Posterior interosseous flap versus reverse adipofascial radial forearm flap for soft tissue reconstruction of dorsal hand defects [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 43-48 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.41196  

Posterior interosseous flap versus reverse adipofascial radial forearm flap for soft tissue reconstruction of dorsal hand defects

Osman Akdağ1, Gökçe Yıldıran1, Mustafa Sütçü2, Mehtap Karameşe1
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya-Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Our objective was to compare the outcomes of dorsal hand defect reconstruction using a posterior interosseous artery flap (PIAF) and a reverse adipofascial radial forearm flap (RARFF).
METHODS: From 2008 to 2013, 23 patients who underwent hand soft tissue defect reconstruction with PIAF (11 patients) and RARFF (12 patients) were included in this retrospective study. Reconstruction methods were compared in terms of functionality with disability of the arm, shoulder, and hand (DASH) score and range of motion (ROM) and aesthetically with scar assessment. Operation times, length of hospital stay, and donor site problems were compared.
RESULTS: We found no statistically significant differences between PIAF and RARFF in terms of ROM, DASH score, and length of hospital stay. Statistically significant differences were found in operation time, scar assessment, and donor site problems between PIAF and RARFF patients.
CONCLUSION: RARFF showed better results than PIAF in dorsal hand defects, but in RARFF, the major arteries of the hand are sacrificed.

Keywords: Hand soft tissue defect, posterior interosseous artery flap; reverse adipofascial radial forearm flap; reverse radial forearm flap.


Dorsal el defektlerinin yumuşak doku onarımı için posterior interosseöz arter flebi ile ters akımlı adipofasyal radyal ön kol flebinin kıyaslanması

Osman Akdağ1, Gökçe Yıldıran1, Mustafa Sütçü2, Mehtap Karameşe1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız el dorsumundaki defektlerin posteriyor interosseöz arter flebi (PİA) ve ters akımlı adipofasyal radial önkol (RRÖF) ile onarım sonuçlarını kıyaslamaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Geriye dönük olarak dizayn edilen bu çalışmaya 2008–2013 yılları arasında, PİA ile (11 hasta) ve RRÖF ile (12 hasta) el dorsumundaki yumuşak doku defektleri onarılan 23 hasta dahil edildi. Onarım yöntemleri fonksiyonel olarak kol, omuz ve el sorunları anketi (DASH) skoru, eklem hareket açıklığı (ROM) ile; estetik olarak skarın görünümü ile değerlendirildi. Ameliyat süreleri, hastanede kalış süreleri ve donör alan problemleri kıyaslandı.
BULGULAR: Posteriyor interosseöz arter flebi ve RRÖF arasında ROM ve DASH skorları ve hastanede kalış süresi açısından istatistiksel açıdan fark saptanmadı. Ameliyat süreleri, skar değerlendirmesi ve donör alan problemleri açısından ise istatistiksel açıdan fark saptandı.
TARTIŞMA: Dorsal el defektlerinde RRÖF sonuçları PİA’dan daha iyidir, ne varki RRÖF elin ana bir arterini sakrifiye etmektedir.

Anahtar Kelimeler: El yumuşak doku defekti, posterior interooseöz flep; ters akımlı adipofasyal radial ön kolflebi; ters akımlı radial ön kolflebi.


Osman Akdağ, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Mehtap Karameşe. Posterior interosseous flap versus reverse adipofascial radial forearm flap for soft tissue reconstruction of dorsal hand defects. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 43-48

Corresponding Author: Osman Akdağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale