Morphometric Analysis of Significant Vascular Structures in Posterior Disc Surgery in Computed Tomography Angiography [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-49274 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.49274  

Morphometric Analysis of Significant Vascular Structures in Posterior Disc Surgery in Computed Tomography Angiography

Emre Muhittin Altunrende1, Elif Evrim Ekin2
1Health Science University, GOP Taksim Training and Research Hospital, Clinic of Neurosurgery, Istanbul, Turkey
2Health Science University, GOP Taksim Training and Research Hospital, Clinic of Radiology, Istanbul, Turkey

Background: Vascular injuries which are rarely seen in all procedures of spinal areas, especially lumbar disc surgery, are vitally important. The relationship between the course of iliac artery and vein with intervertebral disc distance in the patients undergone computed tomography angiography for abdominal aorta have been studied morphometrically.

Method: This study was carried out retrospectively. 100 patients who had computed tomography angiography (CTA) due to various reasons participated in the study. In CTA examinations of the patients, aorta bifurcation (AB), right and left common iliac artery (R/LCIA) and vein (R/LCIV) and the location of common iliac artery bifurcation (CIAB) were investigated. Locations of these vascular structures at spinal vertebra body (VB) and intervertebral disc level, whether there is fat plane between them and anterior longitudinal ligament (ALL) were analyzed.

Results: At L4-5 IDL, RCIV was found 51% at 12 clock position RCIA and between the ratio of 67% ALL. LCIA was at 72% 1 clock position and adjacent to ALL 47%. RCIV 92% was located in 11 o’clock position, and there was no fat plane between RCIV and ALL. LCIV 80% was located at 11-12 o’clock position and 18% transversely along 12-1-2 o’clock. There was no fat plane between LCIV and ALL in all patients. It was located close to ALL. At L5-S1 IDL, RCIA was at the ratio of 63% at 10 o’clock position and there was no fat plane between RCIA and ALL. LCIA was 72% at 2 o’clock position and LCIV was in between 92% ALL and LCIA. RCIV 95% was located at 9-10 o’clock position and no fat plane was found between 60% ALL and RCIV. LCIV 96% was located at 1-2 o’clock position and there was no fat plane between LCIV and 92% ALL. It was located close to ALL.

Conclusion: L4-5 IDL RCIA was located in the midline and at 300 angle position. LCIV was found between them. L5-S1 IDL located at LCIA left at 600 position was quite close to ALL with LCIV. When the distance from ALL are compared and the availability of fat planes between ALL and CIAs are considered, it can be noted that RCIA in L4-L5 IDL (p<0.001), LCIA in L5-S1 IDL (p<0.001) were located remotely and in a more protected position. It should be kept in mind that LCIV can progress along L4-5 ID level, adjacent to ALL and transversely.

Keywords: Spinal surgery, iatrogenic vascular injury, iliac artery injury, lumbar disc surgery


Bilgisayarlı tomografi anjioda, posterior disk cerrahisinde önemli vasküler yapıların morfometrik analizi

Emre Muhittin Altunrende1, Elif Evrim Ekin2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Lomber disk cerrahisi başta olmak üzere spinal bölgeye yönelik tüm prosedürlerde damar yaralanmaları nadir görülmekle birlikte hayati öneme sahiptir. Biz çalışmamızda abdominal aortaya yönelik bilgisayarlı tomografi anjio çekilen hastalarda iliak arter ve venin seyrini, intervertebral disk mesafeleri ile olan ilişkilerini morfometrik olarak araştırdık.

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma retrospektif olarak yapılmıştır. Herhangi bir nedenle bilgisayarlı tomografi anjio (CTA) çekilen 100 hasta çalışmaya katıldı. Hastaların CTA tetkiklerinde aort bifurkasyonu (AB), sağ ve sol common iliak arter (R/LCIA) ve ven (R/LCIV), common iliak arter bifurkasyonunun (CIAB) lokalizasyonu araştırıldı. Bu vasküler yapıların spinal vertebra body (VB) ve interverteral disk seviyesinde (IDL) lokalizasyonu, anterior longitudinal ligaman (ALL) ile aralarında yağ plan olup olmadığı araştırıldı.

Bulgular: L4-5 IDL'de RCIA 51% saat 12 hizasında ve 67% oranında ALL ile arasında RCIV bulunmaktaydı. LCIA 72% saat 1 hizasında ve 47% ALL'ye yapışık, 11% arada yağ planı mevcut iken 14% arada LCIV bulunmaktaydı. RCIV 92% saat 11 hizasında yerleşmekte, 97% ALL ile arasında yağ plan bulunmamaktaydı. LCIV 80% saat 11-12 hizasında, 18% transvers olarak saat 12-1-2 boyunca yerleşmekte ve hastaların tümünde ALL ile arasında yağ plan bulunmamakta, ALL'ye yakın yerleşimliydi. LCIA L4-5 IDL ALL'ye RCIA göre daha uzaktır (p<0.001). L5-S1 IDL'de RCIA 63% saat 10 hizasında ve 63% oranında ALL ile arasında yağ plan bulunmamaktaydı. LCIA, 72% saat 2 hizasında, 92% ALL ile arasında LCIV bulunmaktaydı. RCIV 95% saat 9 -10 hizasına yerleşmekte, 60% ALL ile arasında yağ plan bulunmaktaydı. LCIV, 96% saat 1-2 hizasında yerleşmekte, 92% ALL arasında yağ plan bulunmamakta, ALL'ye yakın yerleşimliydi. RCIA L5-S1 IDS ALL'ye LCIA göre daha uzaktır. (p<0.001). CIV'ler L4-5 IDS ALL uzaklıkları açısından fark yoktur (p=0.08). L5-S1 IDL RCIV ALL'ye LCIV'ye göre daha uzaktır (p<0.001).

Sonuç: L4-5 IDL RCIA orta hatta ve sağa 300 lik açı içerisinde yerleşmekte, ALL ile aralarında LCIV bulunmakta, bu seviyede olan bir damar yaralanması vene veya arter-ven kompleksine bağlı olma olasılığı yüksektir. L5-S1 IDL ise LCIA sola 600 hizasında, LCIV ile birlikte ALL'a çok yakın konumlanmıştır. CIA'ler ALL ile aralarında yağ plan bulunması ve ALL'ye uzaklığı karşılaştırıldığında L4-L5 IDL'de RCIA (p<0.001), L5-S1 IDL'de LCIA (p<0.001) ALL'ye uzak yerleşimliydi ve daha korunaklı bir pozisyonda olduğu söylenebilir. LCIV'nin L4-5 ID seviyesi boyunca ALL'a yapışık ve transvers ilerleyebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Spinal cerrahi, iatrojenik vasküler yaralanma, iliak arter yaralanması, lomber disk cerrahisi
Corresponding Author: Emre Muhittin Altunrende, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale