The Role of Abdominal CT in Determining Perforation Findings and Site in Patients with Gastrointestinal Tract Perforation. [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(1): 33-40 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.44538  

The Role of Abdominal CT in Determining Perforation Findings and Site in Patients with Gastrointestinal Tract Perforation.

Mehtap Ilgar, Muzaffer Elmali, Mehmet Selim Nural
Department Of Radiology, Ondokuz Mayis University Medical Faculty, Samsun

Background: In this study, we investigated the role of abdominal CT in determining perforation findings and site in patients with gastrointestinal tract perforation.
Methods: Preoperative abdominal CT scans of 47 patients who had surgically proven gastrointestinal tract perforation between July 2007 and July 2010 were reviewed, retrospectively. The presence of free air, leakage of contrast material, wall thickness, wall discontinuity, abscess, free fluid and phlegm on were investigated for each patient. The results were compared with the surgical outcomes.
Results: Perforation sites were determined correctly in 85.7% of the patients with gastro duodenal perforation, 85.7% of the patients with small bowel perforation, 69.2% of the patients with large bowel perforation, 100% of the patients with rectum perforation, 90.9% of the patients with appendix perforation, and 82.9% of all the patients according to the abdominal CT findings. The most common CT finding in gastrointestinal tract perforation was free fluid with a rate of 89.4%. The rate of other findings were as follows respectively: free air 76.6 %, segmental wall thickening 48.9%, wall discontinuity 25.5%, abcess 12.8%, phlegmon 10.6%. Of 30 patients who received oral contrast, 7(23.3%) had extraluminal contrast leakage.
Conclusion: CT is very effective in determining gastrointestinal tract perforation findings and site of perforation.

Keywords: Tomography, Spiral Computed Tomography, Intestinal Perforation


Gastrointestinal Kanal Perforasyonlarında Perforasyon Bulgularının ve Yerinin Saptanmasında Batın Bilgisayarlı Tomografinin Rolü

Mehtap Ilgar, Muzaffer Elmali, Mehmet Selim Nural
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Amaç: Bu çalışmada gastrointestinal kanal perforasyonlu hastalarda batın bilgisayarlı tomografinin perforasyon bulgularını ve perforasyon yerini belirlemedeki rolünü araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Temmuz 2007 ve temmuz 2010 tarihleri arasında, gastrointestinal kanal perforasyonu olduğu cerrahi olarak kanıtlanmış 47 hastanın ameliyat öncesi batın BT görüntüleri retrospektif olarak yeniden değerlendirildi. Her bir hasta için BT de serbest hava, kontrast madde kaçağı, duvar kalınlaşması, duvar devamsızlığı, apse, flegmon ve serbest sıvı varlığı araştırıldı. Belirlenen bu bulgular ışığında perforasyon yeri tahmin edildi ve cerrahi sonuçlar ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Batın BT bulgularına göre; gastroduodenal perforasyonu olan hastaların %85,7’sinde, ince barsak perforasyonu olanların %85,7’sinde, kalın barsak perforasyonu olanların %69,2’sinde, rektum perforasyonu olanların %100’ünde, apendiks perforasyonu olanların %90,9’unda, tüm hastaların ise %82,9’unda perforasyon yeri doğru olarak belirlendi. Gastrointestinal kanal perforasyonunda BT’ de en sık rastlanan bulgu % 89.4 oranı ile batında serbest sıvı idi. Diğer bulguların rastlanma oranları ise sırasıyla şöyleydi; serbest hava: %76.6, segmental duvar kalınlaşması: %48.9, duvar devamsızlığı: %25.5, apse: %12.8, flegmon: %10.6. Oral kontrast kullanılan 30 hastanın 7 sinde (%23.3) ekstraluminal kontrast kaçağı saptandı.
Sonuç: BT gastrointestinal kanal perforasyon bulgularını ve perforasyon yerini belirlemede oldukça etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Tomografi, Spiral Tomografi, İntestinal Perforasyon


Mehtap Ilgar, Muzaffer Elmali, Mehmet Selim Nural. The Role of Abdominal CT in Determining Perforation Findings and Site in Patients with Gastrointestinal Tract Perforation.. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(1): 33-40

Corresponding Author: Muzaffer Elmali, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale