Laparoscopic versus open appendectomy in pregnancy: A single center experience [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 552-556 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.26357  

Laparoscopic versus open appendectomy in pregnancy: A single center experience

Ali Fuat Kaan Gök1, Yiğit Soytaş1, Adem Bayraktar1, Selman Emirikçi1, Mehmet İlhan1, Ahmet Kemalettin Koltka2, Mustafa Kayıhan Günay1
1Department of General Surgery, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to compare the obstetric and surgical outcomes of laparoscopic appendectomy (LA) and open appendectomy (OA) performed for pregnant women at a single center. It was the hypothesis of this study that there would be no significant difference in the results.
METHODS: The medical records of 57 consecutive pregnant women who underwent an appendectomy between January 2009 and September 2018 were reviewed retrospectively. The patients were divided into 2 groups: OA and LA. The collected data included age, gestational age, diagnostic modalities used, duration of surgery, length of hospital stay, morbidity, and mortality.
RESULTS: Eighteen (31%) patients underwent LA and 39 (69%) patients underwent OA. There were no significant differences in the demographic data. The duration of surgery was significantly less in the laparoscopic group (37 vs 57 minutes; p=0.005). There were no statistically significant differences in the outcomes of deep or superficial surgical site infection, length of hospital stay, pre-term delivery, or loss of the fetus. There was no mortality in either group.
CONCLUSION: The results of this study suggest that LA can be a safe option for both the pregnant patient and the child. Further prospective, randomized studies with a larger group of pregnant patients with appendicitis are needed to fully determine the effects of laparoscopy in these circumstances.

Keywords: Appendectomy, laparoscopy; open appendectomy; pregnancy


Gebelikte Laparoskopik ve Açık Apendektominin Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi

Ali Fuat Kaan Gök1, Yiğit Soytaş1, Adem Bayraktar1, Selman Emirikçi1, Mehmet İlhan1, Ahmet Kemalettin Koltka2, Mustafa Kayıhan Günay1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı tek bir merkezde apandisit nedeniyle ameliyat edilen gebe kadınlarda laparoskopik ve açık apendektominin obstetrik ve cerrahi sonuçlarını karşılaştırmaktır. Bu çalışmadaki ana hipotezimiz bahsedilen sonuçlar açısından açık ya da laparoskopik apendektomi arasında fark olmadığıdır.
Yöntemler: Ocak 2009 ile Eylül 2018 arasında apendektomi yapılan 57 ardışık gebe kadının tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar açık ve laparoskopik apendektomi olmak üzere iki gruba ayrıldı. Toplanan veriler yaş, gebelik yaşı, tanı yöntemleri, ameliyat süresi, kalış süresi, morbidite ve mortaliteyi içermektedir. Veri analizi, Windows için IBM SPSS v. 23 kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bulgular: On sekiz (% 31) hastaya laparoskopik apendektomi (LA) ve 39 (% 69) hastaya açık apendektomi (OA) uygulandı. Demografik veriler arasında fark yoktu. Laparoskopik grupta cerrahinin süresi anlamlı olarak daha kısaydı (37 vs 57 dakika, p = 0.005). Derin ve yüzeyel cerrahi alan enfeksiyonları, yatış süresi, erken doğum ve fetal kayıp gibi sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Her iki grupta da mortalite yoktu.
Sonuç: Genel olarak, bu çalışma LA'nın gebe hasta ve fetus için güvenli olduğunu düşündürmektedir. Apandisitli gebe hastalar üzerinde laparoskopinin etkilerini belirlemek için, daha geniş sayıda olguda prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Laparoskopi, Apendektomi, Açık Apendektomi


Ali Fuat Kaan Gök, Yiğit Soytaş, Adem Bayraktar, Selman Emirikçi, Mehmet İlhan, Ahmet Kemalettin Koltka, Mustafa Kayıhan Günay. Laparoscopic versus open appendectomy in pregnancy: A single center experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 552-556

Corresponding Author: Ali Fuat Kaan Gök, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale