Computed Tomography vs. Magnetic Resonance Imaging in Unstable Cervical Spine Injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-35813 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.35813  

Computed Tomography vs. Magnetic Resonance Imaging in Unstable Cervical Spine Injuries

Meltem Songur Kodik1, Cenk Eraslan2, Omer Kitis2, Yusuf Ali Altunci1, Huseyin Biceroglu3, Ali Akay4
1Ege University School of Medicine, Department of Emergency Medicine, Izmir, Turkey
2Ege University School of Medicine, Department of Radiology Izmir, Turkey
3Ege University School of Medicine, Department of Neurosurgery, Izmir, Turkey
4Kent Hospital, Department of Neurosurgery, Izmir, Turkey

Aim: This study aimed to investigate the role of computed tomography (CT) in identifying missed unstable blunt cervical injuries.

Methods: Patients admitted to the emergency department between June 2014 and June 2018 with a diagnosis of blunt cervical trauma were included in the study. All participants underwent a cervical magnetic resonance imaging (MRI) after an initial cervical CT investigation. All imaging results were reviewed, and decisions were taken by the consensus of a team consisting of an emergency medicine specialist, a neuroradiologist, and a neurosurgeon. Other variables included age, sex, the Glasgow Coma Scale, medical comorbidities, multi-trauma, neurological ‎deficits, accompanying intracranial hemorrhage, extremity fractures, and the mechanism of ‎the injury.

Results: Data for 195 patients were analyzed. The mean (±standard deviation) age of the participants was 47.34±21.90 years, and 140 (71.8%) were males. Eighteen patients (9.2%) were below age ˂ 18. The most frequent mechanism of injury was fall from height (n=100; 51.3%). Using MRI as the gold standard, the sensitivity of CT in diagnosing unstable cervical injury was ‎77.7% ‎(95% CI ‎[67.1-86.1]), while its specificity was ‎100.0% ‎(95% CI ‎[59.0-100.0])‎.

‎Conclusion: Although computed tomography is relatively good in diagnosing unstable cervical injuries, its sensitivity in detecting positive cases is not as successful. Thus, the use of MRI in patients with unstable injury seems to be warranted.

Keywords: Cervical Vertebrae, Neck Injuries, Magnetic Resonance Imaging, Computed Tomography, Sensitivity and Specificity


Anstabil servikal yaralanmalarda Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması

Meltem Songur Kodik1, Cenk Eraslan2, Omer Kitis2, Yusuf Ali Altunci1, Huseyin Biceroglu3, Ali Akay4
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
4Kent Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü, İzmir

Amaç: Bu çalışmanın amacı atlanabilen anstabil servikal yaralanmaların belirlenmesinde bilgisayarlı tomografinin (BT) rolünü araştırmaktır.

Yöntem: Bu çalışmada acil servise Haziran 2014 ile Haziran 2018 arasında künt servikal travma tanısı ile başvuran olgular yer almaktadır. Tüm olgular ilk önce yapılan bir BT tetkikini takiben servikal manyetik rezonans (MR) görüntülemesine tabi tutulmuşlardır. Tüm görüntüleme sonuçları gözden geçirilmiş ve kararlar acil tıp uzmanı, nöroradyolojist ve beyin cerrahından oluşan bir ekip tarafından fikir birliği ile alınmıştır. Diğer değişkenler arasında yaş, cinsiyet, Glasgow koma skalası, ek morbidite, çoklu travma, nörolojik defisitler, intrakraniyal hemoraji, ekstremite fraktürleri ve yaralanmanın mekanizması yer almaktadır.

Bulgular: Çalışmaya alınan 195 hastanın bilgileri analiz edildiğinde; hastaların ortalama yaşı (±standart sapma) 47,34 ± 21,90 yıl olup 140’ ı erkek (%71,8) 18’ i (% 9,2) 18 yaşın altında idi. En sık görülen yaralanma mekanizması yüksekten düşme idi ( n=100; %51,3). Altın standart olarak MR kullanılmış olup, anstabil servikal travma tanısında BT’ nin duyarlılığı %77,7 (% 95 GA [67,1-86,1]) iken, özgüllüğü % 100,0 (%95 GA [59,0-100,0]) saptanmıştır.

Sonuç: Her ne kadar bilgisayarlı tomografi anstabil servikal yaralanmaların tanısında rölatif olarak iyi olsa da duyarlılığı yeterli değildir. Bundan dolayı anstabil yaralanması olan olgularda MR çekilmesi daha uygundur.

Anahtar Kelimeler: Servikal Vertebra, Boyun Yaralanmaları, Magnetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Sensivite ve Spesifite
Corresponding Author: Meltem Songur Kodik, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale