Traumatic wound dehiscence after penetrating keratoplasty [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 181-188 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.36589  

Traumatic wound dehiscence after penetrating keratoplasty

Baki Kartal1, Baran Kandemir2, Turan Set3, Süleyman Kuğu2, Sadullah Keleş4, Erdinç Ceylan1, Berkay Akmaz3, Aytekin Apil5, Yusuf Özertürk2
1Regional Training And Research Hospital, Clinic Of Ophthalmolgy, Erzurum
2Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training And Research Hospital, Clinic Of Ophthalmology, Istanbul
3Atatürk University, Faculty Of Medicine, Department Of Family Medicine, Erzurum
4Department Of Ophthalmology, Faculty Of Medicine, Atatürk University, Erzurum
5Bakirköy Sadi Konuk Training And Research Hospital, Clinic Of Ophthalmolgy, Istanbul

BACKGROUND: We aimed to evaluate the risk factors, clinical features and outcomes of surgery for traumatic wound dehiscence (TWD) following penetrating keratoplasty (PK).
METHODS: Twenty-six patients with TWD following PK were evaluated retrospectively in terms of factors related to the trauma, types of reconstructive surgery, final graft clarity, and visual acuity.
RESULTS: There were 26 patients with a mean age of 40.7±19.6 years. In 12 (46.1%) patients, the better eye was affected by the trauma. The most frequent type of trauma was blunt trauma by various objects (9). In all cases, the dehiscence was at the graft host junction. The mean extent of detachment was 135.4°±57.6°. Crystalline or intraocular lens damage was present in 42.3% of cases. Median follow-up time after the reconstructive surgery was 36 months. The graft remained clear in 13 (50%) patients, whereas graft insufficiency/graft rejection developed in 13 (50%) patients. Final visual acuity was over 20/200 in 13 (50%) patients.
CONCLUSION: TWD may occur at any time after PK, most frequently within the first postoperative year. Low visual acuity in the other eye seems to be a major risk factor. In patients without major complications such as posterior segment damage, visual outcomes and graft survival can be favorable.

Keywords: Graft survival, penetrating keratoplasty; traumatic wound dehiscence; visual prognosis.


Penetran keratoplasti sonrası travmatik yara ayrışması

Baki Kartal1, Baran Kandemir2, Turan Set3, Süleyman Kuğu2, Sadullah Keleş4, Erdinç Ceylan1, Berkay Akmaz3, Aytekin Apil5, Yusuf Özertürk2
1Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Erzurum
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Erzurum
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum
5Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Penetran keratoplasti (PK) sonrası travmatik yara ayrışması için risk faktörleri, klinik özellikler ve cerrahi sonuçları değerlendirmek.
GEREÇ VE YÖNTEM: Penetran keratoplasti sonrası travmatik yara ayrışması gelişen 26 hasta travma ile ilişki faktörler, rekonstriktif cerrahi işlemler ile sonuç greft sağkalımı ve görme keskinliği açısından geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 40.7±19.6 yaş olan 26 hastanın 12’sinde (%46.1) travmadan daha iyi gören göz etkilenmişti. En sık travma tipinin dokuz olguda (%34.6) olmak üzere çeşitli objelerle gelişen künt travma olduğu görüldü. Ayrışma bütün olgularda greft ile alıcı bileşkesinde gelişmişti. Ayrışma genişliği ortalama 135.4°±57.6° idi. Kristalin lens veya göz içi lens hasar oranı %42.3 olarak bulundu. Cerrahi sonrası medyan takip süresi 36 aydı. On üç (%50) hastada greft saydam kalırken, 13 hastada (%50) greft yetmezliği/greft reddi gelişmişti. Sonuç görme keskinliği 20/200 üzerinde olan hasta sayısı 13 (%50) idi.
TARTIŞMA: Travmatik yara ayrışması PK sonrası en sık birinci yılda olmak üzere herhangi bir zamanda gelişebilir. Diğer gözde görme azlığı önemli bir risk faktörü olarak gözükmektedir. Arka segmenti hasarı gibi önemli komplikasyonu olmayan hastalarda görsel sonuçlar ve greft sağkalımı olumludur.

Anahtar Kelimeler: Görsel prognoz, greft sağkalımı; penetran keratoplasti; travmatik yara ayrışması.


Baki Kartal, Baran Kandemir, Turan Set, Süleyman Kuğu, Sadullah Keleş, Erdinç Ceylan, Berkay Akmaz, Aytekin Apil, Yusuf Özertürk. Traumatic wound dehiscence after penetrating keratoplasty. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 181-188

Corresponding Author: Baki Kartal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale