Role of dissemination of microorganisms during laparoscopic appendectomy in abscess formation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 28-32 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.40359  

Role of dissemination of microorganisms during laparoscopic appendectomy in abscess formation

Melih Akın1, Başak Erginel1, Abdullah Yıldız1, Banu Bayraktar2, Fatih Yanar3, Cetin Ali Karadag1, Nihat Sever1, Ali Ihsan Dokucu1
1Department Of Pediatric Surgery, Sisli Etfal Education And Research Hospital,ıstanbul, Turkey
2Department Of Microbiology, Sisli Etfal Education And Research Hospital,ıstanbul, Turkey
3Department Of General Surgery, İstanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the potential contributory role of laparoscopic appendectomy in the occurrence of postoperative intra-abdominal infections.
METHODS: A prospective single-center study including 48 patients who underwent laparoscopic appendectomy was conducted between August 2010 and September 2011. Two peritoneal samples were obtained from each patient in the pre- and post-appendectomy period. Aerobic and anaerobic microbiological cultures were obtained from the samples. The data were analyzed with statistical methods.
RESULTS: The mean age of the 48 patients (29 male, 19 female) was 10.9 years. Among the pre-appendectomy aerobic cultures, microorganisms were isolated in 18 of the patients (38%), with Escherichia coli being the most common. In post-appendectomy aerobic cultures, various bacteria were isolated in 7 patients (14.6%), with the numbers of bacteria statistically significantly reduced (p<0.05). Anaerobic microorganisms were isolated in 12 patients (25%) and 4 patients (8.3%) in pre- and post-appendectomy cultures, respectively, with Bacteroides fragilis the most common organism; there was a significant reduction in the bacterial count (p<0.05). Each patient was regarded as their own control.
CONCLUSION: Our results suggest that laparoscopic appendectomy does not cause an increase in intra-abdominal infections, and particularly not infections associated with anaerobic bacteria.

Keywords: Aerobic and anaerobic infections, Bacteroides fragilis; Escherichia coli; intra-abdominal abscess; laparoscopic appendectomy.


Laparoskopik apendektomi sırasında apse oluşumunda mikroorganizmaların rolü

Melih Akın1, Başak Erginel1, Abdullah Yıldız1, Banu Bayraktar2, Fatih Yanar3, Cetin Ali Karadag1, Nihat Sever1, Ali Ihsan Dokucu1
1Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, laparoskopik apandektomi operasyonunun karıniçi enfeksiyon oluşumundaki rolü değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ağustos 2010-Eylül 2011 arasında laparoskopik apandektomi yapılan 48 çocuk hasta çalışmaya alındı. Çalışmamız tek merkezli ve prospektif olarak yapıldı. Her hastadan ameliyat sırasında apandektomi öncesi ve sonrası, aerob ve anaerob olmak üzere dörder adet kültür örneği alındı. Hastaların demografik bilgileri toplandı. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 10.9±3.3 idi, 29’u erkek, 19’u kızdı. Apendektomi öncesi alınan 48 aerob kültürün 18’inde üreme oldu (%38), E.coli en sık üreyen mikroorganizma idi. Apendektomi sonrası aerob kültürlerin 7’sinde (%15.9) üreme oldu, bakteri sayısı anlamlı olarak azalmıştı (p<0.05). Anaerobik kültürlerde ise 48 hastanın 12’sinde (25%) apandektomi öncesi, 4’ünde (8.3%) ise apendektomi sonrası üreme oldu. B. fragilis ensık izole edilen organizma idi. Azalma istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05).
TARTIŞMA: Bizim sonuçlarımız laparoskopik apendektominin karıniçi enfeksiyon riskini, özelikle de aneorop enfeksiyonların riskini artırmadığı yönünde idi.

Anahtar Kelimeler: Aerob ve anaerob enfeksiyon, Bacteroides fragilis; Escherichia coli; karıniçi apse; laparoskopik apendektomi.


Melih Akın, Başak Erginel, Abdullah Yıldız, Banu Bayraktar, Fatih Yanar, Cetin Ali Karadag, Nihat Sever, Ali Ihsan Dokucu. Role of dissemination of microorganisms during laparoscopic appendectomy in abscess formation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(1): 28-32

Corresponding Author: Başak Erginel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale