Auto-/homografting can work well even if both autograft and allograft are meshed in 4: 1 ratio [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 33-38 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.49204  

Auto-/homografting can work well even if both autograft and allograft are meshed in 4: 1 ratio

İsmail Şahin, Doğan Alhan, Mustafa Nışancı, Fırat Özer, Muhitdin Eski, Selçuk Işık
Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey.

BACKGROUND: Patients suffering major burns of more than 50% total burn surface area lack an adequate skin graft donor site to resurface extensive burn wounds and usually need widely meshed autografting and allografting. Anything over the 3: 1 expansion ratio is strongly associated with low graft take, poor or delayed epithelialization, and hypertrophic scarring.
METHODS: In this study, both autografts and allografts were expanded at a 4: 1 ratio. We aimed to use skin grafts effectively and to decrease the morbidity due to graft harvesting. Nine patients with major burns were treated with this method. Graft gain ratio and percentage of actual expansion to predicted expansion were calculated.
RESULTS: Ten auto-allografting procedures were performed on a mean of day 16. Graft take was over 95% successful. Five patients survived, and four patients died. The mean total burn surface area was 58.8% in patients who recovered, and 77.5% in the patients who died. The graft gain ratio was 74.8%. The actual expansion rate was 43.7% of the predicted expansion rate.
CONCLUSION: In this study, we demonstrated that the donor site morbidities were reduced and successful epithelialization was completed on the eighth day after using both autograft and allograft meshed with a 4: 1 ratio.

Keywords: Allograft, autograft; graft expansion; major burn.


Hem otogreft hem de allogreft 4: 1 oranında meşlendiğinde bile otohomogreftleme başarılı olabilir

İsmail Şahin, Doğan Alhan, Mustafa Nışancı, Fırat Özer, Muhitdin Eski, Selçuk Işık
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.

AMAÇ: Vücut yüzey alanının %50’sinden fazlasının yandığı majör yanıklı hastalarda geniş yanık alanlarının tedavisinde deri grefti donör alanları yetersiz kalır ve bu hastalar genellikle genişçe meşlenmiş otogreftleme ve allogreftlemeye ihtiyaç duyarlar. 3: 1’in üzerindeki meşleme oranları kuvvetle az greft tutması, kötü veya gecikmiş epitelizasyon ve hipertrofik skar ile beraberlik gösterir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada otogreftler ve allogreftler 4: 1 oranında meşlendi. Deri greftlerini daha efektif kullanmayı ve greft alınmasına bağlı morbiditeyi azaltmayı amaçladık. Majör yanıklı 9 hasta bu yöntemle tedavi edildi. Greft kazanç oranları ve gerçek greft genişleme oranının beklenen genişleme oranına olan yüzdesi hesaplandı.
BULGULAR: Ortalama 16. günde ve toplam 10 oto-allogreftleme ameliyatı gerçekleştirildi. Greft tutma oranı %95 idi. Beş hasta yaşamaya devam ederken 4 hasta çalışma esnasında hayatını kaybetti. Yaşayan hastalarda ortalama toplam vücut yanık alan yüzdesi %58.8 iken ölen hastalarda bu oran %77.5 idi. Greft kazanç oranı %74.8 oldu. Gerçek greft genişleme oranı beklenenin %43.7’si olarak bulundu.
TARTIŞMA: Bu çalışmada, otogreftler ve allogreftler 4: 1 oranında meşlendiğinde, donör alan morbiditesinin azaltıldığı ve 8. günde başarılı epitelizasyonun sağlandığı gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Allogreft, greft genişlemesi; majör yanık; otogreft.


İsmail Şahin, Doğan Alhan, Mustafa Nışancı, Fırat Özer, Muhitdin Eski, Selçuk Işık. Auto-/homografting can work well even if both autograft and allograft are meshed in 4: 1 ratio. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 33-38

Corresponding Author: İsmail Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale