Role of Heparin Binding Protein (HBP) in the Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-49139 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.49139  

Role of Heparin Binding Protein (HBP) in the Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia

Sedat Koçak1, Tarık Acar2, Birsen Ertekin2, Merve Güven1, Zerrin Defne Dündar1
1Emergency Department, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya Turkey
2Emergency Department, Beyhekim State Hospital, Konya, Turkey

Background
Diagnostic difficulties about Acute mesenteric ischemia (AMI) and associated with it high mortality levels persist. Although many biomarkers have been investigated for diagnostic purposes as well as imaging methods, a sufficiently specific and sensitive marker cannot be identified. This research was carried out to reveal whether heparin binding protein (HBP) which has been stated to have a role in the early phase of inflammation could be useful in the diagnosis of AMI.
Method
Serum samples obtained from a previously performed rabbit model of AMI were used in the study. HBP, C-reactive protein (CRP) and interleukin-6 (IL-6) levels were measured in blood samples obtained at 0, 1, 3 and 6th hours from subjects that were separated into 3 groups: control, sham and ischemia groups. The variation of each marker over time and their comparison between them were evaluated statistically.
Results
A significant difference was not detected at the 1st hour in any of the studied markers among the groups. As from the 3rd hour, CRP and IL-6 levels in the ischemia group indicated a significant increase in comparison with the control and sham groups (p<0,001). And the HBP values showed a significant increase as from the 6th hour in the ischemia group in comparison with the others (p<0,001).
Conclusion
HBP levels showed a slower increase in the rabbit model of AMI compared to CRP and IL-6. However, it still has the potential to become an early diagnostic biomarker. Diagnostic sensitivity and specificity should be evaluated through further clinical trials.

Keywords: Heparin binding protein, acute mesenteric ischemia, biomarker


Akut Mezenter İskemi Tanısında Heparin Bağlayıcı Proteinin (HBP) Rolü

Sedat Koçak1, Tarık Acar2, Birsen Ertekin2, Merve Güven1, Zerrin Defne Dündar1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
2Beyhekim Devlet Hastanesi, Acil Servis, Konya, Türkiye

Amaç
Akut mezenterik iskemi (AMI), acil servislere sık başvuru nedenlerinden biri değildir. Ancak tanısal zorluklar ve bununla ilişkili yüksek mortalite düzeyleri sürmektedir. Görüntüleme yöntemleri yanı sıra birçok biyokimyasal belirteç tanısal amaçlı araştırılmış olmasına rağmen yeterince özgül ve duyarlı bir belirteç ortaya konamamıştır. Burada enflamasyonun erken safhasında rol oynadığı belirlenen Heparin binding protein (HBP)'in AMI tanısında yararlı olup olamayacağı araştırıldı.
Gereç ve Yöntem
Çalışmada daha önce yapılmış, AMI'nin bir tavşan modelinden elde edilmiş serum örnekleri kullanıldı. Kontrol, sham ve iskemi grubu olmak üzere 3 gruba ayrılan deneklerden 0, 1, 3 ve 6. saatlerde elde edilen kan örneklerinde HBP, C-reactive protein (CRP) ve Interleukin-6 (IL-6) düzeyleri ölçüldü. Herbir belirtecin zamanla değişimi ve biribirleriyle mukayesesi istatistiksel olarak değerlendirildi.
Bulgular
Çalışılan belirteçlerin hiçbirinde 1. saatte gruplar arasında anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Üçüncü saatten itibaren iskemi grubunda CRP ve IL-6 düzeyleri, kontrol ve sham gruplarına göre anlamlı yükselme göstermiştir (p<0,001). HBP değerleri ise 6. saatten itibaren iskemi grubunda diğerlerine göre anlamlı yükselme göstermiştir (p<0,001).
Sonuç
HBP düzeyleri, AMI'nin tavşan modelinde CRP ve IL-6'ya göre daha geç yükselme göstermiştir. Ancak yine de bir erken tanı belirteci olma potansiyel taşımaktadır. Yapılacak klinik çalışmalarla tanısal sensitivite ve spesifisitesinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Heparin bağlayıcı protein, Akut mezenter iskemi, biyomarkır
Corresponding Author: Birsen Ertekin, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale