The predictive value of red cell distribution width levels on mortality in intensive care patients with community-acquired intra-abdominal sepsis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 352-357 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.26737  

The predictive value of red cell distribution width levels on mortality in intensive care patients with community-acquired intra-abdominal sepsis

Hatice Kaya Özdoğan1, Faruk Karateke2, Sefa Özyazıcı2, Mehmet Özdoğan3, Pınar Özaltun4, Adnan Kuvvetli2, Cihan Gökler2, Zeynep Ersoy1
1Department Of Anesthesia And Reanimation, Adana Numune Training And Research Hospital, Adana, Turkey
2Department Of General Surgery, Adana Numune Training And Research Hospital, Adana, Turkey
3Medical Park Hospital, General Surgery Clinic, Adana, Turkey
4Department Of Biostatistics, Cukurova University, Adana, Turkey

BACKGROUND: Red cell distribution width (RDW) is a part of the complete blood count (CBC) panel reflecting quantitative measure of variability in the size of circulating red blood cells. It has been known that higher RDW is associated with increased mortality in several diseases. The aim of this study was to investigate the association between RDW and hospital mortality in intensive care unit (ICU) patients with community-acquired intra-abdominal sepsis (C-IAS).
METHODS: A retrospective analysis of the patients with C-IAS was performed between January 1, 2010 and March 31, 2013. Patients’ demographics, co-morbidities, laboratory measures including RDW on admission to the ICU, and Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) score were analyzed.
RESULTS: A total of one hundred and three patients with C-IAS were included into the study with a mean age of 64±14 years. Overall mortality was 50.5%. RDW day 1 (RDW1) values and APACHE II scores were significantly higher in non-survivors than in survivors. In multivariate analysis, only RDW1 and APACHE II predicted mortality. The area under the receiver operating curves (AUC) of RDW1 and APACHE II were 0.867 (95% CI, 0.791–0.942) and 0.943 (95% CI, 0.902–0.984), respectively.
CONCLUSION: This study suggests that increased RDW is associated with mortality in ICU patients with C-IAS.

Keywords: Intensive care unit, intra-abdominal sepsis; mortality; peritonitis; red cell distribution width.


Toplum kökenli karıniçi sepsisli yoğun bakım hastalarında eritrosit dağılım genişliği değerlerinin mortalite tahminindeki öngörü değeri

Hatice Kaya Özdoğan1, Faruk Karateke2, Sefa Özyazıcı2, Mehmet Özdoğan3, Pınar Özaltun4, Adnan Kuvvetli2, Cihan Gökler2, Zeynep Ersoy1
1Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon Kliniği, Adana, Türkiye
2Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye
3Medikal Park Adana Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye
4Çukurova Üniversitesi, Bioistatistik Bölümü, Adana, Türkiye

AMAÇ: Eritrosit dağılım genişliği (EDG) değeri tam kan sayımının bir parçası olup dolaşımdaki kırmızı kan hücrelerinin dağılımının değişkenliğinin kantitatif bir ölçümüdür. EDG düzeyinin yüksek olması birçok hastalıkta mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada yoğun bakımda toplum kökenli intrabdominal sepsis nedeni ile takip ve tedavi edilen hastaların EDG değerleri ile hastane mortalitesi arasındaki ilişki araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2010 Ocak–2013 Mart tarihleri arasında toplum kökenli karıniçi sepsis nedeni ile yoğun bakıma yatan hastaların demografik özellikleri, ek hastalıkları, laboratuvar verileri ve APACHE-II skorları geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 55’i erkek, 48’i kadın olmak üzere toplam 103 hasta alındı. Hastaların yaş ortalaması 64.4±14 (SS), mortalite oranı ise %50.5 idi. Mortalite olan hastaların yoğun bakıma yatış anındaki ortalama EDG (EDG1) değeri ve APACHE-II skorları mortalite olmayan hastalardan daha yüksek idi. Lojistik regresyon analizinde sadece APACHE-II skoru ve EDG1 değerlerinin istatistiksel olarak mortaliteyi etkilediği saptandı. ROC analizinde eğri altında kalan alan EDG1 için 0.867 (Güven aralığı: 0.791–0.942) olarak, APACHE-II için ise 0.943 (Güven aralığı: %95, 0.902–0.984) olarak saptandı.
TARTIŞMA: Bu çalışmada artmış EDG değerlerinin toplum kökenli karıniçi sepsisli yoğun bakım hastalarında mortalite ile ilişkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, karıniçi sepsis; peritonit; eritrosit dağılım genişliği; yoğun bakım.


Hatice Kaya Özdoğan, Faruk Karateke, Sefa Özyazıcı, Mehmet Özdoğan, Pınar Özaltun, Adnan Kuvvetli, Cihan Gökler, Zeynep Ersoy. The predictive value of red cell distribution width levels on mortality in intensive care patients with community-acquired intra-abdominal sepsis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(5): 352-357

Corresponding Author: Faruk Karateke, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale