Emergency computed tomography for diagnosis of acute appendicitis: How effectively we use it? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-36390 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.36390  

Emergency computed tomography for diagnosis of acute appendicitis: How effectively we use it?

Pinar Yazici, Ayhan Oz, Kinyas Kartal, Muharrem Battal, Esin Kabul Gurbulak, İsmail Ethem Akgun, Sıtkı Gurkan Yetkin, Mehmet Mihmanli
Sisli Hamidiye Etfal Training And Research Hospital, Department Of General Surgery

Objective: Technological developments support using ultrasonography (US) in all patients, if available, and advanced diagnostic methods such as abdominal computed tomography (CT) in case of clinical suspicion during diagnostic process of acute appendicitis. We aimed to investigate whether CT was used appropriately and efficiently in the diagnosis of acute appendicitis.

Methods: Between May 2013 and February 2016, 811 patients who underwent appendectomy were retrospectively reviewed from an IRB approved database and those with a preoperative CT were enrolled into the study. Results of Alvarado scores and US were recorded in addition to the requests of CT by which clinic (surgery or emergency department).

Results: The rate of CT use in the diagnostic process was 25% (n=208/811) were performed at least one CT. Ultrasound was negative for appendicitis in 53% of these patients. Mean Alvarado score was 5±1.5 (range: 3-8). General surgeons requested 57% of CTs. Alvarado scores were significantly higher in those whose CT requested by general surgery compared to the emergency clinic (5.6 vs. 4.7, p= 0.013). Regarding histopathological results, age and Alvarado scores were significantly lower (p=0.015 and 0.037, respectively), whereas the frequency of negative CT was significantly higher (p=0.042) in those with negative appendectomy (n=29, 14%).

Conclusion:
Most patients who underwent CT in the diagnostic process had an Alvarado score between 5 and 8, and negative ultrasound for appendicitis preoperatively. These findings may provide efficient use of CT in the diagnosis of appendicitis with an acceptable rate of 25% compared to current literature. However, further research is needed to ensure more efficient use of CT, because negative appendectomy has been a concern in our series despite promising results of this study.

Keywords: acute abdomen, acute appendicitis, Alvarado score, computed tomography


Akut Apandisit Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Ne kadar Etkili Kullanılıyor?

Pinar Yazici, Ayhan Oz, Kinyas Kartal, Muharrem Battal, Esin Kabul Gurbulak, İsmail Ethem Akgun, Sıtkı Gurkan Yetkin, Mehmet Mihmanli
Şi̇şli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Amaç: Gelişen teknolojik imkanlar ve bunlara kolay ulaşım ile birlikte akut apandisit hastalarının tanısında hemen her hastada kullanılan ultrasonografi (US)- özellikle klinik şüphede kalınan hastalarda- bilgisayarlı tomografi (BT) ile desteklenmektedir. Biz bu çalışmada özellikle Alvarado skorlaması ve US sonuçları göz önüne alınarak akut apandisit tanısında kullanılan BT’nin ne kadar etkin kullanıldığını araştırmayı hedefledik.
Metot: Mayıs 2013 ve Şubat 2016 tarihleri arasında acil serviste değerlendirilerek tedavisi düzenlenen akut apandisit hastaları etik kurul onaylı datalar analiz edilerek geriye dönük tarandı. Preoperatif BT kullanılan hastalar çalışmaya alındı. Hastaların demografi verileri, Alvarado skorları, US ve BT raporları, BT istenen bölüm (acil servis- cerrahi), ameliyat notları ve patoloji sonuçları kayıt edildi.
Bulgular: Çalışma sürecinde tedavi edilen 811 akut apandisit hastasından 208 tanesine (%25) BT çekildiği saptandı. Hastaların hepsine en az bir kez US yapılmıştı ve %53’ünde (n=112) US negatif idi. Alvarado skorları ortalama 5±1.5 (aralık: 3-8) idi. BT istemlerinin %42’si acil hekimleri tarafından %57 ‘si cerrahlar tarafından istenmişti. Acil servis ve cerrahi branşlarının BT istemi yaptıkları hastaların ortalama Alvarado skorları sırasıyla 4.7 ve 5.6 olarak bulundu (p=0.013). Apendiks patolojisi normal saptanan (n=29, %14) hastalarda negatif BT oranı anlamlı yüksek (p=0.042); yaş ve Alvarado skoru anlamlı düşük (p= 0.015 ve 0.037, sırasıyla) saptandı.
Sonuç: Alvarado skoru’nun BT çekilen hastaların çoğunda 5-8 arasında olması ve çoğunlukla US negatif hastalarda olmak üzere %25 oranında uygulanması preoperatif BT’nin apandisit tanısında etkin kullanıldığı lehine yorumlanabilir. Bu sonuçlar ışığında serimizdeki negatif apendektomi oranları göz önüne alındığında BT’nin daha etkin kullanımını sağlamak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akut batın, Akut apandisit, Alvarado skoru, Bilgisayarlı tomografi
Corresponding Author: Pinar Yazici, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale