Evaluation of the open and laparoscopic appendectomy operations with respect to their effect on serum IL-6 levels [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 466-470 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.47650  

Evaluation of the open and laparoscopic appendectomy operations with respect to their effect on serum IL-6 levels

Mehmet Kadir Bartın1, Özgür Kemik2, Mehmet Ali Çaparlar3, Mustafa Taner Bostancı3, Muzaffer Önder Öner1
1Van Training And Research Hospital, Department Of General Surgery, Van
2Yuzuncu Yıl University, Medical Faculty, Department Of General Surgery, Van
3Dışkapı Yıldırım Beyazıd Training And Research Hospital, Department Of General Surgery, Ankara

BACKGROUND: Postoperative serum inflammatory cytokine levels are thought to reflect the magnitude of surgical stress. Cytokine interleukin-6 (IL-6) is an early marker of systemic inflammatory response and tissue damage. This study evaluated levels of IL-6 after open and laparoscopic appendectomy to compare the degree of surgical stress associated with these procedures.
METHODS: IL-6 levels were measured pre- and postoperatively in the plasma of 200 consecutive patients with a diagnosis of acute appendicitis. After preoperative randomization, 100 patients underwent open appendectomy, and 100 patients underwent laparoscopic appendectomy.
RESULTS: Preoperative concentrations of IL-6 were 65.22±4.76 pg/mL in the open appendectomy group and 65.73±6.34 pg/mL in the laparoscopic appendectomy group (p=0.752). Postoperative levels were 105.28±16.14 pg/mL and 76.11±16.18 pg/mL, respectively (p<0.05).
CONCLUSION: Lower postoperative serum IL-6 levels suggest that laparoscopic surgery is associated with lower degree of surgical stress. Laparoscopic appendectomy has significant advantage over open appendectomy due to more rapid postoperative recovery.

Keywords: Interleukin (IL)-6, laparoscopic appendectomy, open appendectomy.


Açık ve laparoskopik apendektomi ameliyatlarının serum IL-6 düzeylerine etkisi açısından değerlendirilmesi

Mehmet Kadir Bartın1, Özgür Kemik2, Mehmet Ali Çaparlar3, Mustafa Taner Bostancı3, Muzaffer Önder Öner1
1Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Van
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ad, Van
3Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Ameliyat sonrası enflamatuvar sitokinlerin serum düzeylerinin cerrahi stresin boyutunu yansıttığı düşünülür. Sitokin IL-6, sistemik enflamatuvar yanıtın ve doku hasarının erken bir belirtecidir. Bu çalışmanın amacı, açık ve laparoskopik apendektomi sonrası serum IL-6 düzeylerini değerlendirerek bu prosedürlere bağlı gelişen cerrahi stres düzeyini karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Akut apendisit tanısı almış ardarda gelen 200 hastanın plazmasında ameliyat öncesi ve sonrası IL-6 düzeyleri ölçüldü. Ameliyat öncesi gelişigüzel seçim ile 100 hastaya açık apendektomi ve 100 hastaya da laparoskopik apendektomi yapıldı.
BULGULAR: Ameliyat öncesi IL-6 konsantrasyonu açık grupta 65.22±4.76 pg/ml iken laparoskopik grupta ise 65.73±6.34 pg/ml idi (p=0.752). Ameliyat sonrası düzeyler ise sırasıyla 105.28±16.14 pg/ml ve 76.11±16.18 pg/ml idi (p<0.05).
TARTIŞMA: Serum IL-6 düzeylerinin daha düşük olması laparoskopik cerrahide cerrahi stres düzeyinin daha düşük olması ile ilişkilidir. Laparoskopik apendektominin daha hızlı ameliyat sonrası iyileşme nedeniyle açık apenedektomiye göre belirgin avantajı mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Açık apendektomi, Interlökin(IL)-6, laparoskopik apendektomi.


Mehmet Kadir Bartın, Özgür Kemik, Mehmet Ali Çaparlar, Mustafa Taner Bostancı, Muzaffer Önder Öner. Evaluation of the open and laparoscopic appendectomy operations with respect to their effect on serum IL-6 levels. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 466-470

Corresponding Author: Mustafa Taner Bostancı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale