Ingested foreign bodies in children: Do they really pass spontaneously from the gastrointestinal tract? A single-centre experience with 1000 cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 247-254 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.40350  

Ingested foreign bodies in children: Do they really pass spontaneously from the gastrointestinal tract? A single-centre experience with 1000 cases

Hasan Özkan Gezer, Semire Serin Ezer, Abdulkerim Temiz, Emine İnce, Akgün Hiçsönmez
Department of Pediatric Surgery, Başkent University Faculty of Medicine, Adana-Turkey

BACKGROUND: Foreign body (FB) ingestion is frequently encountered in all departments that treat children. FB may bring about significant anxiety for parents and physicians. The present study aims to determine the appropriate approach for FB ingestion in children.
METHODS: The records of 1000 children with a history of FB ingestion between the years 2005 and 2017 were reviewed retrospectively in this study.
RESULTS: Of 1000 children, 53.8% were male. The most common types of FBs were coins (35%). X-ray was negative in 49% of the patients, and 86% of these patients received no intervention. Of the 504 (51%) X-ray-positive patients, the oesophagus (68%) was the most common location. Life-threatening complications were tracheo-oesophageal fistula (1), Meckel’s diverticulum perforation (1), and perforation due to rigid endoscopy (1).
CONCLUSION: We demonstrated that coins, which are the most commonly ingested FBs, have various types and sizes according to their countries of origin, and this affects spontaneous passage. We found that only 48% (quite low compared to the literature) of the coins passed spontaneously. In asymptomatic patients with a gastric button battery, we suggest a “watchful waiting” approach. The patients should be observed and managed at home. In our study, we found that 85% of the button batteries that reached the stomach passed spontaneously.

Keywords: Battery, coin; foreign body; ingestion.


Çocuklarda yutulan yabancı cisimler: Gerçekten gastrointestinal sistemden kendiliğinden geçiyorlar mı? 1000 olgu ile tek merkezli deneyim

Hasan Özkan Gezer, Semire Serin Ezer, Abdulkerim Temiz, Emine İnce, Akgün Hiçsönmez
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana

AMAÇ: Yabancı cisim (YC) yutulması, çocukları tedavi eden tüm kliniklerde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ebeveynler ve doktorlar için önemli kaygılara neden olmaktadır. Amacımız YC yutan çocuklarda en uygun yaklaşımı belirlemekti.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2005–2017 yılları arasında YC yutulması ile başvuran 1000 çocuğun kayıtları geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Bin çocuğun %53.8’i erkekti. En sık görülen YC tipi madeni paraydı (%35). Hastaların %49’unda direkt grafide YC görülmedi ve bu hastaların %86’sına herhangi bir müdahale yapılmadı. Beş yüz dört (%51) X-ray pozitif olan hastada, özofagus (%68) en yaygın yerleşim yeriydi. Hayatı tehdit eden komplikasyonlar trakeoözofageal fistül (1), Meckel divertikül perforasyonu (1) ve rijit endoskopiye bağlı perforasyon (1) idi.
TARTIŞMA: En fazla yutulan YC’lerden olan madeni paranın şekil ve büyüklüklerinin ülkelere göre değiştiğini ortaya koyduk ve bunun da kendiliğinden geçiş sonuçlarımızı etkilediğini gördük. Madeni paranın kendiliğinden gastrointestinal sistemi terk etme oranını literatüre göre oldukça düşük, %48 olarak bulduk. Düğme (saat) pili yutup midesine geçmiş, semptomsuz hastalarda ise, “acil endoskopik çıkarım” değil, “dikkatli/yakın takip” yaklaşımı öneriyoruz. Hastalar evde izlenmeli ve yönetilmelidir. Çalışmamızda, pilin mideye ulaşması durumunda, %85’inin gastrointestinal sistemden kendiliğinden ve sorunsuzca geçtiğini belirledik.

Anahtar Kelimeler: Madeni para, pil; yabancı cisim; yutma.


Hasan Özkan Gezer, Semire Serin Ezer, Abdulkerim Temiz, Emine İnce, Akgün Hiçsönmez. Ingested foreign bodies in children: Do they really pass spontaneously from the gastrointestinal tract? A single-centre experience with 1000 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(2): 247-254

Corresponding Author: Hasan Özkan Gezer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale