Correlation between Ranson score and red cell distribution width in acute pancreatitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 112-116 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.27895  

Correlation between Ranson score and red cell distribution width in acute pancreatitis

Murat Özgür Kılıç, Canbert Çelik, Cemil Yüksel, Barış Doğu Yıldız, Mesut Tez
Department of General Surgery, Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Ranson’s criteria are widely used to evaluate severity of acute pancreatitis (AP). Red blood cell distribution width (RDW) has been demonstrated to be useful marker to predict mortality in these patients. The aim of the present study was to investigate correlation between Ranson score and RDW in patients with AP.
METHODS: Total of 202 patients with AP were included in the study. Patients were classified as mild or severe AP, based on presence of organ failure for more than 48 hours and/or local complications.
RESULTS: Forty patients (19.8%) were diagnosed as severe AP. High sensitivity and specificity values were obtained from receiver operating characteristic curve for initial RDW and Ranson score in predicting severe AP. Ranson ≥4 was selected cut-off value for Ranson score and 14% was limit for RDW. RDW at time of admission was correlated with 48-hour Ranson score (r=0.22; p<0.002). However, at day 0, there was no correlation between RDW and 0-hour Ranson score (r=0.07; p=0.600).
CONCLUSION: Although there is no single, ideal method to assess severity of AP, RDW level at admission can be helpful in earlier prediction of AP severity, especially in first-line centers, taking into consideration disadvantages of multifactorial scoring systems.

Keywords: Acute pancreatitis, Ranson score, red cell distribution width.


Akut pankreatitte Ranson skoru ile eritrosit dağılım hacmi arasındaki korelasyon

Murat Özgür Kılıç, Canbert Çelik, Cemil Yüksel, Barış Doğu Yıldız, Mesut Tez
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Ranson kriterleri akut pankreatit (AP) şiddetini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılır. Eritrosit dağılım genişliği (RDW) de bu gibi hastalarda mortaliteyi öngörmede yararlı bir belirteç olarak gösterilmiştir. Amaç, AP hastalarında Ranson skoru ile RDW arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam 202 AP hastası çalışmaya alındı. Hastalar, 48 saatten uzun süren organ yetersizliği ve/veya lokal komplikasyon varlığına bağlı olarak, hafif ve şiddetli AP olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Kırk hastaya (%19.8) şiddetli AP tanısı kondu. Şiddetli AP’nin belirlenmesinde, başlangıç RDW ve Ranson skorları için hesaplanan ROC eğrisinde yüksek duyarlılık ve özgüllük değerleri elde edildi. Ranson skoru için 4’ten büyük değerler, RDW için %14 değeri cutoff değerler olarak belirlendi. Başvuru anındaki RDW değerinin 48. saat Ranson skoru ile korele olduğu saptandı (r=0.22, p<0.002). Ancak, 0. günde, RDW ile 0. saat Ranson skoru arasında korelasyon yoktu (r=0.07, p=0.600).
TARTIŞMA: Akut pankreatit şiddetini değerlendirmede tek bir ideal yöntem olmasa da, başvuru anındaki RDW seviyesi, birden çoklu skorlama sistemlerinin dezavantajları dikkate alındığında, özellikle birinci basamak sağlık merkezlerinde, AP şiddetinin erken tahmininde yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, eritrosit dağılım hacmi, Ranson skoru.


Murat Özgür Kılıç, Canbert Çelik, Cemil Yüksel, Barış Doğu Yıldız, Mesut Tez. Correlation between Ranson score and red cell distribution width in acute pancreatitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(2): 112-116

Corresponding Author: Murat Özgür Kılıç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale