Role of inflammatory markers in decreasing negative appendectomy rate: A study based on computed tomography findings [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 477-482 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.36605  

Role of inflammatory markers in decreasing negative appendectomy rate: A study based on computed tomography findings

Ebru Ozan1, Gökçe Kaan Ataç1, Kaan Alişar1, Aslıhan Alhan2
1Department of Radiology, Ufuk University Faculty of Medicine, Ankara-Turkey
2Department of Statistics, Ufuk University Faculty of Arts and Sciences, Ankara-Turkey

BACKGROUND: This study aimed to investigate the role of inflammatory markers in decreasing negative appendectomy rate (NAR) based on their relation with findings of acute appendicitis (AA) on computed tomography (CT).
METHODS: Ninety-two patients who underwent CT examination with suspected AA were included. We investigated the relation between CT findings of AA and laboratory inflammatory markers and also performed receiver operating characteristic (ROC) analysis to calculate cut-off values of inflammatory markers and CT findings of AA. Appendectomy cases were re-evaluated considering cut-off values to make the operation decision and NAR was recalculated. Chi-squared test was used to compare the actual and recalculated NAR.
RESULTS: Cut-off values of appendiceal diameter, appendiceal wall thickness, and caecal wall thickness were 7.9, 2, and 2.3 mm, respectively, for the diagnosis of AA. Cut-off values of WBC, NLR, and CRP on ROC analysis were 7.47, 4.06 and 13, respectively, for the diagnosis of AA. When the actual and recalculated NAR (21.9% versus 9.1%) were compared, the difference was found to be almost significant (p=0.058).
CONCLUSION: Inflammatory markers are not sufficiently powerful on their own to accurately diagnose AA. However, particularly in equivocal cases, proposed cut-off values may be helpful for accurate diagnosis and a lower NAR can be achieved.

Keywords: Acute appendicitis, C-reactive protein, computed tomography, negative appendectomy rate, neutrophil to lymphocyte ratio.


Enflamatuvar belirteçlerin negatif apendektomi oranını azaltmadaki rolü: Bilgisayarlı tomografi bulgularına dayanan bir çalışma

Ebru Ozan1, Gökçe Kaan Ataç1, Kaan Alişar1, Aslıhan Alhan2
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ufuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada enflamatvuar belirteçlerin negatif apendektomi oranını düşürmedeki rolünün, akut apandisitin (AA) bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularına dayanarak araştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Akut apandisit ön tanısıyla BT incelemesi yapılan 92 hastanın bilgileri geriye dönük olarak tarandı. Enflamatvuar belirteçler ile BT bulguları arasındaki ilişki araştırılarak, ROC analizi ile enflamatvuar belirteçler ve BT bulgularına ait kesim değerleri belirlendi. Apendektomi yapılan olgular, bu kesim değerlerine göre yeniden değerlendirilerek negatif apendektomi oranı yeniden hesaplandı. Gerçek negatif apendektomi oranı ile yeniden hesaplanan negatif apendektomi oranı arasındaki fark ki-kare testi kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Apendiks çapı, apendiks duvar kalınlığı ve çekum duvar kalınlığı için kesim değerleri sırasıyla, 7.9 mm, 2 mm ve 2.3 mm olarak bulundu. Beyaz küre sayımı, nötrofil/lenfosit oranı ve C-reaktif protein için kesim değerleri sırasıyla, 7.47, 4.06 ve 13 olarak bulundu. Gerçek negatif apendektomi oranı ile kesim değerlerine göre yeniden hesaplanan negatif apendektomi oranı arasındaki istatistiksel fark neredeyse anlamlı idi (p=0.058).
TARTIŞMA: Enflamatvuar belirteçler AA kesin tanısı için tek başlarına yetersizdir. Ancak, çalışmamızda bulunan kesim değerleri, özellikle arada kalınan olgularda, kesin tanı için faydalı olarak negatif apendektomi oranının düşürülmesine katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, bilgisayarlı tomografi, C-reaktif protein, negatif apendektomi oranı, nötrofil/lenfosit oranı.


Ebru Ozan, Gökçe Kaan Ataç, Kaan Alişar, Aslıhan Alhan. Role of inflammatory markers in decreasing negative appendectomy rate: A study based on computed tomography findings. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(6): 477-482

Corresponding Author: Ebru Ozan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale