The Utility of HAPS for Predicting Prognosis in Acute Pancreatitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-50794 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.50794  

The Utility of HAPS for Predicting Prognosis in Acute Pancreatitis

Ali Vefa Sayraç1, Yıldıray Cete2, Özlem Yiğit2, Alp Giray Aydın3, Neslihan Sayrac1
1Department Of Emergency Medicine, Antalya Training And Research Hospital, Antalya, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey
3Department Of Emergency Medicine, Koc University Hospital, İstanbul, Turkey

Background
Acute pancreatitis (AP) is a common abdominal disorder which requires early diagnosis and treatment. Many prognostic scoring systems introduced to clinical practice are not suitable in emergency department (ED) due to requiring much time and complex parameters. Recently, the harmless acute pancreatitis score (HAPS) has been introduced to identify AP with non-severe course. The aim of this study is to determine the utiliy of HAPS in predicting the severity of acute pancreatitis.
Study design and methods
All patients over 16 years old who were diagnosed as AP in ED were enrolled in this retrospective study. The data of the patients were collected from hospital database. The utility of HAPS were analyzed and compared with Ranson score.
Results
The study included 144 patients with a mean age of 58,7±15,4 and 69 (47.9%) of them were male and 75 (52.1%) were female. HAPS was statistically significant for predicting to have mild disease (p=0.008). HAPS has demonstrated a specificity of 81%, positive predictive value (PPV) of 96%, and an odds ratio of 5.57 (1.51-20.50). The predictability of Ranson scores was not significant. Measure of agreement (Kappa) between the two scores was 0.15 – low agreement.
Conclusion
HAPS is a simple and useful scoring algorithm to predict nonsevere course of acute pancreatitis in emergency department. HAPS-0 patients did not require early aggressive treatments and advanced radiological screening tools in the early stages of the disease.

Keywords: acute pancreatitis, prognosis, HAPS, emergency medicine


Akut Pankreatit Prognozunu Tahmin Etmede HAPS’ın Değeri

Ali Vefa Sayraç1, Yıldıray Cete2, Özlem Yiğit2, Alp Giray Aydın3, Neslihan Sayrac1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya
3Koç Üniversitesi Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

Giriş ve amaç
Akut pankreatit (AP), erken tanı ve tedavi gerektiren bir karın ağrısı nedenidir. Hastalarda prognozu öngörmede kullanılan birçok skorlama sistemi acil servis gibi az sayıda veri ve hızlı karar verme gerekliliği olan alanlarda kullanışlı değildir. Son dönemde HAPS (harmless acute pancreatitis score) prognoz tahmin sisteminin güvenilir olduğunu söyleyen çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, acil serviste AP tanısı koyulan hastalarda erken dönemde prognozu tahmin etmede HAPS’ın değerliliğini saptamaktır.
Gereç ve yöntem
Bu çalışmada, acil serviste akut pankreatit tanısı alan 16 yaş üstü hastalar geriye dönük olarak incelendi. Hastaların arşiv dosyalarından bilgilerine ulaşıldı. HAPS’ın hafif seyirli pankreatit olgularını saptamadaki başarısı test edildi. Hastaların Ranson skorları da hesaplanarak HAPS ile uyumluluğu karşılaştırıldı.
Bulgular
Çalışmaya 69’u (% 47.9) erkek, 75’i (%52.1) kadın, yaş ortalaması 58,7±15,4 olan 144 hasta alındı. HAPS ile pankreatit prognozunu tahmin etme arasındaki ilişki anlamlı bulundu (p=0.008). HAPS spesifitesi % 81, pozitif prediktif değeri % 96, odds oranı 5.57 (1.51-20.50, p=0.009) olarak hesaplandı. Ranson skorlarına göre bakıldığında ise istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. HAPS ile Ranson skorlarının uyumluluğu için hesaplanan kappa değeri 0.15 – zayıf uyumluluk olarak bulundu.
Sonuç
HAPS acil servise başvuran ve klinik olarak hafif seyredecek pankreatit hastalarını tespit etmede, basit ve kolay uygulanabilir değerli bir skorlama sistemi olabilir. HAPS-0 olan hastalarda, agresif tedavi girişimlerine ve erken dönemde ileri görüntüleme tetkiklerine ihtiyaç yoktur.

Anahtar Kelimeler: akut pankreatit, prognoz, HAPS, Acil servis
Corresponding Author: Özlem Yiğit, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale