Cranial and Spinal Injuries in Motorcycle Accidents: A Hospital-Based Study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-46116 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.46116  

Cranial and Spinal Injuries in Motorcycle Accidents: A Hospital-Based Study

Cagatay Ozdol1, Tolga Gediz1, Kamran Aghayev2
1Neurosurgery Clinics, Antalya Training And Research Hospital, Antalya
2Department Of Neurosurgery, Biruni University, Istanbul

Object: Injuries caused by motorcycle accidents were examined in several studies from general trauma point of view. However, there is no detailed study regarding the central nervous system injuries. This work is focused on central nervous system injuries associated with motorcycle accidents.
Methods: We retrospectively evaluated medical records from 540 patients who were admitted to the emergency department due to motorcycle accident between 2008 and 2016. Data were collected from electronic medical records, follow-up forms and radiological images. Information was collected on patients' age, gender, type and site of injury(s), helmet use, alcohol levels, Glasgow Coma Scale score on admissions, length of stay in the intensive care unit and hospital, as well as neurological status on discharge and follow up.
Results: Four hundred and eighty six of 540 cases (90%) were males, 54 (10%) were females and the mean age was found as 31 ± 18 years (range 2-85, median 25). Cranial injuries were detected in 320 cases (59%). The distribution of cranial injuries was as follows: epidural hemorrhage (12.6%), subdural hemorrhage (15.2%), depressed fracture (10.4%), linear fracture (23%), skull base fracture (5.5%), diffuse axonal injury (9.3%), subarachnoid hemorrhage (25.2%), intracerebral hemorrhage (13.5%), contusion (26.3%). Spinal fractures were detected in 52 cases (9.6%). Twenty-two (4.07%) of the spinal fractures were observed in the cervical region, 10 (1.85%) in the thoracic region and 20 (3.7%) in the lumbar region. Length of stay in the hospital was 8.2 ± 4 days in average and 7 days in average in the intensive care unit. Sixty-eight patients (12.6%) died. Except for linear fracture, all other cranial traumatic entities were associated with elevated level of mortality. Also Glasgow Coma Scale less or equal to 6 was associated with significant mortality (68%).
Conclusions: A detailed report of motorcycle associated central nervous system injuries is provided. Use of protective equipment such as helmets significantly reduce the rate of cerebral injury and death.

Keywords: Accident, Motorcycle, Trauma, Head trauma, Spine trauma


Motosiklet Kazalarında Kafa ve Omurga Yaralanmaları: Hastane Tabanlı Bir Çalışma

Cagatay Ozdol1, Tolga Gediz1, Kamran Aghayev2
1Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Antalya
2Biruni Üniversitesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul

Amaç: Motosiklet kazalarına bağlı yaralanmalar, genel travma açısından çeşitli çalışmalarda incelenmiştir. Bununla birlikte, merkezi sinir sistemi yaralanmalarına ilişkin ayrıntılı bir çalışma yoktur. Bu çalışma motosiklet kazaları ile ilişkili merkezi sinir sistemi yaralanmalarına odaklanmıştır.
Gereç ve Yöntem: 2008 ile 2016 yılları arasında motosiklet kazası nedeniyle acil servise başvuran 540 hastanın tıbbi kayıtlarını retrospektif olarak değerlendirdik. Veriler elektronik tıbbi kayıtlardan, takip formlarından ve radyolojik görüntülerden elde edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, yaralanma tipi ve yeri, kask kullanımı, alkol düzeyleri, Glasgow Koma Skorları, yoğun bakım ünitesinde kalış süreleri, taburcu olurken ve takiplerde nörolojik durumları gibi bilgiler toplanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya alınan 540 olgunun 486'sı (% 90) erkek, 54'ü (% 10) kadın, yaş ortalaması 31 ± 18 (dağılım 2-85, medyan 25) idi. Kranial yaralanmalar 320 olguda (% 59) saptandı. Kranial yaralanmaların dağılımı şöyledir: epidural kanama (% 12.6), subdural hemoraji (% 15.2), deprese kırık (% 10.4), lineer kırık (% 23), kafa tabanı kırığı (% 5.5), diffüz aksonal yaralanma (9.3). %), subaraknoid kanama (% 25.2), intraserebral hemoraji (% 13.5), kontüzyon (% 26.3). Spinal kırıklar 52 olguda (% 9.6) tespit edildi. Servikal bölgede yirmi iki (% 4.07) omurga kırığı, torasik bölgede 10 (% 1.85) ve lomber bölgede 20 (% 3.7) gözlendi. Hastanede kalış süresi yoğun bakımda ortalama 8.2 ± 4 gün, ortalama 7 gündü. Altmış sekiz hasta (% 12.6) öldü. Lineer fraktür hariç diğer tüm kraniyal yaralanmalar yüksek mortalite ile ilşkiliydi. Ayrıca, 6 veya daha düşük Glasgow Koma Skorları, önemli mortalite (% 68) ile ilişkilendirildi.
Sonuç: Motosiklet kazalarının neden olduğu merkezi sinir sistemi yaralanmalarının ayrıntılı bir raporu verilmiştir. Kask gibi koruyucu ekipmanların kullanılması, beyin hasarı ve ölüm oranını önemli ölçüde azaltır.

Anahtar Kelimeler: Kaza, Motosiklet, Travma, Kafa travması, Spinal travma
Corresponding Author: Cagatay Ozdol, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale