Castleman's disease presenting with mechanical intestinal obstruction: a rare case [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-42273 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.42273  

Castleman's disease presenting with mechanical intestinal obstruction: a rare case

Abdulcabbar Kartal1, ERAY ATLI2, GURCAN VURAL3, murat ferhat ferhatoglu1, ALI ILKER FILIZ1
1Okan University Faculty of Medicine, Department of General Surgery
2Okan University Faculty of Medicine, Department of Radiology
3Okan University Faculty of Medicine, Department of Pathology

Objectives: Castleman's disease is a lymphoproliferative disorder and the occurrence of Castleman's disease in the small bowel is rare. In this study, we present one case of Castleman's disease causing mechanical intestinal obstruction due to involvement of terminal ileum.

Case: A 50 year-old man was admitted to the hospital with signs and symptoms of mechanical intestinal obstruction without history previous surgery. After examination and obtaining abdominal computed tomography, diagnosis of mechanical intestinal obstruction was done and emergency surgery was performed with a median incision. On abdominal exploration a tumor.like mass that also holds distal small intestine mesentery, and ileocecal valve causing complet intestinal obstruction was observed. İleocecal resection and ileocolonic anastomosis was performed.
Conclusion: Castleman's disease is a rare entity and should be kept in mind during the differential diagnosis of mechanical intestinal obstruction, provided that, wall thickening in terminal ileum mimicking mass, and accompanying enlargement mesenteric lymph nodes observed during preoperative investigations or intraoperative exploration.

Keywords: Castleman's disease, Mechanical intestinal obstruction, Mesenteric lymph nodes, Lymphoproliferative disorder, Terminal ileum


Mekanik bağırsak tıkanmasıyla başvuran Castleman hastalığı: nadir bir vaka

Abdulcabbar Kartal1, ERAY ATLI2, GURCAN VURAL3, murat ferhat ferhatoglu1, ALI ILKER FILIZ1
1Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
3Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Amaç: Castleman hastalığı lenfoproliferatif bir hastalıktır ve ince bağırsakta görülmesi nadirdir. Bu çalışmada terminal ileum tutulumuna bağlı mekanik barsak tıkanıklığına neden olan bir Castleman hastalığı vakası sunulmaktadır.

Olgu: Daha önce geçirilmiş karın cerrahisi öyküsü olmayan olmayan 50 yaşında erkek hasta, mekanik barsak tıkanıklığı bulguları ve semptomları ile hastaneye başvurdu. Muayene ve abdominal bilgisayarlı tomografi ile mekanik intestinal obstrüksiyon tanısı konuldu ve median insizyon ile acil cerrahi girişim yapıldı. Abdominal eksplorasyonda, distal ince barsak mezenterini ve ileoçekal valvi tutan tümör benzeri kitlesel lezyonun intestinal obstrüksiyona neden olduğu görüldü. İleoçekal rezeksiyon ve ileokolik anastomoz yapıldı.

Sonuç: Castleman hastalığı nadir görülen bir durumdur. Görüntülemede yada ameliyat sırasında büyümüş lenf bezlerine eşlik eden distal ileumda kitle benzeri görünüm tespit edilmesi durumunda mekanik bağırsak tıkanıklığının ayırıcı tanısında Castleman hastalığı da akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Castleman hastalığı, Mekanik intestinal obstrüksiyon, Mezenterik lenf nodları, Lenfoproliferatif bozukluk, Terminal ileum
Corresponding Author: Abdulcabbar Kartal, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale