The effects of tibiofibularis anterior ligaments on ankle joint biomechanics [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 90-95 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.27163  

The effects of tibiofibularis anterior ligaments on ankle joint biomechanics

Ahmet Karakaşlı1, Mehmet Erduran1, Lütfü Baktıroğlu2, Aydın Büdeyri3, Didem Venüs Yıldız4, Hasan Havıtçıoğlu1
1Department Of Orthopedics And Traumatology, Faculty Of Medicine, University Of Dokuz Eylul, Izmir, Turkey
2Department Of Orthopedics And Traumatology, Faculty Of Medicine, University Of Canakkale Onsekiz Mart, Canakkale, Turkey
3Department Of Orthopedics And Traumatology, Private Sani Konukoglu Hospital, Gaziantep, Turkey
4Department Of Biomechanics, Institute Of Health Science, University Of Dokuz Eylul, Izmir, Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to evaluate the biomechanical behavior of anterior inferior tibiofibularis ligament (AITFL) deficient human ankle under axial loading of ankle at stance phase of gait. In order to investigate the contribution of AITFL to ankle stability, an in vitro sequential experimental setup was simulated.
METHODS: The measurement of posterior displacement of distal tibia and anterior displacement of the foot, in neutral position, secondary to axial compression, was performed by two non-contact video extensometers. Eight freshly frozen, anatomically intact, cadaveric human ankle specimens were included and tested. An axial compression test machine was utilized from 0 to 800 Newtonswith a loading speed of 5 mm/min in order to simulate the axial weight-bearing sequence of the ankle at stance phase of human gait.
RESULTS: There was a statistically significant difference between anteroposterior displacement values for AITFL-Intact and AITFLDissected specimens (p≤0.05). Mean AITFL-Intact and mean AITFL-Dissected ankle anteroposterior displacement was 1.28±0.47 mm
and 2.06±0.7 mm, respectively.
CONCLUSION: This study determined some numerical and quantitative data about the biomechanical properties of AITFL in neutral foot position. In the emergency department, diagnosis and treatment of AITFL injury, due to ankle distortion, is important. In AITFL injuries, ankle biomechanics is affected, and ankle instability occurs.

Keywords: Ankle biomechanics, anterior inferior tibiofibular ligament, axial compression test, displacement; non-contact measurement.


Tibiofibularis anterior ligamanının ayak bileği eklemi biyomekaniğine etkisi

Ahmet Karakaşlı1, Mehmet Erduran1, Lütfü Baktıroğlu2, Aydın Büdeyri3, Didem Venüs Yıldız4, Hasan Havıtçıoğlu1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir;
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Çanakkale;
3Özel Sani Konukoglu Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği; Gaziantep;
4Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyomekanik Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı duruş fazında aksiyel yüklenme altında insan ayak bileğinin anterior inferior tibiofibularis ligamanının (AITFL) biyomekanik davranışını değerlendirmektir. Duruş fazında ayak bileği stabilitesine AITFL’nin etkisini araştırmak için in vitro ardaşık deneysel bir düzenek simüle edildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Aksiyel kompresyon gerçekleşirken nötral posizyonda ayağın anterior yerdeğişimi ve distal tibianın posterior yerdeğişimi ölçümü iki non-kontakt vidyo ekstansiyometre ile gerçekleştirildi. Sekiz taze donmuş ve anatomik olarak sağlam insan kadavra ayak bileği örnekleri test edildi. Aksiyel kompresyon test makinesi, duruş fazında aksiyel ayak bileği yüklenmesini simüle etmek için 0’dan 800 Newton’a kadar yüklenme ile ve 5 mm/dk yükleme hızında kullanıldı.
BULGULAR: AITFL-sağlam ve AITFL-kesilmiş örneklerde anteroposterior yerdeğiştirme arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi. Ortalama AITFL-sağlam ayak bileği anteroposterior yerdeğişimi 1.28±0.47 mm idi. Ortalama AITFL-kesik ayakbileği anteroposterior yerdeğişimi 2.06±0.7 mm idi.
TARTIŞMA: Sonuç olarak, ayak bileği nötral pozisyondayke AITFL’nin biyomekanik özellikleri hakkında bazı nümerik ve kantitatif bilgi vermektedir. Acil serviste ayak bileği distorsiyon sonrası AITFL yaralanması teşhisi ve tedavisi önemlidir. Ayak bileği biyomekaniği AITFL yaralanmaları sonrası etkilenmekte ve instabilite gelişmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aksiyel kompresyon testi, anterior inferior tibiofibular ligamanı, ayak bileği biyomekaniği, yer değiştirme.


Ahmet Karakaşlı, Mehmet Erduran, Lütfü Baktıroğlu, Aydın Büdeyri, Didem Venüs Yıldız, Hasan Havıtçıoğlu. The effects of tibiofibularis anterior ligaments on ankle joint biomechanics. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(2): 90-95

Corresponding Author: Ahmet Karakaşlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale