Castleman's disease presenting with mechanical intestinal obstruction: A rare case [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(1): 144-147 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.42273  

Castleman's disease presenting with mechanical intestinal obstruction: A rare case

Abdulcabbar Kartal1, Eray Atlı2, Gürcan Vural3, Murat Ferhat Ferhatoğlu1, Ali İlker Filiz1
1Department of General Surgery, Okan University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Radiology, Okan University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of Pathology, Okan University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

Castleman’s disease (CD) is a lymphoproliferative disorder and the occurrence of CD in the small bowel is rare. In this study, we present one case of CD causing mechanical intestinal obstruction due to involvement of terminal ileum. A 50-year-old man was admitted to the hospital with signs and symptoms of mechanical intestinal obstruction without history previous surgery. After examination and obtaining abdominal computed tomography, diagnosis of mechanical intestinal obstruction was reached and emergency surgery was performed with a median incision. On abdominal exploration a tumor like mass that also held distal small intestine mesentery, and ileocecal valve causing complet intestinal obstruction was observed. Ileocecal resection and ileocolonic anastomosis were performed. CD is a rare entity and should be kept in mind during the differential diagnosis of mechanical intestinal obstruction provided that wall thickening in terminal ileum mimicking mass, and accompanying enlargement mesenteric lymph nodes observed during preoperative investigations or intraoperative exploration.

Keywords: Castleman’s disease, lymphoproliferative disorder; mechanical intestinal obstruction; mesenteric lymph nodes; terminal ileum.


Mekanik bağırsak tıkanmasıyla başvuran Castleman hastalığı: Nadir bir olgu

Abdulcabbar Kartal1, Eray Atlı2, Gürcan Vural3, Murat Ferhat Ferhatoğlu1, Ali İlker Filiz1
1Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Castleman hastalığı, lenfoproliferatif bir hastalıktır ve ince bağırsakta görülmesi nadirdir. Bu çalışmada, terminal ileum tutulumuna bağlı mekanik bağırsak tıkanıklığına neden olan bir Castleman hastalığı olgusu sunuldu. Daha önce geçirilmiş karın cerrahisi öyküsü olmayan 50 yaşında erkek hasta, mekanik bağırsak tıkanıklığı bulguları ve semptomları ile hastaneye başvurdu. Muayene ve abdominal bilgisayarlı tomografi ile mekanik intestinal obstrüksiyon tanısı konuldu ve median insizyon ile acil cerrahi girişim yapıldı. Abdominal eksplorasyonda, distal ince bağırsak mezenterini ve ileoçekal valvi tutan tümör benzeri kitlesel lezyonun intestinal obstrüksiyona neden olduğu görüldü. İleoçekal rezeksiyon ve ileokolik anastomoz yapıldı. Castleman hastalığı nadir görülen bir durumdur. Görüntülemede ya da ameliyat sırasında büyümüş lenf bezlerine eşlik eden distal ileumda kitle benzeri görünüm tespit edilmesi durumunda mekanik bağırsak tıkanıklığının ayırıcı tanısında akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Castleman hastalığı, lenfoproliferatif bozukluk; mekanik intestinal obstrüksiyon; mezenterik lenf nodları; terminal ileum.


Abdulcabbar Kartal, Eray Atlı, Gürcan Vural, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Ali İlker Filiz. Castleman's disease presenting with mechanical intestinal obstruction: A rare case. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(1): 144-147

Corresponding Author: Abdulcabbar Kartal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale