Value of Alvarado Score and Computed Tomography in Diagnosis of Acute Appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-50383 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.50383  

Value of Alvarado Score and Computed Tomography in Diagnosis of Acute Appendicitis

Tolga Canbak, Adnan Ozpek, Aylin Acar, Huseyin Kerem Tolan, Fatih Basak, Ethem Unal, Fikret Ezberci
Health Science of University, Umraniye Training and Research Hospital, General Surgery, Istanbul, Turkey

Introduction
In this study, we aimed to compare Alvarado scoring and computed tomography (CT) in diagnosis of acute appendicitis.
Material&Methods
Patients operated between January 2012 and October 2016 with presumed diagnosis of acute appendicitis and undergone CT were retrospectively evaluated. Alvarado scores were calculated. Patients with appendicitis identified in histopathological examination were evaluated as Group 1 and patients without asppendicitis according to histopathological examination were evaluated as Group 2. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21.0 software was used for statistical analyses. Sensitivity, specificity, postive and negative predictive values were calculated. Mann Whitney U test and Chi-square test were used in comparison of the data. Significance was set at p<0.05.
Results
A total of 2002 patients undergone computed tomography and appendectomy due to presumed diagnosis of appendicitis were included in the study. Of patients, 1301 were males (65%), 701 (35%) were females and the mean age was 31.8±10.2 years. The rate of negative appendectomy was 5.1%.Alvarado score was ≥7 in 1576 (83%) of Group 1 patients and in 72 (69.9%) of Group 2 patients(p< 0.0001). Alvarado scoring had 95% sensitivity, 12% specificity, 0.82 positive predictive value and 0.30 negative predictive value in diagnosis of acute appendicitis.
When evaluated according to CT outcomes, findings in favour of appendicitis were identified with CT in 1785 (93.9%) of Group 1 patients and in 21 (20.3%)of Group 2 patients(p<0.001). CT had 98% sensitivity, 41% specificity, 0.94 positive predictive value and 0.79 negative predictive value in diagnosis of acute appendicitis.
Conclusion
The rate of correct diagnosis could be increased by ordering computed tomography in patients with an Alvarado score <7 when being undecided. In addition, rate of CT’s ordered could also be reduced in patients with an Alvarado score 7 or higher.

Keywords: Acute appendicitis, Alvarado score, Computed tomography


Akut Apandisit Tanısında Alvarado Skoru ve Bilgisayarlı Tomografinin Değeri

Tolga Canbak, Adnan Ozpek, Aylin Acar, Huseyin Kerem Tolan, Fatih Basak, Ethem Unal, Fikret Ezberci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş
Bu çalışmada, akut apandisit tanısında Alvarado skorlaması ile bilgisayarlı tomografi (BT) sonuçları arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi amaçlandı.
Materyal-metod
Ocak 2012-Ekim 2016 tarihleri arasında bilgisayarlı tomografi çekilen ve akut apandisit ön tanısıyla opere edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Alvarado skoru hesaplandı. Histopatolojik incelemede, apandisit saptanan hastalar Grup 1 ve apandisit saptanmayanlar Grup 2 olarak değerlendirildi. İstatistiksel analizler için, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21.0 programı kullanıldı. Mann Whitney U test ve Ki-Kare test kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular
BT çekilen ve apendektomi yapılan 2002 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 1301’i erkek, 701’i kadın ve ortalama yaş 31.8±10,2 idi. Negatif apendektomi oranı, %5.1 (n=103) idi. Grup 1’deki hastaların 1576’sında (%83) ve Grup 2’deki hastaların 72’sinde Alvarado skoru ≥7 (%69.9) bulundu (p< 0,0001). Alvarado skorlamasının akut apandisit tanısında sensitivitesi 0.95 ve spesifitesi 0.12, pozitif prediktif değeri 0.82 ve negatif prediktif değeri 0.30 idi.
BT sonuçlarına göre değerlendirildiğinde, Grup 1 hastalarının 1785’inde (%93.9) ve Grup 2’deki hastaların 21’inde (%20.3) BT’de akut apandisit lehine bulgu saptandı (p<0.001). Sensitivitesi 0.98 ve spesifitesi 0.41, pozitif prediktif değeri 0.94 ve negatif prediktif değeri 0.79 idi.
Sonuç
Alvarado skoru <7 olan ve tanıda arada kalınan hastalara bilgisayarlı tomografi çekilerek doğru tanı oranı arttırılabilir. Bunun yanı sıra Alvarado skoru 7 ve üzeri olan hastalarda BT çekilme oranı azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, Alvarado skoru, Bilgisayarlı tomografi
Corresponding Author: Aylin Acar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale