Effectiveness of conservative approach in right colon diverticulitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 396-402 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.47382  

Effectiveness of conservative approach in right colon diverticulitis

Sabahattin Destek1, Vahit Onur Gül2
1Department of General Surgery, Bezmiâlem Vakif University Faculty of Medicine Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Approximately 10%–25% of patients with colon diverticular disease experience colonic diverticulitis during their lives. Right-sided diverticulosis is a rare condition in Western countries, but it is common among Asian countries. The aim of this study was to evaluate the clinical and treatment outcomes in our patients with right colon diverticulitis.
METHODS: Demographic and clinical data of 22 patients with a diagnosis of cecum and right-sided colon diverticulitis between 2014 and 2017 were analyzed. The Hinchey staging was applied according to the radiological evaluation and clinical findings. Then, the proportions of demographic and clinical features of the patients according to the Hinchey staging and its statistical significance were evaluated.
RESULTS: Our study included 22 patients who suffered from right colon diverticulitis. The female-to-male ratio was 0.69. A total of 68.1% of the patients were the Hinchey Stage I, and 31.8% were the Hinchey Stage II, all of which were evaluated by tomography. The Hinchey Stage I diverticulitis was mostly found in the right colon (66.7%) and the Hinchey Stage II diverticulitis in the cecum (57.1%). The mean age of the Hinchey Stage II patients was higher (63.6 years) and statistically significant (p<0.05). Two patients had appendectomy, and one had right hemicolectomy. Conservative treatment was applied to other 19 patients. The mean hospitalization time was 3.4 days. Four patients who received conservative treatment at the 2-year follow-up had recurrence. No recurrence was observed in patients receiving surgical treatment.
CONCLUSION: Right colon diverticulitis is usually seen in solitary men aged <50 years from Eastern societies. As a treatment option, conservative methods should be preferred, especially in uncomplicated cases. Surgical treatment is usually used in the treatment of recurrent and complicated cases.

Keywords: Conservative treatment, Hinchey staging; right colon diverticulitis.


Sağ kolon divertikülitinde konservatif yaklaşımın etkinliği

Sabahattin Destek1, Vahit Onur Gül2
1Bezmiâlem Vakıf Universitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Kolon divertikül hastalarının yaklaşık %10–25’i hayatları boyunca kolon divertiküliti ile karşılaşmaktadırlar. Batı ülkelerinde sağ taraflı divertiküler hastalık nadir görülen bir durum iken, Asya ülkeleri arasında yaygındır. Bu çalışmanın amacı, sağ kolon divertiküliti saptanılan hastalarımızın klinik ve tedavi sonuçlarını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2011 ve 2015 yılları arasında çekum ve sağ kolon divertiküliti tanısıyla tedavi edilen 22 hastanın demografik ve klinik verileri analiz edildi. Radyolojik inceleme ve klinik bulgulara göre hastalara Hinchey Evrelemesi yapıldı. Daha sonra Hinchey Evrelemesine göre hastaların demografik ve klinik özelliklerinin oransal olarak değerlerine ve istatistiksel olarak olarak anlamlılığına bakıldı.
BULGULAR: Araştırmamıza sağ kolon divertiküliti tanısı konulan 22 hasta alındı. Kadın/erkek oranı 0.69 idi. Karın tomografisi ile yapılan değerlendirme sonrasında hastaların %68.1’i Hinckey evre I, %31.8’i Hinckey evre II divertikülit saptandı. Çoğunlukla Hinchey Evre I divertikülit sağ kolonda (%66.7) ve Hinchey Evre II divertikülit çekumda (%57.1) bulundu. Hinchey Evre II hastalarının ortalama yaşı daha yüksekti (ortalama, 63.6 yıl) ve istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). İki hastada apendektomi ve bir hastada sağ hemikolektomi yapılmıştı. Diğer 19 hastaya konservatif tedavi uygulandı. Ortalama hastanede yatış süresi 3.4 gündü. İki yıllık takipte konservatif tedavi alan dört hastada nüks görüldü; cerrahi tedavi alan hastalarda nüks görülmedi.
TARTIŞMA: Sağ kolon divertiküliti genellikle doğu toplumlarında 50 yaş altı erkeklerde ve soliter olarak görülmektedir. Tedavi seçeneği olarak özellikle komplike olmayan olgularda konservatif yöntemler tercih edilmelidir. Cerrahi tedavi ise genellikle nüks ve komplike olguların tedavisinde kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hinchey Evrelemesi, konservatif tedavi; sağ kolon divertiküliti.


Sabahattin Destek, Vahit Onur Gül. Effectiveness of conservative approach in right colon diverticulitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(4): 396-402

Corresponding Author: Sabahattin Destek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale