23-Gauge Transconjunctival Vitrectomy for Posterior Segment Intraocular Foreign Bodies [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-44763 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.44763  

23-Gauge Transconjunctival Vitrectomy for Posterior Segment Intraocular Foreign Bodies

Yasemin Ozdamar Erol, Kemal Tekin, Pelin Yilmazbas
Ulucanlar Eye Training and Research Hospital, Ophthalmology Department, Ankara, Turkey

Background: To report the outcomes of 23-gauge (G) transconjunctival vitrectomy (TV) for the management of posterior segment intraocular foreign bodies (IOFBs).
Methods: Fourteen eyes of 14 patients having 23-G TV for removal posterior segment IOFBs were reviewed in this study. Surgery was started by using a 23-gauge system in each patient and posterior segment IOFBs were removed through the enlarged sclerotomy.
Results: All patients were male. The mean age of the patients was 36.6±11.0 years. The foreign body was in the vitreous in 11 eyes and in the retina in 3 eyes. Before 23-G TV, complicated cataract was detected in 6 eyes, vitreous hemorrhage was detected in 5 eyes and retinal detachment was detected in 1 eye. Foreign body sizes ranged from 3 mm to 7 mm, 12 foreign bodies were metallic and 2 were glass. As a tamponade agent, silicone oil was used in 5 eyes and gas tamponade (C3F8) in 4 eyes. The mean follow-up time was 8.15 ± 2.9 months. At the last examination, out of 14 eyes included in the study, 10 had a visual acuity (VA) of 0.1 or better, whereas VA of 4 eyes were less 0.1 since 2 eyes had peri-macular scar, 1 eye had massive sub-epiretinal membrane and 1 eye had retinal re-detachment.
Conclusion: 23-G TV is seen as an effective and minimally invasive technique to remove posterior segment IOFBs.

Keywords: Intraocular foreign body, Retina, Transconjunctival Vitrectomy, Vitreous


Göz içi Arka Segment Yabancı Cisimlerinin Yönetiminde 23-gauge Transkonjonktival Vitrektomi

Yasemin Ozdamar Erol, Kemal Tekin, Pelin Yilmazbas
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanaesi, Göz Hastalıkları, Ankara, Türkiye

Amaç: Göz içi arka segment yabancı cisimlerinin (GİASYC) yönetiminde 23-gauge (G) transkonjonktival vitrektomi (TV) sonuçlarının bildirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada GİASYC nedeniyle 23-G TV uygulanan 14 hastanın 14 gözü incelendi. Tüm olgularda cerrahiye 23-G sistem kullanılarak başlanmış ve GİASYC'ler genişletilmiş sklerotomilerden çıkartılmıştır.
Sonuçlar: Çalışmadaki tüm olgular erkek olup, ortalama yaş 36.6±11.0 yıldı. Yabancı cisim 11 olguda vitreus içerisindeyken, 3 olguda retina içindeydi. 23-G TV cerrahisi öncesinde, 6 hastada komplike katarakt, 5 hastada vitreus içi kanama ve 1 olguda retina dekolmanı tespit edildi. 12'si metalik ve 2'si cam tipinde olan yabancı cisimlerin boyutları 3 mm ile 7 mm arasında değişmekteydi. Cerrahi tamponat olarak, 5 olguda silikon yağı kullanılırken 4 olguda gaz tamponat (C3F8) kullanıldı. Cerrahi sonrası ortalama takip süresi 8.15 ± 2.9 aydı. Son muayenede, çalışmaya dahil edilen 14 gözün 10'unda görme keskinliği (GK) 0.1 veya üzerindeyken, 4 gözde 0.1'in altındaydı ki bunlardan 2'sinde perimaküler skar, 1'inde yoğun sub-epiretinal membran ve 1'inde nüks retina dekolmanı mevcuttu.
Tartışma: GİASYC'lerin çıkarılmasında 23-G TV etkin ve minimal invazif bir yöntem olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göz içi yabancı cisim, Retina, Transkonjonktival vitrektomi, Vitreus
Corresponding Author: Yasemin Ozdamar Erol, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale