Evaluation of Tp-e interval, Tp-e/QT ratio and Tp-e/QTc ratio in blunt chest trauma patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 526-530 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.45642  

Evaluation of Tp-e interval, Tp-e/QT ratio and Tp-e/QTc ratio in blunt chest trauma patients

İbrahim Çaltekin1, Şıho Hidayet2
1Department of Emergency Medicine, Yozgat Bozok University Faculty of Medicine,Yozgat-Turkey
2Department of Cardiology, Malatya İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey

BACKGROUND: After blunt chest trauma, life-threatening arrhythmias may occur in the early post-injury period, as well as a few days after the injury. This study aimed to evaluate the risk of arrhythmias in blunt chest trauma patients using Tp-e interval, Tp-e/QT ratio and Tp-e/QTc ratio.
METHODS: In this study, patients who applied to the emergency department due to blunt chest trauma were examined prospectively. The 12-lead ECG was performed to both blunt chest trauma and control group. ECG measurements of QT and Tp-e intervals were performed from both groups.
RESULTS: A total of 81 participants; 41 blunt chest trauma patients and 40 healthy volunteers were included in this study. Tpe, Tpe/QT, Tpe/QTc values were statistically significant in the trauma group compared to the control group (p<0.001). Although Tpe/QTc, max QT and min QT were statistically significant (p<0.05) in patients with a rib fracture, no difference was detected concerning Tpe, Tpe/QT compared to no-rib fracture group (p>0.05).
CONCLUSION: Tp-e interval, Tp-e/QT ratio and Tp-e/QTc ratio in ECG predict the arrhythmias that may occur in blunt cardiac trauma, especially in blunt chest trauma patients.

Keywords: Arrhythmia, blunt chest trauma; emergency department.


Künt göğüs travması hastalarında Tp-e aralığı, Tp-e/QT oranı ve Tp-e/QTc oranının değerlendirilmesi

İbrahim Çaltekin1, Şıho Hidayet2
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Yozgat
2Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Künt göğüs travmasından sonra, yaralanma sonrası erken dönemde ve yaralanmadan birkaç gün sonra hayati tehlike oluşturan aritmiler ortaya çıkabilir. Bu çalışmada, künt göğüs travma hastalarında Tp-e aralığı, Tp-e/QT oranı ve Tp-e/QTc oranı kullanılarak aritmi riskini değerlendirmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada künt göğüs travması nedeniyle acil servise başvuran hastalar ileriye yönelik olarak incelendi. Künt göğüs travması ve kontrol gruplarına 12 derivasyonlu EKG uygulandı. Her iki gruptan da QT ve Tp-e aralıklarının EKG ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Kırk bir künt göğüs travmalı hasta ve 40 sağlıklı gönüllü olmak üzere, toplamda 81 katılımcı çalışmaya dahil edildi. Tpe, Tpe/QT, Tpe/QTc değerleri travma grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.01). Her ne kadar Tpe/QTc, maksimum QT ve min QT, kaburga kırığı olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı olsada (p<0.05) kaburga kırığı olmayan gruba göre Tpe, Tpe/QT açısından fark bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA: EKG’de Tpe aralığı, Tp-e/QT oranı ve Tp-e/QTc oranı, künt kardiyak travmada, özellikle künt göğüs travma hastalarında oluşabilecek aritmileri öngörmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, aritmi; künt göğüs travması.


İbrahim Çaltekin, Şıho Hidayet. Evaluation of Tp-e interval, Tp-e/QT ratio and Tp-e/QTc ratio in blunt chest trauma patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 526-530

Corresponding Author: İbrahim Çaltekin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale