Ischemia-modified albumin (IMA) and the IMA/Albumin ratio in the diagnosis and staging of hemorrhagic shock: A randomized controlled experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-32754 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.32754  

Ischemia-modified albumin (IMA) and the IMA/Albumin ratio in the diagnosis and staging of hemorrhagic shock: A randomized controlled experimental study

Suleyman Turedi1, Aynur Sahin1, Metehan Akca2, Selim Demir3, Gokcen Derya Reis Kose4, Arif Burak Cekic5, Mehmet Yildirim2, Ersin Yulug4, Ahmet Mentese6, Suha Turkmen7, Sami Acar8
1Karadeniz Technical University Faculty Of Medicine, Department Of Emergeny Medicine, Trabzon, Turkey
2University of Health Science, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Istanbul, TURKEY
3Karadeniz Technical University, Faculty of of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Trabzon, TURKEY
4Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Histology, Trabzon, TURKEY
5Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Trabzon, TURKEY
6Karadeniz Technical University, Vocational School of Health Sciences, Program of Medical Laboratory Techniques, Trabzon, TURKEY
7Acıbadem University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Istanbul, TURKEY
8Acıbadem University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Istanbul, TURKEY

Study Objective: To determine the value of ischemia-modified albumin (IMA) and IMA/albumin ratio (IMAR) in the diagnosis and staging of hemorrhagic shock (HS).

Materials and Methods: A pressure-targeted HS model was established.The control and shock groups were monitored for 30 min and 60 min in order to simulate varying durations of exposure to HS. All subjects underwent invasive arterial monitoring during the experiment and were further divided into mild and severe shock groups based on decreases in mean arterial pressure (MAP).Biochemical and histologic comparisons were performed between the groups.

Results: Our results revealed higher IMA, IMAR, lactate, total oxidant status (TOS), total antioxidant status (TAS) and oxidative stress index (OSI) levels in both the 30- and 60-min shock groups compared to the control group. In terms of MAP-based shock staging, IMA, IMAR, lactate, TOS and OSI levels in the 30-min and 60-min mild and severe shock groups were higher than those of the controls. However, there was no significant difference between the mild and severe shock groups. Significant correlation was determined between all the biomarkers evaluated and HS-induced damage in various organs. This correlation was highest in lactate and IMAR levels.

Conclusion: IMA and IMAR levels may be used in the early diagnosis of HS, and also have the potential for use in determining severity of HS. IMA and IMAR measurement may also be considered as an alternative or in addition to lactate measurement in the diagnosis of HS.

Key words: Hemorrhage, hemorrhagic shock, lactate, albumin, ischemia modified albumin, trauma

Keywords: Hemorrhage, hemorrhagic shock, lactate, albumin, ischemia modified albumin, trauma


Hemorajik Şok Tanısında ve Evrelemesinde Iskemi Modifiye Albumin (IMA) ve IMA/Albumin Oranı: Randomize Kontrollü Deneysel Çalışma

Suleyman Turedi1, Aynur Sahin1, Metehan Akca2, Selim Demir3, Gokcen Derya Reis Kose4, Arif Burak Cekic5, Mehmet Yildirim2, Ersin Yulug4, Ahmet Mentese6, Suha Turkmen7, Sami Acar8
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Trabzon
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Dieyetetik Bölümü, Trabzon
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Anabilim Dalı, Trabzon
5Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Trabzon
6Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Medikal Laboratuvar Teknikleri Bölümü, Trabzon
7Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
8Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Çalışma Amaç: Hemorajik şokun (HS) tanı ve evrelemesinde iskemi modifiye albumin (IMA) ve IMA / albumin oranının (IMAR) değerini belirlemek.

Gereç ve Yöntem: Basınç hedefli bir HS modeli oluşturuldu. Kontrol ve şok grupları, HS'ye çeşitli maruz kalma sürelerini simüle etmek için 30 dakika ve 60 dakika boyunca izlendi. Deneyler sırasında tüm deneklere invaziv arter muayenesi yapıldı ve ayrıca ortalama arter basıncı (MAP) azalışlarına dayanarak hafif ve şiddetli şok gruplarına ayrıldı. Gruplar arasında biyokimyasal ve histolojik karşılaştırmalar yapıldı.

Bulgular: Sonuçlarımız kontrol grubuna göre hem 30- hem de 60 dakikalık şok gruplarında IMA, IMAR, laktat, total oksidan durumu (TOS), total antioksidan durumu (TAS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) düzeylerini ortaya koydu. MAP bazlı şok evrelemesi açısından, 30 dakikalık ve 60 dakikalık hafif ve şiddetli şok gruplarındaki IMA, IMAR, laktat, TOS ve OSI düzeyleri kontrol grubundan daha yüksekti. Ancak, hafif ve şiddetli şok grupları arasında anlamlı fark yoktu. Değerlendirilen tüm biyobelirteçler ile çeşitli organlarda HS kaynaklı hasar arasında anlamlı korelasyon tespit edildi. Bu korelasyon laktat ve IMAR düzeylerinde en yüksekti.

Sonuç: IMA ve IMAR düzeyleri HS'nin erken tanısında kullanılabilir ve ayrıca HS'nin şiddetini belirlemede kullanım potansiyeline sahiptir. IMA ve IMAR ölçümü alternatif olarak veya HS tanısında laktat ölçümüne ek olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemoraji, Hemorajik şok, Laktat, albumin, iskemi modifiye albümin, travma

Anahtar Kelimeler: Hemoraji, Hemorajik şok, Laktat, albumin, iskemi modifiye albümin, travma
Corresponding Author: Suleyman Turedi, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale