The effectiveness of conservative approach in right colon diverticulitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-47382 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.47382  

The effectiveness of conservative approach in right colon diverticulitis

Sabahattin Destek1, Vahit Onur Gül2
1Department Of General Surgery, Bezmiâlem Vakif University Medical Faculty Hospital, Istanbul, Turkey
2General Surgery Clinic, Gulhane Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

BACKGROUND: Approximately 10% to 25% of patients with colon diverticular disease experience colonic diverticulitis throughout their lives. Right-sided diverticulosis is a rare condition in Western countries, but is common among Asian countries. The aim of this study is to evaluate the clinical and treatment outcomes of our patients with right colon diverticulitis.

METHODS: The demographic and clinical data of 22 patients treated with diagnosis of cecum and right-sided colon diverticulitis between 2014 and 2017 were analyzed. Hinchey staging was performed to patients according to radiological evaluation and clinical findings. Then proportions of demographic and clinical features of the patients according to Hinchey staging and its statistical significance were evaluated.

RESULTS: Our study included 22 patients who had right colon diverticulitis. Female/male ratio was 0.69. 68.1% of the patients were Hinckey stage I and 31.8% were Hinckey stage II, all of which were evaluated by tomography. Mostly Hinchey stage I diverticulitis was found in the right colon (66.7%) and Hinchey stage II diverticulitis in the cecum (57.1%). The mean age of Hinchey stage II patients was higher (63,6 years) and statistically significant (p < 0.05). Two patients had appendectomy and one had right hemicolectomy. Conservative treatment was given to other 19 patients. Mean time of hospitalization was 3,4 days. Four patients who received conservative treatment at two year follow-up had recurrence; No recurrence was seen in patients receiving surgical treatment.

CONCLUSION: Right colon diverticulitis is usually seen in solitary men in eastern societies under the age of 50. As a treatment option, conservative methods should be preferred especially in uncomplicated cases. Surgical treatment is usually used in the treatment of recurrent and complicated cases.

Keywords: Right colon diverticulitis, Hinchey staging, conservative treatment


Sağ kolon divertikülitinde konservatif yaklaşımın etkinliği

Sabahattin Destek1, Vahit Onur Gül2
1Bezmiâlem Vakıf Universitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Kolon divertikül hastalarının yaklaşık %10-25’i hayatları boyunca kolon divertiküliti ile karşılaşmaktadırlar. Batı ülkelerinde sağ taraflı divertiküler hastalık nadir görülen bir durum iken, Asya ülkeleri arasında yaygındır. Bu çalışmanın amacı sağ kolon divertiküliti saptanılan hastalarımızın klinik ve tedavi sonuçlarını değerlendirmektir.

YÖNTEMLER: 2011 ve 2015 yılları arasında çekum ve sağ kolon divertiküliti tanısıyla tedavi edilen 22 hastanın demografik ve klinik verileri analiz edildi. Radyolojik inceleme ve klinik bulgulara göre hastalara Hinchey evrelemesi yapıldı. Daha sonra Hinchey evremesine göre hastaların demografik ve klinik özelliklerinin oransal olarak değerlerine ve istatiksel olarak olarak anlamlılığına bakıldı.

BULGULAR: Araştırmamıza sağ kolon divertiküliti tanısı konulan 22 hasta dahil edildi. Kadın/erkek oranı 0,69 idi. Batın tomografisi ile yapılan değerlendirme sonrasında hastaların % 68,1'i Hinckey evre I,% 31,8'i Hinckey evre II divertikülit saptandı. Çoğunlukla Hinchey evre I divertikülit sağ kolonda (% 66.7) ve Hinchey evre II divertikülit çekumda (% 57.1) bulundu. Hinchey evre II hastalarının ortalama yaşı daha yüksekti (ortalama 63,6 yıl) ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p <0,05). İki hastada apendektomi ve bir hastada sağ hemikolektomi yapılmıştı. Diğer 19 hastaya konservatif tedavi uygulandı. Ortalama hastanede yatış süresi 3,4 gündü. İki yıllık takipte konservatif tedavi alan dört hastada nüks görüldü; cerrahi tedavi alan hastalarda nüks görülmedi.

SONUÇLAR: Sağ kolon divertiküliti genellikle doğu toplumlarında 50 yaş altı erkeklerde ve soliter olarak görülmektedir. Tedavi seçeneği olarak özellikle komplike olmayan vakalarda konservatif yöntemler tercih edilmelidir. Cerrahi tedavi ise genellikle nüks ve komplike vakaların tedavisinde kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sağ kolon divertiküliti, Hinchey evremesi, konservatif tedavi
Corresponding Author: Sabahattin Destek, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale