Prognostic importance of pentraxin 3 levels in acute cholesistitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 380-384 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.38839  

Prognostic importance of pentraxin 3 levels in acute cholesistitis

Nurhak Aksungur1, Bunyami Ozogul1, Nurunnisa Ozturk2, Sukru Arslan1, Erdem Karadeniz1, Ercan Korkut1, Mehmet Ali Gül2, Abdullah Kısaoglu1, Sabri Selcuk Atamanalp1
1Department Of General Surgery, Faculty Of Medicine, Atatürk University, Erzurum
2Department Of Biochemistry, Faculty Of Medicine, Atatürk University, Erzurum

BACKGROUND: Cholelithiasis is a frequently encountered problem in developed countries. Gallstone is present in at least 10% of the adults. While 40–60% of people with gallstones manifest an asymptomatic clinical course, in most of the cases with symptomatic cholelithiasis, there is also an asymptomatic period. 20% of the patients with symptomatic gallstones are admitted to emergency services with clinical features of acute cholecystitis. In this study, our aim was to evaluate the diagnostic value of pentraxin 3 on complications and prognosis and also to reduce the morbidity and mortality rates in cases with acute cholecystitis.
METHODS: This study was conducted on patients diagnosed with acute calculous cholecystitis and operated on between September 2012 and January 2014, in the Department of General Surgery of Atatürk University Medical Faculty. Forty-five patients with ages above 18, who were clinically and radiologically diagnosed with acute calculous cholecystitis (Group I) and 45 healthy people, older than 18 (Group II) were included into the study. Patients were randomly selected.
RESULTS: In our study, although the plasma pentraxin 3 (PTX3) levels were increased in the patient group and also in patients who developed morbidity, this was not statistically significant. PTX3 values were determined to be significantly increased in older patients (p<0.05). Moreover, when the duration of hospital stays were compared, PTX3 was found to be significantly higher in patients hospitalized for longer periods (p<0.05).
CONCLUSION: PTX3 levels were found to be elevated in all evaluated parameters in patients with acute cholecystitis. Therefore, PTX3 level may be a valuable indicator in diagnosis and also in predicting prognosis.

Keywords: Acute cholecystitis, morbidity; mortality; pentraxin 3.


Akut kolesistitte pentraxin 3 düzeyinin prognostik önemi

Nurhak Aksungur1, Bunyami Ozogul1, Nurunnisa Ozturk2, Sukru Arslan1, Erdem Karadeniz1, Ercan Korkut1, Mehmet Ali Gül2, Abdullah Kısaoglu1, Sabri Selcuk Atamanalp1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: Safra taşı hastalığı gelişmiş ülkelerde sık görülen bir sorundur. Erişkinlerin en az %10’unda safra taşı vardır. Safra taşı olan insanların %40–60’ı semptomsuz klinik seyir gösterirken, semptomlu kolelitiazisi olan olguların çoğunda da semptomsuz bir dönem bulunur. Semptomlu safra taşlarının %20’si akut kolesistit tablosu ile acil servislere başvurur. Bu çalışmada, akut kolesistitli olgularda, pentraksin 3 (PTX3) düzeylerin komplikasyonlar ve prognoz üzerindeki tanısal değerini belirlemeyi ve akut kolesistit olgularında morbidite ve mortalite oranlarını azaltmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisi’nde Eylül 2012–Ocak 2014 tarihleri arasında akut taşlı kolesistit tanısı konulup ameliyat edilen hastalar üzerinde yapıldı. Çalışmaya yaşları 18’den büyük, klinik ve radyolojik olarak akut taşlı kolesistit tanısı konmuş 45 hasta (Grup I) ve 18 yaş üstü 45 sağlıklı (Grup II) kişi alındı. Olgular randomize olarak seçildi.
BULGULAR: Çalışmamızda plazma PTX3 düzeyinin hasta grubunda ve morbidite gelişen hastalarda yüksek olmakla birlikte istatisitiksel olarak anlamlı değildi. Pentraksin 3 değerlerinin ileri yaş hastalarda anlamlı olarak arttığı saptandı (p<0.05). Ayrıca hastanede yatış süreli karşılaştırıldığında PTX3’ün hastanede daha uzun süre yatan hastalarda daha yüksek olduğu belirlendi (p<0.05).
TARTIŞMA: Pentraksin 3 düzeyleri akut kolesistitli hastalarda değerlendirilen tüm parametrelerde yüksek bulundu. Bu yüzden PTX3 düzeyleri akut kolesistitte tanı ve prognoz tahmininde değerli bir gösterge olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, morbidite; mortalite; pentraxin 3.


Nurhak Aksungur, Bunyami Ozogul, Nurunnisa Ozturk, Sukru Arslan, Erdem Karadeniz, Ercan Korkut, Mehmet Ali Gül, Abdullah Kısaoglu, Sabri Selcuk Atamanalp. Prognostic importance of pentraxin 3 levels in acute cholesistitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 380-384

Corresponding Author: Bunyami Ozogul, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale