The thiol-disulphide homeostasis in patients with acute pancreatitis and its relation with other blood parameters [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-38969 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.38969  

The thiol-disulphide homeostasis in patients with acute pancreatitis and its relation with other blood parameters

fadime güllü ercan haydar1, YAVUZ OTAL2, ALP ŞENER2, Gül Pamukçu Günaydın2, FERHAT İÇME2, Tuğba Atmaca Temrel2, PERVİN BARAN3, Ozcan Erel4
1Ataturk Training and Research Hospital, Genel Cerrahi Kliniği,Ankara,
2Ataturk Training and Research Hospital, Emergency Department, Ankara, TURKEY
3Ataturk Training and Research Hospital, Medical Biochemistry Department,Ankara,
4Yildirim Beyazit University,Medical Biochemistry Department,Ankara, TURKEY

Aim:
Acute pancreatitis is a common disease seen in emergency departments because of abdominal pain. The aim of this study is to evaluate the relation between measurements of thiol-disulfide parameters in patients diagnosed with acute pancreatitis and other blood parameters.
Method:
A total of 56 (56%) patients, who were admitted to the emergency department, and 44 (44%) healthy volunteers participated in the study. A total of 100 samples were taken from the participants. Detailed blood samples were taken from the patients at the time of arrival at the hospital. The thiol-disulfide level in serum was examined with a brand new method that was developed by Erel and Neşelioğlu in the venous blood samples of the patients who were diagnosed with acute pancreatitis during the admission. The data were evaluated in computer medium.
Results:
Gallstones were defined as the etiology of AP in 41 patients (73.2%); in 1 patient, hypertriglyceridemia (1.7%); in 4 patients, alcohol use (7.1%), and idiopathic 10 patients (17.8 %). While the blood thiol levels were low, the disulfide levels were high at a significant level. No statistically significant relations were detected between the amylase, lipase, NLR (Neutrophil Lymphocyte Ratio), which are other blood parameters, and thiol-disulfide balance parameters.
Conclusion:
The disruption of the thiol-disulfide balance may play a role in the pathogenesis of acute pancreatitis. In acute pancreatitis, since the thiol level is decreased in the blood, giving complementary therapies for this thiol deficiency may contribute to the treatment of the disease.

Keywords: Acute Pancreatitis, thiol-disulphide homeostasis, oxidative stress


Akut Pankreatitli hastalarda tiyol-Disülfid Dengesi ve diğer kan parametreleri ile ilişkisi

fadime güllü ercan haydar1, YAVUZ OTAL2, ALP ŞENER2, Gül Pamukçu Günaydın2, FERHAT İÇME2, Tuğba Atmaca Temrel2, PERVİN BARAN3, Ozcan Erel4
1Ataturk Training and Research Hospital, General Surgery Department, Ankara, TURKEY
2Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Acil Tıp Kliniği,Ankara,Türkiye
3Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Tıbbi Biyokimya Kliniği,Ankara,Türkiye
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya AnaBilimDalı,Ankara,Türkiye

Amaç:
Akut Pankreatit karın ağrısı nedeniyle acil serviste sıklıkla görülen bir hastalıktır. Bu çalışma akut pankreatit(AP) tanısı konulan hastalarda kan da tiyol-disülfide parametrelerinin ölçümü ve diğer kan parametreleri ile ilişkisinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Yöntem:
Çalışmaya Acil servise başvuran 56 (%56) hasta ve 44 (%44) sağlıklı gönüllü olmak üzere toplam 100 örnek alındı. Hastadan geliş anında detaylı kan örnekleri alındı. Akut pankreatit tanısı konan hastaların başvurusu sırasında ki venöz kan örneklerinden Erel ve Neşelioğlu tarafından geliştirilen yepyeni bir yöntemle serumda tiyol-disülfide düzeyi çalışıldı.Veriler bilgisayar ortamında değerlendirildi.
Bulgular:
AP'nin etiyolojisi 41 hastada (% 73.2) safra taşı, 1 hastada (% 1.7) hipertrigliseridemi, 4 hastada (% 7.1) alkol kullanımı ve 10 hastada (% 17.8) idiyopatik idi.Kan tiyol düzeyleri düşük iken, disülfide düzeyleri anlamlı derecede yüksekti. Diğer kan parametreleri olan amilaz, lipaz, NLR (nötrofil lenfosit oranı) ile tiyol-disülfide dengesi parametreleri arasında istatistiki açıdan anlamlı fark bulunamadı.
Sonuç:
Akut Pankreatit de patogenezde tiyol-disülfide dengesinin bozulması rol oynayabilir. Akut pankreatit te kan da tiyol düzeyi azaldığından bu tiyol eksikliğini tamamlayıcı tedavilerin verilmesi hastalığın iyileşmesine katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut Pankreatit, tiyol-disülfid dengesi, oksidatif stres
Corresponding Author: fadime güllü ercan haydar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale