Effect of temporary vascular shunting as a previous intervention on lower extremity arterial injury: single centre experiences in syrian civil war [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-29302 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.29302  

Effect of temporary vascular shunting as a previous intervention on lower extremity arterial injury: single centre experiences in syrian civil war

Ali İhsan Hasde1, Çağdaş Baran1, Fatih Gümüş1, Mahmut Kış2, Evren Özçınar1, Mehmet Çakıcı1, Levent Yazıcıoğlu1, Bülent Kaya1
1Ankara University School Of Medicine Department Of Cardiovascular Surgery, Ankara
2Hatay State Hospital, Depatment Of Cardiovascular Surgery, Hatay

BACKGROUND: The goal of this retrospective study was to clarify the effect of using temporary vascular shunt (TVS) as a previous intervention.
METHODS: This study included 96 cases with war-related lower extremity arterial injury and surgically treated between October 2013 and March 2016. The patients were divided into two groups: those in which TVS was performed as a previous intervention on admission (TVS group; n=24) and those in which compression, tourniquet and ligation/clampage were performed as a previous intervention on admission (non-TVS group, n=72).
RESULTS: In comparing injury pattern, there was no difference between the two groups. Likewise; mean hematocrit level, mean systolic blood pressure, the incidence of concomittant vein injury, nerve injury, soft tissue damage and bone injury were similar in both groups. The overall amputation rate was 19%. There were a total of 18 amputations; one (4%) in the TVS group and 17 (24%) in non TVS group. The difference on amputation rate was statistically significant. The mean value of the MESS was 6.45 in TVS group and 7.44 in Non-TVS group. Overall, mean MESS was 7.1. The DoI was 4.84±1.84 hours in TVS group and 5.95±1.92 hours in Non-TVS group. These differences in MESS and DoI were statistically significant.
CONCLUSION: We think that it may be beneficial for patients to consider a temporary vascular shunt to reduce DoI and gain time for surgical revascularization. As a result; this study demonstrates that the use of temporary vascular shunt may be successfully serve as a bridge between initial injury and definitive repair with reduce in amputation rates.

Keywords: War, arterial injuries, temporary vascular shunt, amputation


Alt ekstremite arteriyel yaralanmalarında ilk müdahalede geçici vasküler şant uygulamasının etkileri: Suriye iç savaşında tek merkez deneyimleri

Ali İhsan Hasde1, Çağdaş Baran1, Fatih Gümüş1, Mahmut Kış2, Evren Özçınar1, Mehmet Çakıcı1, Levent Yazıcıoğlu1, Bülent Kaya1
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hatay Devlet Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği, Hatay

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı, ateşli silah yaralanmalarında ilk müdahelede geçici vasküler şant uygulamasının etkilerini irdelemektir.
Gereç ve Yöntem: Ekim 2013 ve Mart 2016 tarihleri arasında ateşli silah yaralanması nedeniyle opere edilen 96 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar; ilk girişim olarak geçici vasküler şant uygulanan hastalar (GVŞ grubu, n=24) ve ilk girişim olarak kompresyon, turnike ve ligasyon/klempaj uygulanan hastalar (GVŞ yapılmayan grup, n=72) olmak üzere iki gruba ayrıldı.
Bulgular: Yaralanma mekanizması kıyaslandığında, her iki grup arasında fark yoktu. Aynı şekilde; ortalama hematokrit seviyesi, ortalama sistolik kan basıncı, eşlik eden ven, sinir ve yumuşak doku ve kemik yaralanmaları her iki grupta benzerdi. Tüm amputasyon oranı %19 idi. Biri GVŞ grubunda, 17’si diğer GVŞ yapılmayan hasta grubunda olmak üzere toplam ampütasyon sayısı 18 idi. Ortalama travmaya uğramış ekstremite skoru (MESS) GVŞ grubunda 6.45 iken GVŞ yapılmayan grupta 7.44 idi. İskemi süresi GVŞ grupta 4.84±1.84 saat iken GVŞ yapılmayan grupta 5.95±1.92 saat idi. MESS ve iskemi süresindeki farklılık istatistiksel olarak anlamlı değerlendirildi.
Sonuç: Geçici vasküler şant kullanımının iskemi süresini kısaltmak ve cerrahi revaskülarizayon için zaman kazandırması bakımından hastalar için faydalı olabileceğini düşünmekteyiz. Sonuç olarak bu çalışma, geçici vasküler şant kullanımının yaralanma başlangıcından nihai cerrahi onarımına kadar başarılı bir köprü görevi gördüğünü ve amputasyon oranını azalttığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Savaş, arteriyel yaralanma, geçici vasküler şant, amputasyon
Corresponding Author: Ali İhsan Hasde, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale