Total Leukocyte and Neutrophil count as preventive tools in reducing negative appendectomies [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 102-106 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.29626  

Total Leukocyte and Neutrophil count as preventive tools in reducing negative appendectomies

Muhammad Salman Rafiq, Mah Muneer Khan, Ataullah Khan, Bilal Ahmad
Surgical Department, Khyber Teaching Hospital, Peshawar, Pakistan.

Background:
Negative appendectomies result in unnecessary admissions, health care burden and cost. This study was conducted to assess Total leukocyte and Neutrophil counts as preventive tools in reducing negative appendectomies.
Methods:
Data of admitted patients who underwent appendectomies was analyzed. Receiver operator characteristic (ROC) curve analysis of Total Leukocyte and Neutrophil Counts was calculated for various cut-off points. Optimum sensitivity, specificity, over-all accuracy and area under the curve was determined.
Results:
Of the 408 total patients, true and negative appendicitis by operative assessment was 294(72.1%) and 114(27.9%) compared to 311(76.2%) and 97(23.8%) by histopathology, respectively. Optimal cut-off for Total Leukocyte Count was >11.9x109/Liter with 87.14% sensitivity and 91.75% specificity. Optimal cut-off point for Neutrophil Count was >7.735x109/Liter with 98.71% sensitivity and 91.75% specificity. Area under the curve for Total Leukocyte and Neutrophil Counts was 0.9603 and 0.9872, respectively with overall accuracy of 91.2% and 97.1%, respectively.
Conclusion:
Normal Total Leukocyte and Neutrophil counts strongly associate with negative appendectomies. Non-operative measures and careful observation for Total Leukocyte and Neutrophil Counts <11.9x109/Liter and <7.735x109/Liter, respectively can reduce the negative appendectomy rate. In cases with normal values of these, a trial period can be given if the condition allows.

Keywords: Acute, Appendicitis, Leukocyte Count, Neutrophils, Negative appendectomy, ROC curve.


Total lökosit ve nötrofil sayısı negatif apandektomilerin azaltılmasını sağlayan belirteçlerdir

Muhammad Salman Rafiq, Mah Muneer Khan, Ataullah Khan, Bilal Ahmad
Khyber Eğitim Hastanesi, Cerrahi Kliniği, Peşaver, Pakistan

AMAÇ: Negatif apandektomiler gereksiz hasta kabullerine neden olarak, sağlık hizmetlerine yük ve mali külfet getirmektedir. Bu çalışma, negatif apendektomilerin azaltılmasında total lökosit ve nötrofil sayılarını değerlendirmek üzere yürütüldü.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastaneye kabul edilen ve apandektomi geçiren hastaların verileri incelendi. Değişik kestirim noktaları için total lökosit ve nötrofil sayılarının alıcı işletim karakteristik eğrisi (ROC) analizi hesaplandı. Optimal duyarlılık, özgüllük, genel doğruluk derecesi ve eğrisi altında kalan alan belirlendi.
BULGULAR: Toplam 408 hastada cerrahi değerlendirmeye göre gerçek ve negatif apandisit oranları %72.1 (n=294) ve %27.9 (n=114) iken histopatolojik olarak bu oranlar sırasıyla %76.2 (n=311) ve %23.8 (n=97) idi. Total lökosit sayımının optimal kestirim değeri olan >11.9x109/L, %87.14 duyarlılık ve %91.75 özgüllüğe sahipti. Total nötrofil sayısının optimal kestirim değeri olan >7.735x109/L %98.71 duyarlılık ve %91.75 özgüllüğe sahipti. Total lökosit ve nötrofil sayıları için eğri sırasıyla 0.9603 ve 0.9872 olup, genel doğruluk oranları sırasıyla %91.2 ve 97.1 idi.
TARTIŞMA: Normal total lökosit ve nötrofil sayıları negatif apandektomilerle kuvvetle ilişkilidir. Cerrahi dışı önlemler, toplam lökosit ve nötrofil sayıları dikkatli klinik takip oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Akut, apandisit; lökosit sayısı; negatif apandektomi; nötrofiller; ROC eğrisi.


Muhammad Salman Rafiq, Mah Muneer Khan, Ataullah Khan, Bilal Ahmad. Total Leukocyte and Neutrophil count as preventive tools in reducing negative appendectomies. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 102-106

Corresponding Author: Muhammad Salman Rafiq, Pakistan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale