Examination of morbidity and mortality of cases according to intra-vehicle position and accident mechanism [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-34662 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.34662  

Examination of morbidity and mortality of cases according to intra-vehicle position and accident mechanism

Orhan Meral1, Ekin Özgür Aktaş2, Murat Ersel3
1Sağlık Bilimleri University Bozyaka Training And Research Hospital
2Ege University Faculty Of Medicine Department Of Forensic Medicine
3Ege University Faculty Of Medicine Department Of Emergency Medicine

BACKGROUND: Traffic accidents are still an important public health issue in our country and intra-vehicle accidents cause substantial morbidity and mortality. In this study, it was aimed to investigate the effect of seating position on morbidity and mortality in traffic accidents.
METHODS: Cases who have applied to Ege University, Faculty of Medicine, Emergency Department between 01.05.2014 and 30.11.2014 due to injuries in motor vehicles and who have signed inform consent were included in this study.
RESULTS: 519 cases were included in the study, 329 (63.4%) being male and 190 (36.6%) being female. Ages ranged between 0-85, average age was found to be 33.11±16.86. It was noted that the accidents most frequently occurred between the hours 18.00-23.59 (36.3%), in the car (79%) and as a collision with another car (61.7%). While 39.5% of the injured individuals were drivers, 26.4% were front seat passengers. From a forensic medicine perspective; “life threatening injuries” were approximately twice more common (37.5% - 13.6%) in accidents with over 110 km/h speed compared to accidents with under 110 km/h speed. Accidents with over 110 km/h speed caused approximately twice the amount (56.3% - 26.3%) of "injuries which can not be resolved with simple medical intervention" compared to accidents with under 110 km/h speed.
CONCLUSION: Since most people who were injured or deceased in traffic accidents have an active professional life; significant rehabilitation expenditure and labor loss occur besides diagnosis and treatment costs. Our study and similar studies not only show the effectiveness of the measures taken but also provide an insight into changing injury profiles and precautions to prevent them.

Keywords: Traffic accidents, intra-vehicle position, morbidity, mortality.


Araç içi pozisyon ve kaza mekanizmasına göre olguların morbidite ve mortalitesinin incelenmesi

Orhan Meral1, Ekin Özgür Aktaş2, Murat Ersel3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

AMAÇ: Trafik kazaları halen ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olup, araç içi trafik kazaları da önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmada, trafik kazalarında kazazedenin araç içi pozisyonunun morbidite ve mortalite üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlandı.
GEREÇ ve YÖNTEM: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne 01.05.2014 – 30.11.2014 tarihleri arasında araç içi trafik kazası sonucu yaralanma nedeniyle başvuran olgulardan onam verenler çalışmaya dâhil edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen 519 olgunun 329’u (%63,4) erkek, 190’ı (%36,6) kadındı. Yaşları 0 – 85 arasında değişmekte olup ortalaması 33,11±16,86 olarak bulundu. Kazaların en sık 18.00 – 23.59 saat aralığında (%36,3), otomobil içinde (%79) ve bir başka araçla çarpışma (%61,7) sonucu gerçekleştiği tespit edildi. Kazazedelerin %39,5’inin sürücü, %26,4’ünün sürücü yanı yolcu olduğu saptanmış olup, 110 km/sa hızın üzerinde oluşan kazalarda, 110 km/sa hızın altında olan kazalara göre, adli tıbbi açıdan, yaralanmanın yaşamsal tehlike oluşturmasının yaklaşık 3 katına (%37,5 - %13,6), basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek olmasının ise yaklaşık 2 katına (%56,3 - %26,3) çıktığı belirlendi.
SONUÇ: Trafik kazalarında yaralanan veya ölen kişilerin çoğunun aktif iş yaşamında olması, tanı ve tedavi giderlerinin yanında ciddi bir rehabilitasyon ve iş gücü kaybı oluşturmaktadır. Bu çalışma ve benzer çalışmalar, alınan önlemlerin etkinliklerini gösterdiği gibi değişen yaralanma profillerinin de anlaşılması ve bunları önlemek için alınacak önlemlere ışık tutması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazası, araç içi pozisyon, morbidite, mortalite.
Corresponding Author: Orhan Meral, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale