Endovascular Embolisation Treatment in a rare acute abdomen spontaneous Rectus Sheath Haematoma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-44015 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.44015  

Endovascular Embolisation Treatment in a rare acute abdomen spontaneous Rectus Sheath Haematoma

Çağlayan Çakır
Healts Sciences University, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Resarch Hospital

Objective: We aimed to review spontaneous rectus sheath hematoma (RSH) the results of endovascular therapy in patients presenting with a rare acute abdomen.
Methods: We evaluated the patients with RSH because of acute abdominal pain and applied endovascular embolization treatment who were admitted to our hospital emergency department by retrospectively between December 2016 and December 2018.
Results: Rectus muscle sheath bleeding is an extremely rare and urgent emergency intervention. In the etiology, chronic severe cough crises and trauma may be the cause of haemorrhage in the elderly patient group, spontaneous bleedings may be seen with the increase in the use of anticoagulants.
In our study, total of six patients, 53-95 years old (mean 75.5) endovascular embolization treatment was performed on who were admitted to our hospital with the diagnosis of RSH and long-term anticoagulant use. In our series, physical examination findings, laboratory values, computed tomography (CT), CT angiography and digital subtraction angiography (DSA) findings are presented.
we were found to have active ekstrvasation from the superficial circumflex iliac artery in two patients and from the inferior epigastric artery in three patients. We had no bleeding focus only one patient. An ultrasound-guided 5 Fr arterial sheath was placed on the side of the hematoma in the procedure. Then, the inferior epigastric artery and deep circumflex arteries were selectively catheterized using the Vertebral Diagnostic Catheter (5 Fr or 4 Fr). Superselective catheterization with the help of microcatheter from the existing diagnostic catheter was used to embolize the arteries and branches with active extravasation using a detachable coil. In the control angiographies performed after embolization, pathological staining disappeared and complete embolization was achieved. There were no complications associated with endovascular procedure. No active extravasation was detected in angiography examination, and inpatient follow-up, blood transfusion, antibiotic and analgesic support were performed in only one patient. However, it was ex as a result of reasons related to advanced heart failure.
Conclusion: RSH is a life-threatening condition that can cause acute abdominal pain, and endovascular embolization is a safe and effective treatment option that can be applied quickly in this patient group.

Keywords: Embolization treatment, Hematoma, Rectus abdominis


Nadir bir akut batın nedeni olan spontan rektus hemetomunda endovaskuler embolizasyon tedavisi

Çağlayan Çakır
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy dr. sadi konuk eğitim ve araştırma hastanesi

Amaç: Nadir bir akut batın nedeni olan spontan rektus hemetomu (SRH) ile gelen hastalarda endovaskuler tedavinin sonuçlarını gözden geçirmeyi amaçladık.
Yöntem: Aralık 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine akut batın nedeni olan SRH nedeniyle başvurup endovasküler embolizasyon tedavi işlemi uygulanan hastaları retrospektif olarak inceledik.
Bulgular: Çalışmamızda uzun süreli antikoagulan kullanımı olan SRH tanısı ile hastanemiz acil servisine başvuran 53-95 yaş arası (ort. 75,5) beş kadın bir erkek olmak üzere toplam altı hastaya endovasküler embolizasyon tedavi işlemi yapıldı. Serimizde hastaların fizik muayene bulguları, laboratuvar değerleri, Bilgisayarlı tomografi (BT), BT anjiyografi ve dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) bulguları sunulmuştur. Üç hastada inferior epigastrik arterden iki hastada superfisiyal sirkumfleks iliak arterden aktif akstrvazasyon izlenmiş sadece bir hastada kanama odağı saptanmamıştır. İşlem tekniğinde hematomun olduğu taraftan ultrason eşliğinde 5 Fr arteryel kılıf yerleştirildi. Daha sonra Vertebral diagnostik kateteri (5 Fr veya 4 Fr) kullanılarak inferior epigastrik arter ve derin sirkumfleks arterler selektif olarak kataterize edildi. Mevcut diagnostik kataterin içerisinden mikrokateter yardımıyla süperselektif kataterizasyon ile aktif ekstravazyonun olduğu arter ve dalları ayrılabilir koil kullanılarak embolize edildi. Embolizasyon sonrası yapılan kontrol anjiografilerde patolojik boyanmalar ortadan kalktı ve tam embolizsayon sağlandı. Hastalarda endovasküler işlemle ilişkili herhengi bir komplikasyon gelişmedi. Sadece bir hastada anjiyografi tetkikinde aktif ekstravazasyon saptanmamış olup yatarak takip, kan transfüzyonu, antibiyotik, analjezik desteği uygulandı. Ancak ileri kalp yetmezliğine bağlı nedenlerden dolayı eks oldu.
Sonuç: SRH akut karın ağrısına neden olabilen hayatı tehdit edici bir durum olup endovasküler embolizasyon bu hasta grubunda hızlı uygulanabilen, güvenli ve etkili bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Embolizasyon, Hematom, Rektus Abdominis
Corresponding Author: Çağlayan Çakır, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale