Immediate versus delayed primary repair of the sciatic nerve in a nerve transection model in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-48579 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.48579  

Immediate versus delayed primary repair of the sciatic nerve in a nerve transection model in rats

Azmi Tufan1, FEYZA KARAGOZ GUZEY1, burak eren1, Abdurrahim Taş2, Cihan Isler3, Asli Kahraman Akkalp4, ilker Gulec1, Vildan Ayşe Yayla5, Murat Cabalar5
1Health Sciences University, Bagcilar Training And Research Hospital, Neurosurgery Clinic, Istanbul, Turkey.
2Health Sciences University, Gazi Yasargil Training And Research Hospital, Department Of Neurosurgery, Diyarbakır, Turkey.
3Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Neurosurgery Department, Istanbul, Turkey.
4Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training And Research Hospital, Pathology Clinic, Izmir, Turkey.
5Health Sciences University, Bakirkoy Dr.sadi Konuk Training And Research Hospital, Neurology Clinic, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: The debate continues with respect to surgical timing in a peripheral nerve injury. To evaluate the result of immediate versus delayed primary (after 7 days) repair of peripheral nerve injury.
METHODS: Rats were divided into 4 groups: The nerve was sharply transected in group1,2 and 4. It was immediately sutured in the Group 1, and sutured 7 days later in Group 2, and it was not sutured in the Group 4. In the group 3, the left sciatic nerve was only explored. Eight weeks later, tissue samples were extracted from the injured nerve area. Both gastrocnemius muscles were weighed. The nerve samples were examined for axon degeneration. Myelin vacuolization, axon irregularity, and edema/inflammation parameters were evaluated.
RESULTS: There were not significant differences for the score of axon degeneration and the weight of the gastrocnemius muscle between the immediate and delayed primary repair groups. However, these parameters were significantly better in both repair groups than to be in the control group and significantly worse than to be in the sham operated group.
CONCLUSION: To delay of the repair about 1 week did not affect the histological results and weight of the muscle that was innervated by the sectioned nerve comparing to be in the immediate repair in a sciatic nerve transection model in rats.

Keywords: Nerve transection, peripheral nerve, peripheral nerve injury, nerve injury, timing of operation


Ratlarda sinir transeksiyon modelinde siyatik sinirin acil ve gecikmeli primer onarımı

Azmi Tufan1, FEYZA KARAGOZ GUZEY1, burak eren1, Abdurrahim Taş2, Cihan Isler3, Asli Kahraman Akkalp4, ilker Gulec1, Vildan Ayşe Yayla5, Murat Cabalar5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yasargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye.
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye.
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.

AMAÇ: Periferik sinir yaralanmasında cerrahinin zamanlaması hala tartışmalıdır. Periferik sinir hasarının derhal ve gecikmiş primer (7 gün sonra) onarımının sonuçları değerlendirildi.
GEREÇ ve YÖNTEM: Sıçanlar 4 gruba ayrıldı: Sinir keskin şekilde grup 1,2 ve 4'te kesildi. Grup 1'de hemen dikildi ve Grup 2'de 7 gün sonra dikildi ve Grup 4'te dikilmedi. Grup 3'te sol siyatik sinir sadece eksplore edildi. Sekiz hafta sonra, yaralanan sinir bölgesinden doku örnekleri alındı. Her iki gastrocnemius kasları tartıldı. Sinir örnekleri akson dejenerasyonu açısından incelendi. Miyelin vakuolizasyonu, akson düzensizliği ve ödem/inflamasyon parametreleri değerlendirildi.
BULGULAR: Acil ve gecikmiş primer onarım grupları arasında akson dejenerasyonu skoru ve gastrocnemius kasının ağırlığı açısından anlamlı fark yoktu. Bununla birlikte, bu parametreler her iki tamir grubunda da kontrol grubundan anlamlı derecede daha iyiydi ve sinir kesisi yapılmayan gruptan anlamlı derecede daha kötüydü.
TARTIŞMA: Sıçanlarda siyatik sinir transeksiyon modelinde onarımın yaklaşık 1 hafta geç yapılması acil onarım ile karşılaştırıldığında, kesilmiş sinirin uyardığı kasın histolojik sonuçlarını ve ağırlığını etkilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Sinir transeksiyonu, periferik sinir, periferik sinir hasarı, sinir hasarı, operasyon zamanlaması
Corresponding Author: Azmi Tufan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale