Management of Traumatic Arteriovenous Fistulas; Tertiary Academic Center Exprience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-49060 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.49060  

Management of Traumatic Arteriovenous Fistulas; Tertiary Academic Center Exprience

Mazlum Şahin1, Cihan Yücel1, Eyüp Murat Kanber2, Fatma Tuba İlal Mert1, Burcu Bıçakhan1
1Haseki Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery, Istanbul, Turkey
2Istanbul Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery, Istanbul

Objective: To present surgical experience of tertiary academic center, in patients with traumatic arteriovenous fistulas (AVFs) who were unfeasible for endovascular treatment or in whom unsuccessful endovascular treatment performed.
Methods: A total of 27 patients with traumatic AVFs who underwent surgery between September 2014 and May 2016 were included. The site of injury, timing of surgery, and the surgical methods utilized were analyzed retrospectively.
Results: Arteriovenous fistulas were located in the lower extremity in 26 patients (96.29%) and in the upper extremity in a single case (3.7%). Etiological factors included gunshot injuries in 23 patients (85.18%) and penetrating injury in 4 patients (14.81%). The location of AVFs in the lower extremity was between popliteal artery and vein in 21 patients, and between femoral artery and vein in five patietns. The single case with upper extremity AVF involved communication between brachial artery and cephalic vein. Primary repair of the artery and vein after ligation, arterial graft interposition plus primary vein repair, and arterial and venous graft interposition were carried out for surgical repair in 2, 5, and 20 patients, respectively. The saphenous vein was used for all grafted cases.
Conclusion: In patients enduring penetrating traumas in the close vicinity of major vascular structures, a detailed history-taking and physical examination should be performed along with auscultation. The endovascular approach may represent the initial choice of management based on lower rate of complications, non-invasive nature of the procedure and reduced in-hospital costs as well as decreased loss of work productivity. However, surgery is still unavoidable option in a significant proportion of patients who are either hemodynamically unstable, unfeasible for endovascular treatment, or in whom endovascular treatment failed

Keywords: arteriovenous fistulas (AVFs), traumatic, surgical treatment, endovascular treatment


Travma Sonrası Gelişen Arteriyovenöz Fistüllerin Tedavisi; Üçüncü Basamak Akademik Merkez Deneyimi

Mazlum Şahin1, Cihan Yücel1, Eyüp Murat Kanber2, Fatma Tuba İlal Mert1, Burcu Bıçakhan1
1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada, kardiyoloji ünitemizde gerçekleştirilen endovasküler tedavide başarısız olan, travmatik arteriovenöz fistüllü (AVF) hastalarda cerrahi deneyimimizi sunmayı amaçladık.
Yöntem: Eylül 2014 - Mayıs 2016 tarihleri arasında travmatik AVF'si olan toplam 27 hasta ameliyat edildi. Yaralanma yeri, cerrahi zamanlaması ve kullanılan cerrahi yöntemler retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Arteriyovenöz fistüller alt ekstremitede 26 hastada (% 96.29), üst ekstremitede tek bir vakada (% 3.7) bulundu. Etiyolojik faktörler 23 hastada (% 85.18) ateşli silah yaralanması ve 4 hastada (% 14.81) penetran yaralanma idi. Alt extremitedeki AVF'ler, 21 hastada popliteal arter ve ven arasında, 5 hastada femoral arter ile ven arasında idi. Üst ekstremite AVF'li tek olguda brakiyal arter ve sefalik ven arasında iletişim vardı. Cerrahi onarım için ligasyondan sonra arter ve venin primer onarımı, arteriyel greft interpozisyon artı primer ven tamiri ve arteryal ve venöz greft interpozisyonu 2, 5 ve 20 hastada gerçekleştirildi. Tüm olgularda safen ven greft olarak kullanıldı.
Sonuç: Majör vasküler yapıların yakınında penetran travmalara maruz kalan hastalarda oskültasyon ile birlikte ayrıntılı öykü alma ve fizik muayene yapılmalıdır. Arteriyovenöz fistüller cerrahi olarak veya endovasküler girişimle (kaplı stent greft veya embolizasyon) tedavi edilebilir. Son yaklaşım, daha düşük komplikasyon oranları, prosedürün invaziv olmayan doğası ve hastane içi maliyetlerin azalması ve iş verimliliğinde azalma temel alınarak ilk tercih yönetimini temsil edebilir. Bununla birlikte hemodinamik olarak kararsız, endovasküler tedavi için uygulanabilir olmayan veya endovasküler tedavinin başarısız olduğu hastaların önemli bir bölümünde ameliyat kaçınılmazdır.

Anahtar Kelimeler: Arteryovenöz fistüller (AVF'ler), travmatik, cerrahi tedavi, endovasküler tedavi
Corresponding Author: Mazlum Şahin, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale