Prospective analysis of trauma patients via trauma scores in the intensive care unit [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-45751 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.45751  

Prospective analysis of trauma patients via trauma scores in the intensive care unit

Ersan Ozen1, Fatma Ulger1, Nurullah Yilmaz2, Erhan Cetin Cetinoglu1, Ahmet Dilek1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Ondokuz Mayis University Faculty Of Medicine, Samsun
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Corum Training And Research Hospital, Corum

BACKGROUND: Trauma is one of the leading causes of mortality and morbidity in the world. Today, various scoring systems are used to assess trauma objectively. The purpose of this study is to assess the effects of scoring systems on morbidity, mortality and prognosis.
METHODS: 193 cases with trauma were included in the study. The cases were divided into three age groups: young age (18–45 years), middle age (46–60 years), and old age (greater than 60 years). In additation, the patients’ genders, trauma etiologies and types, length of stay in the mechanical ventilation and in the intensive care, mortality rates and trauma scores were analyzed.
RESULTS: The mean age was 43.2 ± 18.0 years, and 57.0% were between 18 and 45. 147 (76.2%) of the subjects were male. There were 110 (57.0%) patients in young age group, 44 (22.8%) in the middle age group, and 39 (20.2%) in the old age group. The most common reason for etiology was traffic accidents with a rate of 71.0%. 58.5% of the cases were found to have multi-trauma. Full body parts which were most exposed to trauma were the head (26.4%) and the thorax (10.4%). Mortality rate was 27.5% in the general population, while it was 59.0% in the >60 age group. No significant association was found between gender and mortality. Average scores were found as 10.0, 14.0, 39.0, 34.7, 6.5, 4.9 and 32.0 for GCS, APACHE II, ISS, TRISS, RTS, SOFA and SAPS II, respectively. It was found that trauma scores were associated with the duration of stay in mechanical ventilation and mortality and as APACHE II, TRISS, SAPS II and SOFA scores increased and GCS and RTS scores decreased, the duration of stay in mechanical ventilation and mortality increased. While the duration of stay in ventilation got longer as ISS score increased, no significant increase was found in mortality.
CONCLUSIONS: Our study showed that scoring systems were effective in predicting trauma prognosis.

Keywords: Trauma, scoring systems, intensive care.


Yoğun bakım ünitesinde izlenen travmalı hastaların travma skorları ile prospektif analizi

Ersan Ozen1, Fatma Ulger1, Nurullah Yilmaz2, Erhan Cetin Cetinoglu1, Ahmet Dilek1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Samsun
2Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Çorum

AMAÇ: Travma dünyada önde gelen mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Günümüzde travmanın objektif olarak değerlendirilebilmesi için bazı skorlama sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanda amacımız skorlama sistemlerinin morbidite, mortalite ve prognoz üzerine etkinliklerini incelemekti.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya travmalı 193 olgu dahil edildi. Olgular genç yaş (18-45), orta yaş (46-60) ve ileri yaş (60 üstü) olmak üzere üç yaş grubuna ayırıldı. Ayrıca hastaların cinsiyet, travma etiyolojileri ve travma türleri, mekanik ventilasyon ve yoğun bakımda kalış süreleri, mortalite oranları ve skorlama sistemleri verileri analiz edildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 43.2 yıldı ve %57.0'si 18-45 yaş arasındaydı. %76.2'si erkekti. Genç yaş grubunda 110 (%57.0), orta yaş grubunda 44 (%22.8), ileri yaş grubunda 39 (%20.2) hasta vardı. Etiyolojide en sık neden %71.0 ile trafik kazalarıydı. Olguların %58.5'inde multi-travma saptandı. Travmaya en çok maruz kalan pür vücut bölgeleri kafa (%26.4) ve torakstı (%10.4). Mortalite oranı genel popülasyonda %27.5, >60 yaş grubunda %59.0 idi. Cinsiyet ile mortalite arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Ortalama skorlar GKS, APACHE II, ISS, TRISS, RTS, SOFA ve SAPS II için sırasıyla 10.0, 14.0, 39.0, 34.7, 6.5, 4.9 ve 32.0 olarak bulundu. Travma skorlarının mekanik ventilasyonda kalış süresi ve mortalite ile ilişkili olduğu; APACHE II, TRISS, SAPS II ve SOFA skorları artıkça, GKS ve RTS skorları azaldıkça mekanik ventilasyonda kalış süresinin ve mortalitenin arttığı saptandı. ISS skoru arttıkça mekanik ventilasyon süresi uzarken mortalitede anlamlı artış olmadığı belirlendi.
TARTIŞMA: Çalışmamız skorlama sistemlerinin travma prognozunu öngörmede etkin olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Travma, skorlama sistemleri, yoğun bakım.
Corresponding Author: Nurullah Yilmaz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale