanesi, anesteziyoloji ve reanimasyon ana bilim dalı, diyarbakır
2İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi, Reanimasyon anabilim dalı, İstanbul
3Koç Üniversitesi Tıp fakültesi, Reanimasyon anabilim dalı, İstanbul

Amaç: Hiperoksinin yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilasyon desteği ile takip edilen hastalarda mortalite ve morbiditeyi artıran bağımsız bir risk faktörü olduğuna dair farklı çalışmalar olmasına rağmen bu konu belirsizliğini korumaktadır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma; Etik komite onayı alındıktan sonra mekanik ventilatör desteği ile yoğun bakım ünitesine takip edilen 18 yaş üzerindeki 7689 hastanın ilk 24 saatteki verileri incelenerek yapılan retrospektif, gözlemsel bir çalışmadır. Hastaların demografik özellikleri, mekanik ventilasyon ve kan gazı parametleri analiz edildi. Hiperoksemiyi PaO2 ≥ 120 mmHg, normoksemiyi PaO2 60-120 mmHg olarak tanımlandı. PaCO2 değeri < 30 mmHg olan hastalar hipokapnik, 30-50 mmHg olanlar normokapnik, >50 mmHg olanlar hiperkapnik olarak tanımlandı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 59.60 ± 16.96 (18-93) yıl idi. Ortalama PaO2 değeri 16.2 kPa (121.50 mmHg) ve FiO2 değeri 60 % idi. 232 hasta normoksi (51.5 %) ve 218 hastada (48.5 %) hiperoksi gözlendi. Hastaların mortalite oran 56 % idi. PaO2 düzeyleri ve PCO2 düzeyleri ile mortalite arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p> 0.05). PaO2 ve FiO2 sınıflamasına göre mortalitede istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p> 0.05). PCO2 sınıflamasına göre sağkalım oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. (p: 0.602, p> 0.05).
Tartışma: Yoğun bakım ünitesindeki mekanik ventilatör desteği ile takip edilen hastalarda oksijen ve karbondioksit değerleri ile mortalite arasında anlamlı ilişki bulunmadı

Anahtar Kelimeler: normoksemi, hiperoksemi, oksijen toksisitesi, yoğun bakım ünitesi, mekanik ventilasyon
Corresponding Author: Ayhan Kaydu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale