Abdominal Cocoon Syndrome: A rare Cause of Acute Abdomen Syndrome [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-48380 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.48380  

Abdominal Cocoon Syndrome: A rare Cause of Acute Abdomen Syndrome

Şükrü Çolak, Hasan Bektaş
Istanbul Training and Research Hospital, Department of General Surgery

Abdominal Cocoon Syndrome: A rare Cause of Acute Abdomen Syndrome
BACKGROUND: A rare cause of acute abdominal or intestinal obstruction, abdominal cocoon syndrome is also described in the literature as sclerosing peritonitis or sclerosing encapsulating peritonitis. Abdominal cocoon is characterized by total or partial wrapping of the abdominal organs by a fibrous membrane. Although it is usually observed in young women, the etiology is unknown. The diagnosis is usually made during laparotomy. In this case series, we aimed to present 7 patients diagnosed with abdominal cocoon during operation.
METHODS: The records of patients who underwent laparotomy for abdominal pain and / or intestinal obstruction in our hospital's general surgery clinic and diagnosed as abdominal cocoon during operation between January 2012 and November 2018 were retrospectively reviewed. The demographic characteristics of the patients, underlying etiologic factors, surgical procedures, findings and follow-up of the patients were recorded.
RESULTS: Four out of 7 patients who were operated for abdominal cocoon were male and 3 were female. The median age was 61 (57-63) years in males and 39.6 (28-49) years in females. Six of patients were operated in emergency conditions with the diagnosis of acute abdomen or ileus. One of the patients was operated with diagnosis of intra-abdominal mass in elective conditions. In five out of 7 patients, all of the small intestines were wrapped with a fibrocollagen capsule, while 2 of the patients intestines were partially wrapped with a fibrocollagen capsule. Four of the patients had no underlying disease, while one of the patients had Familial Mediterranean Fever (FMF), one had Endometriosis and one had beta-blocker use. One patient who had small bowel necrosis and septic peritonitis were seen during the operation and died after 6 days. Postoperative complications were not observed in the follow-up of other patients and reoperation was not performed due to recurrence.
CONCLUSIONS: Abdominal cocoon is a condition that is usually diagnosed during operation in patients which operated for reasons such as acute abdomen or intestinal obstruction. In late diagnosed cases, death can be seen due to small bowel necrosis and septic complications. High clinical suspicion and radiological imaging are important in the preoperative diagnosis.Treatment is surgical excision of the membrane and adhesiolysis.

Keywords: Abdominal Cocoon, Peritoneal Fibrosis, Ileus, Endometriosis


Abdominal Koza Sendromu: Akut Karın Sendromunun Nadir Bir Nedeni

Şükrü Çolak, Hasan Bektaş
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastenesi,Genel Cerrahi Kliniği

AMAÇ: Literatürde nadir görülen bir akut karın veya bağırsak tıkanıklığı nedeni, abdominal koza sendromu sklerozan peritonit veya sklerozan enkapsüle peritonit olarak tanımlanmaktadır. Abdominal koza, karın organlarının lifli bir zar ile tamamen veya kısmen sarılması ile karakterizedir. Genellikle genç kadınlarda görülmesine rağmen etiyoloji bilinmemektedir. Tanı genellikle laparotomi sırasında yapılır. Bu makalede operasyon sırasında abdominal koza tanısı almış 7 hastayı sunmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemiz genel cerrahi kliniğinde Ocak 2012 ile Kasım 2018 tarihleri arasında karın ağrısı ve /veya bağırsak tıkanıklığı nedeniyle laparotomi yapılan ve ameliyat sırasında abdominal koza tanısı alan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, altta yatan etiyolojik faktörler, cerrahi işlemler, bulguları ve takipleri kaydedildi.
BULGULAR: Abdominal koza nedeniyle opere edilen 7 hastadan dördü erkek, 3'ü kadındı. Ortanca yaş erkeklerde 61 (57-63), kadınlarda 39.6 (28-49) idi. Akut karın veya ileus tanısı ile altı hasta acil durumlarda opere edildi. Elektif koşullarda karın içi kitle tanısı alan bir hasta ameliyat edildi. 7 hastadan beşinde, ince bağırsakların tamamı bir fibrokollajen kapsül ile kaplıyken, 2 hastada bağırsaklar kısmen fibrokollajen kapsül ile kısmen sarıldı. Hastaların dördünde altta yatan hastalık yoktu, bir tanesinde Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF), birinde Endometriozis, birisinde beta-bloker kullanımı vardı. Operasyon sırasında ince barsak nekrozu ve septik peritonit saptanan hasta 6 gün sonra öldü. Diğer hastaların takibinde komplikasyon görülmedi ve hiçbir hasta nüks nedeniyle tekrar ameliyat edilmedi.
SONUÇ: Abdominal koza, akut karın veya bağırsak tıkanması gibi nedenlerle ameliyat edilen hastalarda genellikle operasyon sırasında teşhis edilen bir durumdur. Geç tanı konulan olgularda ince bağırsak nekrozu ve septik komplikasyonlar nedeniyle ölüm görülebilir. Preoperatif tanıda yüksek klinik şüphe ve radyolojik görüntüleme önemlidir. Tedavi, fibrokollajen membranın eksizyonu ve adezyolizisdir.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Abdominal Koza, Periton Fibrozisi, İleus, Endometriozis
Corresponding Author: Şükrü Çolak, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale