Evaluation of the necessity of whole body scan tomography in cases with head trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-42675 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.42675  

Evaluation of the necessity of whole body scan tomography in cases with head trauma

iffet yasaran1, ali karakuş1, GÜVEN KUVANDIK1, AHMET SEBE2, zeynep Kekec2
1Department of Emergency Medicine, Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Hatay-Turkey
2Department of Emergency Medicine, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana-Turkey

BACKGROUND: In our study, we have tried to find out how necessary whole body computed tomography (WBCT) is to detect other body injuries that may accompany the patients, evaluating head trauma cases with WBCT.
METHODS: In our study, we included 198 patients, who referred to our hospital's emergency service after head trauma, had brain lesions detected in brain tomography (BT), had no additional examination findings and who underwent WBCT. In our retrospective study, patients' age, gender, type of lesion in brain CT, Glaskow Coma Scale (GCS) values and WBCT findings were examined. The data were evaluated in the SPSS 18 version.
RESULTS: 85.4% of the patients were male and the average age was 25.7 years. The most common cranial CT findings were fracture, followed by parenchymal bleeding. 67% of the patients' GCS were below 8.Additional trauma was detected in 78 of the patients (39.4%). The most common additional lesion was the thoracic contusion. The mean age of the patients with cervical injuries determined in CT was significantly high (p <0.05). Statistical significance was determined between cranial fracture, foreign body incidence and thoracic injuries (p <0.05). The incidence of cervical injuries was significantly higher in patients with brain contusion detected in CT (p <0.05). Fracture frequency and presence of additional lesions in WBCT was significantly high (p <0.05). There was no correlation between other cranial lesions and additional injury area (p> 0.05).
CONCLUSION: The number of studies evaluating WBCT is high in the literature. However, our study is important in terms of that it is the first study to evaluate the WBCT findings in the head trauma cases without the additional lesions on their body. WBCT scan should be recommended in patients whose clinical evaluation couldn't be completed. WBCT is an important diagnostic tool for diagnosis of many pathologies, especially for intrathoracic lesions.

Keywords: Cranial trauma, Whole body CT, Emergency department


Kafa travmalı olgularda tüm vücut tarama tomografisinin gerekliliğinin değerlendirilmesi

iffet yasaran1, ali karakuş1, GÜVEN KUVANDIK1, AHMET SEBE2, zeynep Kekec2
1mustafa kemal üniversitesi tıp fakültesi acil tıp ad hatay türkiye
2çukurova üniversitesi tıp fakültesi acil tıp ad. adana türkiye

Amaç: Çalışmamızda kafa travmalı olguların tüm vücut bilgisayarlı tomografi (TVBT) ile değerlendirilip, hastalarda eşlik edebilecek diğer vücut yaralanmalarının tespiti için TVBT’ nin ne kadar gerekli olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.
Materyal ve metod: Çalışmamıza 2012-2016 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine kafa travması sonrasında başvurmuş, beyin tomografisinde (BT) lezyon saptanmış, ek muayene bulgusu olmayan ve TVBT çekilmiş 198 hasta alındı. Geriye dönük olarak yapılan çalışmada hastaların yaş, cinsiyet, beyin BT’deki lezyonun tipi, Glaskow Koma Skalası (GKS) değerleri ve TVBT bulguları incelendi. Veriler SPSS 18 versiyonunda değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların %85,4’ü erkek olup, yaş ortalaması 25,7 yıldı. En sık saptanan kranial BT bulgusu fraktür, takiben parankimal kanamaydı. Hastaların %67’sinin GKS’si 8’in altındaydı. Hastaların 78’inde (%39,4) ek travma saptandı. En sık saptanan ek lezyon toraksta kontüzyondu. BT’de belirlenen servikal yaralanması olan hastaların yaş ortancaları anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Kranial fraktür ve yabancı cisim sıklığı ile toraks yaralanması arasında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edildi (p<0,05). Beyin BT’de kontüzyon saptanan hastalarda servikal yaralanma sıklığı anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). TVBT’de ek lezyon varlığı ile fraktür sıklığı anlamlı olarak yüksekti (p<0,05). Diğer kranial lezyonlar ve ek yaralanma bölgesi arasında ilişki saptanmadı (p>0,05).
Sonuç: Literatürde TVBT’lerin değerlendirildiği çalışma sayısı çoktur. Ancak, çalışmamız kafa travması olan ve vücudunda ek lezyon olmayıp TVBT’deki bulguların değerlendirildiği ilk çalışma olması açısından önemlidir. Klinik değerlendirilmesi tam yapılamayan hastalarda TVBT çekimi önerilmelidir. TVBT başta toraks içi lezyonlar olmak üzere, birçok patolojinin tanısında önemli bir tanı aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Kraniyal travma, Tüm vücut BT, Acil servis
Corresponding Author: ali karakuş, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale