Cerebrovascular complications of transorbital penetrating intracranial injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 271-278 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.48839  

Cerebrovascular complications of transorbital penetrating intracranial injuries

Yonca Ozkan Arat1, Anil Arat2, Kubilay Aydın3
1Baskent University, Dept. Of Ophthalmology, Ankara-turkey
2Hacettepe University, Dept. Of Radiology, Section Of Interventional Neuroradiology, Ankara-Turkey
3İstanbul University, Dept. Of Radiology, Section Of Interventional Neuroradiology, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Cerebrovascular trauma secondary to transorbital intracranial penetrating injury (TIPVI) is rare. Relatively benign initial presentation may mask the underlying life-threatening vascular injury in transorbital intracranial penetrations. The aim of this study was to evaluate clinical features and endovascular treatment of TIPVI.
METHODS: Six patients with angiographic documentation of TIPVI in subacute/chronic phase were reviewed retrospectively. Five were treated endovascularly; however endovascular treatment was aborted in one and conservative management was pursued.
RESULTS: Except for one case presenting with vision loss and mild stroke, no significant neurologic deficit was present. Vascular lesions included two cases of carotid-cavernous fistulas, three traumatic aneurysms of cavernous carotid, anterior and middle cerebral arteries and a unique case of coalescing cavernous aneurysms following a through-and-through injury in which the aneurysms united within the thrombosed cavernous sinus on follow up. Fistulas were treated with covered stents, aneurysms with parent artery occlusion or flow diverters. All patients had uneventful recoveries.
CONCLUSION: TIPVI may present in a delayed fashion after a seemingly benign presentation. A high index of suspicion is critical to rule out TIPVI with vascular imaging. Transcatheter angiographic techniques allow for both diagnosis and treatment of TIPVI with favorable results.

Keywords: Cerebrovascular injury, fistula; penetrating intracranial injury; transorbital injury; traumatic aneurysm.


Transorbital penetran intrakraniyal travmaların serebrovasküler komplikasyonları

Yonca Ozkan Arat1, Anil Arat2, Kubilay Aydın3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Girişimsel Nöroradyoloji Birimi, Ankara
3İstanbul Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Girişimsel Nöroradyoloji Birimi, İstanbul

AMAÇ: Transorbital intrakraniyal penetran travmayı takiben gelişen serebrovasküler travma (TIPVT) nadirdir. Bu olgularda ilk muayene tablosunun göreceli olarak hafif olması altta yatan ve yaşamsal tehlikesi olan vasküler travmayı maskeleyebilir. Bu çalışmada amacımız, TIPVT olgularını ve endovasküler tedavi sonuçlarımızı incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Subakut veya kronik fazda anjiyografik olarak dokümente edilmiş altı TIPVT olgusu geriye dönük olarak incelendi. Altı hastanın beşinde endovasküler tedavi uygulandı, bir olguda endovasküler tedavi denendi ancak konservatif tedavi kararı verildi.
BULGULAR: Tam görme kaybı ve hafif inme sonrası tedaviye alınan bir hasta haricinde hiçbir hastada nörolojik kayıp izlenmedi. İki olguda karotikokavernöz fistül, üç olguda anterior serebral, orta serebral ve kavernöz karotis arter anevrizmaları, bir olguda tromboze kavernöz sinüs içinde koalisyon gösteren kavernöz anevrizmalar izlendi. Fistüller kaplı stentlerle, anevrizmalar parent arter oklüzyonu veya akım yönlendiricilerle tedavi edildi. Tüm hastalarda komplikasyonsuz bir iyileşme süreci izlendi.
TARTIŞMA: TIPVT olguları hafif görünen yanıltıcı başvuru tablosundan sonra geç dönemde kendisini gösterebilir. Bu olguların atlanmaması için en küçük şüphede vasküler görüntüleme yapılmalıdır. Transkateter anjiyografik teknikler, TIPVT olgularının teşhisine olduğu gibi iyi sonuçlarla tedavisine de olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler travma, fistül; penetran intrakraniyal travma; transorbital travma; travmatik anevrizma.


Yonca Ozkan Arat, Anil Arat, Kubilay Aydın. Cerebrovascular complications of transorbital penetrating intracranial injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(4): 271-278

Corresponding Author: Anil Arat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale