Immediate versus delayed primary repair of the sciatic nerve in a nerve transaction model in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 361-365 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.48579  

Immediate versus delayed primary repair of the sciatic nerve in a nerve transaction model in rats

Azmi Tufan1, Feyza Karagöz Güzey1, Burak Eren1, Abdurrahim Taş2, Cihan İşler3, Aslı Kahraman Akkalp4, ilker Güleç1, Vildan Ayşe Yayla5, Murat Çabalar5
1Department of Neurosurgery, Health Sciences University, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Neurosurgery, Health Sciences University, Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır-Turkey
3Department of Neurosurgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
4Department of Pathology, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir-Turkey
5Department of Neurology, Health Sciences University, Bakirköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The debate continues concerning surgical timing in a peripheral nerve injury. This study aims to evaluate the result of immediate versus delayed primary (after seven days) repair of peripheral nerve injury.
METHODS: In this study, Wistar rats were divided into four groups as follows: The nerve was sharply transected in Group 1, 2 and 4. It was immediately sutured in Group 1 and sutured seven days later in Group 2, and it was not sutured in Group 4. In Group 3, the left sciatic nerve was only explored. Eight weeks later, tissue samples were extracted from the injured nerve area. Both gastrocnemius muscles were weighed. The nerve samples were examined for axon degeneration. Myelin vacuolization, axon irregularity, and edema/inflammation parameters were evaluated.
RESULTS: There were not any significant differences in the score of axon degeneration and the weight of the gastrocnemius muscle between the immediate and delayed primary repair groups. However, these parameters were significantly better in both repair groups than to be in the control group and significantly worse than to be in the sham-operated group.
CONCLUSION: To delay the repair about one week did not affect the histological results and weight of the muscle that was innervated by the sectioned nerve comparing to be in the immediate repair in a sciatic nerve transaction model in rats.

Keywords: Nerve injury, nerve transaction; peripheral nerve; peripheral nerve injury; timing of the operation.


Sıçanlarda sinir transeksiyon modelinde siyatik sinirin acil ve gecikmeli primer onarımı

Azmi Tufan1, Feyza Karagöz Güzey1, Burak Eren1, Abdurrahim Taş2, Cihan İşler3, Aslı Kahraman Akkalp4, ilker Güleç1, Vildan Ayşe Yayla5, Murat Çabalar5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Diyarbakır
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Periferik sinir yaralanmasında cerrahinin zamanlaması hala tartışmalıdır. Periferik sinir hasarının derhal ve gecikmiş primer (yedi gün sonra) onarımının sonuçları değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Wistar cinsi sıçanlar 4 gruba ayrıldı: Sinir keskin şekilde Grup 1, 2 ve 4’te kesildi. Grup 1’de hemen dikildi ve Grup 2’de yedi gün sonra dikildi ve Grup 4’te dikilmedi. Grup 3’te sol siyatik sinir sadece eksplore edildi. Sekiz hafta sonra, yaralanan sinir bölgesinden doku örnekleri alındı. Her iki gastrocnemius kasları tartıldı. Sinir örnekleri akson dejenerasyonu açısından incelendi. Miyelin vakuolizasyonu, akson düzensizliği ve ödem/enflamasyon parametreleri değerlendirildi.
BULGULAR: Acil ve gecikmiş primer onarım grupları arasında akson dejenerasyonu skoru ve gastrocnemius kasının ağırlığı açısından anlamlı fark yoktu. Bununla birlikte, bu parametreler her iki tamir grubunda da kontrol grubundan anlamlı derecede daha iyiydi ve sinir kesisi yapılmayan gruptan anlamlı derecede daha kötüydü.
TARTIŞMA: Sıçanlarda siyatik sinir transeksiyon modelinde onarımın yaklaşık bir hafta geç yapılması acil onarım ile karşılaştırıldığında, kesilmiş sinirin uyardığı kasın histolojik sonuçlarını ve ağırlığını etkilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Operasyon zamanlaması, periferik sinir; periferik sinir hasarı; sinir hasarı; iinir transeksiyonu.


Azmi Tufan, Feyza Karagöz Güzey, Burak Eren, Abdurrahim Taş, Cihan İşler, Aslı Kahraman Akkalp, ilker Güleç, Vildan Ayşe Yayla, Murat Çabalar. Immediate versus delayed primary repair of the sciatic nerve in a nerve transaction model in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 361-365

Corresponding Author: Azmi Tufan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale