Legal and ethical responsibilities of physicians in coercive situations such as natural disasters [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-32885 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.32885  

Legal and ethical responsibilities of physicians in coercive situations such as natural disasters

Berna Şenel Eraslan1, Beytullah Karadayı1, İbrahim Eray Çakı1, Naciye Aslan2, Ende Varlık Tokgözoğlu1, Çağlayan Kılıç3, Abdi Özaslan1, Gürsel Çetin1
1Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Forensic Medicine Department, Istanbul
2Ministry of Justice, Concile of Forensic Medicine, Istanbul
3Istanbul Medeniyet University, Graduate School of Social Sciences

Introduction and Aim: The basis of the relationship between the physician and the patient is subjected to the provisions of the proxy agreement. The attitude of the physician, and the legal and ethical responsibility of this attitude in an event of force majeure such as severe natural disaster (earthquake) during a risky operation should be discussed. In this study, it was aimed to present the opinions of the related professions about the subject and discuss the subject on an ethical and legal ground.
Materials and Methods: The questionnaires prepared within the scope of the study were filled by a total of 207 volunteers including 121 physicians working at the Cerrahpasa Faculty of Medicine at Istanbul University and 86 lawyers registered to the Istanbul Bar Association. The statistical analysis of the data acquired from the questionnaires were analysed using SPSS 21.0 (IBM).
Results: A 76.8 % of the participants stated that abandoning the patient by the physician considering his/her own safety during a severe natural disaster is ethically problematic. However, 68.1 % of the participants stated that physicians would not be facing any criminal sanctions in response to his/her attitude. When the answers from both occupational groups separately were compared, it was found that 26.4 % and 39.5 % of the physicians and lawyers, respectively, stated that the act in question has both legal and ethical liability.
Conclusions: In this study, no complete consensus was observed either between or within two occupational groups. It was concluded that the meetings in which the subject is discussed and is based on a concrete ground by both occupational groups should be held.

Keywords: Ethical responsibility of physician, Legal responsibility of physician, Natural disasters, Coercive situations


Doğal afetler gibi mücbir durumlarda hekimin hukuki ve etik sorumluluğu

Berna Şenel Eraslan1, Beytullah Karadayı1, İbrahim Eray Çakı1, Naciye Aslan2, Ende Varlık Tokgözoğlu1, Çağlayan Kılıç3, Abdi Özaslan1, Gürsel Çetin1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
2Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tıp Hukuku, İstanbul

Giriş ve Amaç: Hekim ile hastası arasındaki ilişkinin temeli vekâlet sözleşmesi hükümlerine tabidir. Gerçekleştirdiği riskli bir ameliyat esnasında şiddetli bir doğal afet (deprem) meydana gelmesi gibi mücbir durumlarda, hekimin takınacağı tutum ve bu eylemi sonucunda hukuki ve etik açıdan sorumluluğu tartışmalıdır. Bu çalışmada ilgili meslek gruplarının bu konu hakkında görüşlerinin ortaya konulması ve bu konunun etik ve yasal zeminde tartışılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kapsamında oluşturulan anket formları, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görevli 121 hekim ve İstanbul Barosu’na kayıtlı 86 avukat olmak üzere toplam 207 gönüllü katılımcı tarafından dolduruldu. Anketlere verilen yanıtlar bilgisayar ortamında SPSS 21.0 programı kullanılarak tanımlayıcı istatistik ve grafik analizi ile değerlendirildi.
Bulgular: Katılımcıların % 76,8'i, hekimin şiddetli bir doğal afet esnasında kendi can güvenliğini düşünerek hastayı terk etmesinin etik açıdan sorun teşkil ettiğini belirtti. Ancak % 68,1'i bu davranışından dolayı hekimin herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmayacağı yönünde görüş bildirdi. Anketi dolduran iki meslek grubunun yanıtları ayrı ayrı değerlendirildiğinde; hekimlerin % 26,4'ü, avukatların ise % 39,5'i söz konusu fiilin hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunduğunu belirtti.
Sonuç: Bu çalışma sonucunda her iki meslek grubunun birbirleri arasında ve kendi içinde bu konu hakkında tam bir görüş birliği içinde bulunmadıkları saptandı. Her iki meslek grubunun birlikte bulunduğu toplantılarda konunun tartışılması ve doğru bir zemine oturtulması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Hekimin etik sorumluluğu, Hekimin yasal sorumluluğu, Doğal afetler, Mücbir sebep
Corresponding Author: Berna Şenel Eraslan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale