The Role of C-Reactive Protein to Lymphocyte Ratio in the Differentiation of Acute and Perforated Appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-47973 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.47973  

The Role of C-Reactive Protein to Lymphocyte Ratio in the Differentiation of Acute and Perforated Appendicitis

serhat koyuncu1, Okan Ismail2
1Department Of Emergency Medicine, Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
2Department Of General Surgery, Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey

Background
This study aimed to investigate the superiority of C-reactive protein (CRP) lymphocyte ratio (CLR) in acute appendicitis (AA) and perforated appendicitis (PA) compared to routine laboratory parameters in patients where radiological tests were insufficient to clarify the diagnosis.
Methods
In this cross-sectional and retrospective study, the patients were divided into two groups as PA and AA. Age, sex, length of hospital stay, leukocytes, neutrophil, lymphocyte, CRP, and CLR were recorded at the time of diagnosis. Regression analyses were performed forn the parameters, which were found to be statistically significant in univariate analysis.
Results
One hundred thirty one patients were included in the study (111 patients in the AA group, and 20 patients in the PA group). Age (p=0.03), gender (p<0.001), length of hospital stay (p<0.001), CRP (p<0.001), NLR (p=0.004), CLR (p<0.001) were significantly different between both groups. However, only CLR was found as a significant risk factor in PA cases (p=0.016). The ROC analysis showed the highest AUC value in CLR (0.83). The cut-off value for predicting PA was found 0.45.
Conclusion
This study provided that the CLR is an important parameter for the differentiation of AA and PA patients. Besides, it is a valuable predictor in the preoperative risk classification of these patients.

Keywords: acute appendicitis, C-reactive protein to lymphocyte ratio, perforation


Akut ve Perfore Apandisit Ayırımında C-Reaktif Protein Lefosit Oranının Rolü

serhat koyuncu1, Okan Ismail2
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Tokat
2Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tokat

Giriş
Bu çalışmada CRP lenfosit oranının akut apandisit(AA) ve perfore apandisit(PA) ayrımında radyolojik tetkiklerin tanıyı netleştirmede yetersiz kaldığı vakalarda rutin kullanılan laboratuvar parametrelerine göre üstünlüğünü araştırmak amaçlanmıştır.
Materyal Metod
Kesitsel ve retrospektif olarak plananlanan bu çalışmada hastalar perfore ve non-perfore akut apandisit olarak iki gruba ayrılmıştır. Her iki gruptaki hastaların yaşı, cinsiyeti, yatış süresi, tanı anındaki WBC, Nötrofil, Lenfosit, CRP değerleri kayıt altına alındı. Hastaların CRP ve lenfosit değerleri ile CRP lenfosit oranları(CLR) kayıt altına alındı. Tek değişkenli analiz ile İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar saptanan değerler arasında regresyon analizleri yapıldı.
Bulgular
Çalışmaya 131 hasta dahil edildi (AA grubunda 111 hasta ve PA grubunda 20 hasta). Yaş (p = 0.03), cinsiyet (p <0.001), hastanede kalış süresi (p <0.001), CRP (p <0.001), NLR (p = 0.004), CLR (p <0.001) değerleri her iki grup arasında anlamlı olarak farklı tespit edildi. Ancak yapılan regresyon analizinde sadece CLR anlamlı bir risk faktörü olarak bulundu(p = 0.016). ROC analizinde CLR'de en yüksek AUC değerini gösterilmiştir (0.83). PA'inn cut-off değeri 0.45 olarak bulundu.
Sonuç
Bu çalışma CLR'nin AA ve PA hastalarının ayırımı için önemli bir parametre olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bu hastaların preoperatif risk sınıflandırmasında değerli bir belirleyicidir.

Anahtar Kelimeler: akut apandisit, C-reaktif protein lenfosit oranı, perforasyon
Corresponding Author: serhat koyuncu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale