Etiology, Management, and Survival of Acute Mechanical Bowel Obstruction: Five-Year Results of A Training and Research Hospital in Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-44834 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.44834  

Etiology, Management, and Survival of Acute Mechanical Bowel Obstruction: Five-Year Results of A Training and Research Hospital in Turkey

Dursun Özgür Karakaş, Metin Yeşiltaş, Berk Gökçek, Seracettin Eğin, Semih Hot
Okmeydanı Teaching and Training Hospital, Department of General Surgery, İstanbul, Turkey

Background: Acute Mechanical Bowel Obstruction (AMBO) is still one of the major surgical problems of the Emergency Department.
Methods: The patients between January 2014 and December 2018 who hospitalized for bowel obstruction with age, sex, etiology, management, and survival for AMBO were evaluated retrospectively. Adhesions, tumors, hernias and peritoneal carcinomatosis were evaluated in more detail.
Results: 735 patients were included in the study. The obstruction was seen 60% at small bowel (AMSBO), 40% at large bowel (AMLBO). The mean of age was found 59,9 ± 16,02 years, 52,9% were male. Adhesions, tumors, and hernias were the most common etiologies of AMBO (43,3%, 26,2%, and 6% respectively). The most common etiology for AMSBO was adhesions (69,3%), and for AMLBO was tumors (61,6%). The most common management of AMBO was conservative (53,2%, adhesions; 76,7%), surgical palliation performed 24,9% (peritoneal carcinomatosis; 65,7%), and resection performed 21,9% (volvulus; 61,9%). The mortality rate was found as 8,6%. The most common etiology was found for adhesions colorectal surgery (51,4%), for tumors colorectal cancer (93,8%), for hernias incisional hernia (47,7%).
Conclusions: Adhesions, tumors, and hernias are the most common etiology of AMBO respectively. Femoral/inguinal hernia incidence decreased while incisional hernia increased, and peritoneal carcinomatosis is as common as hernia recently.

Keywords: Bowel Obstruction, Adhesion, Tumor, Hernia, Acute Colonic Pseudoobstruction, Paralytic Ileus


Mekanik Bağırsak Tıkanıklığının Etyoloji, Yönetimi ve Sağkalımı: Türkiye’deki Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 5 Yıllık Sonuçları

Dursun Özgür Karakaş, Metin Yeşiltaş, Berk Gökçek, Seracettin Eğin, Semih Hot
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, İstanbul, Türkiye

Giriş: Akut Mekanik Bağırsak Tıkanıklığı (AMBT) Acil Servisler için halen ciddi bir cerrahi problemdir. AMBT’nın etyoloji, yönetimi ve sağ kalımı açısından değerlendirmeyi amaçlamaktayız.
Yöntemler: Ocak 2014 ile Aralık 2018 tarihleri arasında bağırsak tıkanıklığı için yatırılmış hastalar geriye dönük incelendi. Yaş, cinsiyet, etyoloji, yönetim ve sağ kalım AMBT açısından geriye dönük değerlendirildi. Adezyonlar, tümörler, herniler ve peritoneal karsinomatoza daha detaylı değerlendirildi.
Bulgular: 735 hasta çalışmaya dâhil edildi. %60’ı ince bağırsak %40’ı kalın bağırsak tıkanıklığıydı. Yaş ortalaması 59,9 ± 16,02 yıldı. %52,9’si erkek, %47,1’si kadındı. AMBT’ın en sık nedeni adezyonlar, tümörler ve hernilerdir (sırasıyla %43,3, %26,2 ve %6). İnce bağırsak için en sık neden adezyonlar (%69,3), kalın bağırsaklar için ise tümörlerdir (%61,6). AMBT’nın en sık yönetimi konservatif yaklaşımdır (%53,2), cerrahi palyasyon %24,9 ve rezeksiyon %21,9 oranında uygulanmıştır. Konservatif yaklaşım en sık adezyonlarda (%76,7), cerrahi palyasyon peritoneal karsinomatozada (%65,7), ve rezeksiyon ise volvulusta (%61,9) uygulanmıştır. Mortalite oranı %8,6 bulunmuştur. Adezyon için kolorektal cerrahi (%51,4), tümör için splenik fleksura distal (%71,3) yerleşimli kolorektal kanserler (%93,8), ve herniler için ise sıklıkla gastrointestinal cerrahi (%57,1) sonrası gelişen insizyonel herni (%47,7) en sık nedenlerdir.
Sonuç: Adezyonlar, tümörler, herniler AMBT’nın sırasıyla en sık nedenleridir. En sık yönetim şekli konservatif yaklaşımdır ve çoğunlukla adezyonlar için uygulanır. Femoral ve inguinal herni sıklığı azalırken insizyonel herni sıklığı artmakta, peritoneal karsinomatoza son yıllarda herni kadar sık gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak Tıkanıklığı, Adezyon, Tümör, Fıtık, Akut Kolonik Psödoobstruksiyon, Paralitik İleus
Corresponding Author: Dursun Özgür Karakaş, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale