Diagnostic value of GCP-2 / CXCL-6 and hsCRP in the diagnosis of acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-26270 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.26270  

Diagnostic value of GCP-2 / CXCL-6 and hsCRP in the diagnosis of acute appendicitis

Çiğdem Yücel1, Esra Fırat Oğuz2, Sadettin Er3, İlhan Balamir4, Turan Turhan2, Mesut Tez3
1Gülhane Training and ResearcH Hospital, Department of Clinical Biochemistry, Ankara
2Ankara Numune Training and ResearcH Hospital, Department of Clinical Biochemistry, Ankara
3Ankara Numune Training and ResearcH Hospital, Department of General Surgery, Ankara
4Ankara Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital

Background: Acute appendicitis (AA) is one of the major causes of acute abdomen pain. Various laboratory markers have been studied for diagnosis AA, but none of them have shown superiority to physical examination or imaging. GCP-2/CXCL6 is a chemokine expressed by macrophages and epithelial and mesenchymal cells during inflammation. The aim of this study was to investigate the diagnostic role of GCP-2/CXCL6 in AA patients.
Methods: In this cross sectional study, serum level of GCP-2/CXCL6 was measured 56 AA patients and 32 healthy control subjects. Also, hsCRP and white blood cell count (WBC) levels of the patient and control groups were evaluated.
Results: GCP-2/CXCL-6, hsCRP and WBC levels of the AA group were significantly higher than the control group (p<0.05 for all comparisons). Among AA group, GCP-2/CXCL6 levels were higher in complex AA(gangrenous, abscess and perforation) ones when compared to non-complex AA (p< 0.05). A strong positive correlation was found between GCP-2/CXCL6 levels and hsCRP levels ( r= 0.756, p= 0.003) and a moderate positive correlation between GCP-2/CXCL6 levels and WBC count ( r= 0.468, p= 0.003).
Conclusion: GCP-2/CXCL6 can be a useful marker in AA diagnosis and discrimination of complex cases, especially if combined with other laboratory markers and imaging techniques.

Keywords: Acute appendicitis, chemokine, complication, diagnosis, prognosis


Akut apandisit tanısında GCP-2 / CXCL-6 ve hsCRP'nin tanısal değeri

Çiğdem Yücel1, Esra Fırat Oğuz2, Sadettin Er3, İlhan Balamir4, Turan Turhan2, Mesut Tez3
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Ankara
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
4Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Akut apandisit (AA), akut karın ağrısının en önemli nedenlerinden biridir. AA tanısı için çeşitli laboratuvar belirteçleri çalışılmıştır, ancak hiçbiri fizik muayene veya görüntülemede üstünlük göstermemiştir. GCP-2 / CXCL6, inflamasyon sırasında makrofajlar ve epitelyal ve mezenkimal hücreler tarafından eksprese edilen bir kemokindir. Bu çalışmanın amacı AA hastalarında GCP-2 / CXCL6'nın tanısal rolünü araştırmaktır.
Gereç ve yöntem: Bu kesitsel çalışmada, serum GCP-2 / CXCL6 düzeyi 56 AA hastası ve 32 sağlıklı kontrol hastası ölçülmüştür. Ayrıca, hasta ve kontrol gruplarının hsCRP ve lökosit (WBC) düzeyleri değerlendirilmiştir.
Bulgular: AA grubunun GCP-2/CXCL-6, hsCRP ve WBC düzeyleri kontrol grubundan anlamlı derecede yüksekti (tüm karşılaştırmalar için p <0.05). AA grubu arasında ise, GCP-2/CXCL6 seviyeleri kompleks AA'da (gangrenöz, apse ve perforasyon), kompleks olmayan AA'lara göre daha yüksekti (p<0.05). GCP-2/CXCL6 seviyeleri ile hsCRP seviyeleri arasında güçlü bir pozitif korelasyon bulunmuştur (r = 0.756, p = 0.003) ve GCP-2 / CXCL6 seviyeleri ile WBC sayısı arasında orta derecede pozitif korelasyon bulunmuştur (r = 0.468, p = 0.003).
Sonuç: GCP-2 / CXCL6, AA teşhisinde ve karmaşık vakaların ayırt edilmesinde, özellikle diğer laboratuvar belirteçleri ve görüntüleme teknikleriyle birleştirildiğinde yararlı bir belirteç olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, kemokin, komplikasyon, tanı, prognoz
Corresponding Author: Esra Fırat Oğuz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale