Factors Associated with Mortality in Acute Subdural Hematoma: Is Decompressive Craniectomy Effective? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-48079 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.48079  

Factors Associated with Mortality in Acute Subdural Hematoma: Is Decompressive Craniectomy Effective?

İlhan Yılmaz1, Devrimsel Harika Ertem2, Mustafa Kılıç1, Kadir Altaş1, Muyassar Mirhasilova1, Burak Ozdemir1, Osman Tanriverdi3, Adem Yilmaz1
1Sisli Hamidiye Etfal Education And Research Hospital, University Of Health Sciences, Department Of Neurosurgery, Istanbul, Turkey.
2Sisli Hamidiye Etfal Education And Research Hospital, University Of Health Sciences, Department Of Neurology, Istanbul, Turkey.
3Bakirkoy Research And Training Hospital For Neurology, Neurosurgery And Psychiatry, University Of Health Sciences, Department Of Neurosurgery, Istanbul, Turkey.

Objectives: Despite rapid diagnosis and aggressive neurosurgical intervention, acute subdural hematoma (ASDH) is the most severe type of head injury that results in high morbidity and mortality rates. Although surgical procedures such as craniotomy and decompressive craniectomy (DC) seem to be effective, the preferred approach for treating an ASDH remains controversial. In this report, we aimed to evaluate the factors associated with mortality in patients with ASDH and the determinants of outcome in those with ASDH having undergone DC.
Methods: A total of 93 patients with ASDH having undergone DC were evaluated to determine the effects on mortality and the association between the Glasgow Coma Scale (GCS) score, demographics, and clinical and radiological characteristics during a 60-month period from 2012 to 2017. Logistic regression models used to predict mortality.
Results: Sixty five male and 28 female subjects with a mean age of 59.82 ± 19.49 years (range, 16-88 years) were included. Sixteen patients (17.2%) died following the surgery. Older age (p = 0.007) and lower GCS scores (p = 0.022) showed statistically significant influences on mortality rates. The mean hematoma thickness was 15.46 ± 5.73 mm, and the mean midline shift was 9.90 ± 4.84 mm. The mortality rate was positively correlated with an excessive midline shift (p=0.011, r=0.262) and age (p=0.022, r=0.237) in patients with ADSH. Patients with midline shift ≥ 10 mm and patients with hematoma thickness ≥ 15 mm had a significant association with mortality rate (p=0.014, p=0.039). Moreover, the etiology of trauma, comorbidities of subarachnoid, epidural, and intracranial hemorrhages, compression fractures, and contusion were not significantly correlated.
Conclusion: Our results indicate that DC is associated with higher mortality rates among elderly patients and having a GCS score of <6 on arrival. Midline shift ≥ 10 mm and hematoma thickness ≥ 15 mm are significantly related to mortality rate. We conclude that DC may be helpful in preventing an excessive midline shift and is related to a lower mortality rate compared with craniotomy.

Keywords: Acute subdural hematoma, Decompressive craniectomy, Outcome, Mortality


Akut Subdural Hematomda Mortaliteye Etki Eden Faktörler; Dekompresif Kraniektomi Faydalı Mıdır?

İlhan Yılmaz1, Devrimsel Harika Ertem2, Mustafa Kılıç1, Kadir Altaş1, Muyassar Mirhasilova1, Burak Ozdemir1, Osman Tanriverdi3, Adem Yilmaz1
1Sisli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye.
2Sisli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.
3Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye.

Amaç: Hızlı tanı ve agresif nöroşirurjik müdahalelere rağmen, akut subdural hematom (ASH), yüksek morbidite ve mortalite oranlarına neden olmaktadır. Kraniyotomi ve dekompresif kraniektomi (DK) gibi cerrahi prosedürler etkili görünmemelerine rağmen, ASH'nin tedavisinde tercih edilen yaklaşım halen tartışmalıdır. Bu yazıda, DK uygulanan ASH hastalarında mortalite ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntemler: 2012'den 2017'ye kadar 60 aylık bir dönemde ASH tanılı 93 olgunun mortalite, Glasgow Koma Skoru (GKS) skoru, demografik özellikleri, klinik ve radyolojik özellikleri değerlendirildi. Mortaliteyi öngörmede lojistik regresyon modelleri kullanıldı.
Bulgular: Yaş ortalaması 59.82 ± 19.49 (dağılım 16-88) olan 65 erkek ve 28 kadın olgu alındı. On altı hasta (% 17.2) ameliyatı takiben öldü. İleri yaş (p = 0.007) ve düşük GKS skorları (p = 0.022) mortalite oranları üzerinde anlamlı bulundu. Ortalama hematom kalınlığı 15.46 ± 5.73 mm, orta hat kaymasının ortalaması 9.90 ± 4.84 mm idi. ADSH hastalarında mortalite oranı aşırı orta hat kayması (p = 0.011, r = 0.262) ve yaş (p = 0.022, r = 0.237) ile pozitif korelasyon gösterdi. Orta hat kayması ≥ 10 mm olan ve hematom kalınlığı ≥ 15 mm olan hastalarda mortalite oranı ile anlamlı bir ilişki vardı (p = 0.014, p = 0.039). Ayrıca travma, subaraknoid, epidural ve intrakranial hemoraji komorbiditeleri, kompresyon kırıkları ve kontüzyonun etyolojisi anlamlı olarak korelasyon göstermedi.
Sonuç: Bulgularımız, DK'nin 65 Yaş üzeri hastalarda ve GKS skoru < 6 olanlarda daha yüksek mortalite oranları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Orta hat kaymasının ≥ 10 mm ve hematom kalınlığının ≥ 15 mm ve üzerinde olması mortalite ile anlamlı derecede ilişkilidir. Çalışmamız DK'nin ileri orta hat kaymasını önlemede yardımcı olabileceği ve kraniotomi ile kıyaslandığında daha düşük bir mortaliteyle birlikte olduğu sonucunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Akut subdural hematom, Dekompresif kraniektomi, Sonuç, Mortalite
Corresponding Author: Devrimsel Harika Ertem, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale