Fournier’s Gangrene: Review of 36 Cases [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-30232 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.30232  

Fournier’s Gangrene: Review of 36 Cases

Selahattin Çalışkan1, Emrah Ozsoy2, Mustafa Sungur3, Hasan Tahsin Gozdas4
1Kanuni Sultan Süleyman Training And Research Hospital, Department Of Urology, Istanbul, Turkey
2Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Department Of Urology, Istanbul, Turkey
3Hitit University Çorum Erol Olçok Training And Research Hospital, Department Of Urology, Çorum, Turkey
4Abant Izzet Baysal Universtiy, Department Of Infectious Disease And Clinical Microbiology, Bolu, Turkey

Objective: Fournier’s Gangrene (FG) is a very rare disease in daily urological practice. Despite medical improvements, mortality in FG is still high. Early diagnosis is very important to reduce additional instrumentations and the mortality. In this study, we aimed to present the characteristics of the Turkish patients with Fournier’s gangrene followed in two centers during ten years period.
Materials and methods: The medical records of patients with FG were reviewed retrospectively. The patient characteristics, causative pathogens, laboratory findings and treatment modalities were evaluated.
Results: A total of 36 FG cases admitted between January 2008 and February 2018 were included in the study, consisting of 35 male and one female patients with a mean age of 59.27+12.91 years. The mean duration of hospital stay was 19+10.44 days. The most common predisposing factor was diabetes mellitus which was found in 28 patients. Malignancy was detected in three patients; prostate cancer in two patients and chronic lymphoblastic leukomia in one patient. Two patients had liver cirrhosis and one patient had Behcet’s disease and psoriasis. Microbiological agent was isolated from wound culture in nine patients. After urgent surgical debridement, daily dressing with nitrofurazone (Furacin) was done. Additional debridement was conducted when necessary. Orchiectomy was performed in 10 patients; two of them underwent bilateral orchiectomy. One patient died because of sepsis at the seventh day of hospital admission.
Conclusion: FG is a life-threatening urological emergency with a high mortality rate. Treatment with broad spectrum antibiotics and urgent surgery is pivotal for the prevention of mortality.

Keywords: Necrotizing fasciitis, Fournier's gangrene, mortality, morbidity.


Fournier Gangreni: 36 olgunun gözden geçirilmesi

Selahattin Çalışkan1, Emrah Ozsoy2, Mustafa Sungur3, Hasan Tahsin Gozdas4
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, Çorum, Türkiye
4Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Bolu, Türkiye

Amaç: Fournier gangreni (FG) günlük üroloji pratiğinde çok nadir görülen bir hastalıktır. Tıbbi gelişmelere rağmen, FG’de mortalite hala yüksektir. İlave girişimlerin ve mortalitenin düşürülmesi için erken tanı çok önemlidir. Bu çalışmada, on yıl süresince iki merkezde izlenen FG’li hastaların özelliklerini sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: FG’li hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük gözden geçirildi. Hastaların özellikleri, etken patojenler, laboratuvar bulguları ve tedavi yaklaşımları değerlendirildi.
Bulgular: Ocak 2008-Şubat 2018 tarihleri arasında başvuran 35'i erkek ve biri kadın olmak üzere toplam 36 FG olgusu çalışmaya alınmıştır. Hastaların yaş ortalaması 59.27+12.91 idi. Hastanede kalış süresi ortalama 19+10.44 gündü. En sık predispozan faktör 28 hastada bulunan diyabetes mellitus idi. İki hastada prostat kanseri ve bir hastada kronik lenfoblastik lösemi olmak üzere üç hastada malignite saptanmıştır. İki hastada karaciğer sirozu ve bir hastada da Behçet hastalığı ve sedef hastalığı vardı. Dokuz hastanın yara kültüründen mikrobiyolojik etken izole edilmiştir. Acil cerrahi debridman sonrası nitrofurazone (Furacin) ile günlük pansuman yapılmıştır. Gerektiğinde ilave debridman gerçekleştirilmiştir. 10 hastaya orşiektomi uygulanmıştır, bunlardan ikisi bilateral orşiektomi olmuştur. Bir hasta hastaneye başvurusunun yedinci gününde sepsis nedeniyle kaybedilmiştir.
Sonuç: FG yüksek mortalite oranı ile hayatı tehdit edici bir ürolojik acildir. Geniş spektrumlu antibiyotikler ve acil cerrahi müdahale mortalitenin önlenmesi için çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Nekrotizan fasiit, Fournier gangreni, mortalite, morbidite.
Corresponding Author: Selahattin Çalışkan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale