An evaluation of the effect of ertapenem in rats with sepsis created by cecal ligation and puncture [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-26050 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.26050  

An evaluation of the effect of ertapenem in rats with sepsis created by cecal ligation and puncture

Başak Göl Serin1, Şükran Köse2, Osman Yılmaz3, Mehmet Yıldırım4, İlkay Akbulut2, Süheyla Serin Senger2, Gülgün Akkoçlu2, Gülden Diniz5, Süha Serin6
1Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Hopa City Hospital, Artvin, Turkey
2Clinic Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, Tepecik Training And Research Hospital, Sağlık Bilimleri University, İzmir, Turkey
3Laboratory Animal Science, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
4Clinic Of General Surgery, Bozyaka Training And Research Hospital, Sağlık Bilimleri University, İzmir, Turkey
5Pathology, Tepecik Training And Research Hospital, Sağlık Bilimleri University, İzmir, Turkey
6Emergency Medicine, Urla City Hospital, İzmir, Turkey

Objective: Intra-abdominal adhesions are still a major problem which are expected to be reduced by the provision of bacterial decontamination. Various antibiotics have been used to prevent the formation of adhesion in septic abdomen. The aim of this study is to demonstrate the efficacy of ertapenem in sepsis of rats induced by cecal ligation and puncture.

Materials and Methods: Twenty eight Wistar rats were divided into 4 groups randomly. Inallgroups, bacterial peritonitis was created by cecal ligation and puncture method. Group 1 was considered as sham group. Groups 2, 3, and 4 were given, respectively, saline, a single dose of ertapenem and a dose of ertapenem intraperitoneally everyday. Intra-abdominal adhesions were assessed 7 days after surgery by histopathological examination. Microbiological examination was performed through the ascites obtained. TNF- α was measured from blood taken from rats.

Results: Adhesion score decreased significantly by the application of ertapenem (p <0.001) and fibrosis scores were found to be significantly lower (p: 0.005). Among all groups, the relationship between the decrease in the number of colonies and antibiotics application was not statistically significant (p: 0.109). No statistically significant difference was found between the group given single dose of ertapenem and the group given multiple ertapenem (p: 1).

Discussion: Peritoneal lavage with ertapenem appears to be effective in preventing the adhesion in septic abdomen. As no difference was detected at the end of a single dose and multiple dose administration of antibiotics in the adhesion scores, a single dose after surgery seems to be enough. It is thought that the results should be evaluated in a clinical trial.

Keywords: Ertapenem, sepsis, rat


Çekal ligasyon ve puncture yöntemi uygulanan ratlarda ertapenem etkinliğinin gösterilmesi

Başak Göl Serin1, Şükran Köse2, Osman Yılmaz3, Mehmet Yıldırım4, İlkay Akbulut2, Süheyla Serin Senger2, Gülgün Akkoçlu2, Gülden Diniz5, Süha Serin6
1Hopa Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Artvin
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Laboratuar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı, İzmir
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İzmir
6Urla Devlet Hastanesi, Acil Tıp, İzmir

Giriş: Karın içi yapışıklıklar halen önemli bir sorundur. Bakteriyel dekontaminasyon sağlanmasıyla karın içi yapışıklıkların azalacağı düşünülmektedir. Geçmişte çeşitli antibiyotikler septik karında adezyon formasyonunun önlenmesi için kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı çekal ligasyon ve puncture yöntemi ile sepsis modeli oluşturulan ratlarda ertapenem etkinliğinin gösterilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada ağırlıkları 200-250 gr arasında değişen, erkek cinsi, 28 adet Wistar cinsi rat kullanıldı. Ratlar rastgele 4 gruba ayrıldı. Tüm gruplarda çekal ligasyon ve puncture yöntemiyle bakteriyel peritonit oluşturuldu. Grup 1 sham grubu olarak kabul edildi; grup 2’ye serum fizyolojik (SF), grup 3’e ertapenem tek doz, grup 4’e ertapenem her gün günde bir doz intraperitoneal yolla verildi. Cerrahiden 7 gün sonra karın içi yapışıklıklar değerlendirildi, histopatolojik inceleme yapıldı, elde edilen asitesten mikrobiyolojik inceleme yapıldı. Ratlardan alınan kan örneklerinden TNF- α bakıldı.

Bulgular: Ertapenem uygulaması ile adezyon skoru anlamlı derecede azaldı (p<0,001) ve fibrozis skorları anlamlı derecede düşük olarak bulundu (P: 0,005). Tüm gruplar arasında, antibiyotik uygulaması ile koloni sayısındaki azalma arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı (p: 0,109). Tek doz ertapenem verilen grup ile multiple (çok doz) ertapenem verilen grup arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı (p: 1).

Tartışma: Bu veriler ışığında septik karında, ertapenemle peritoneal lavajın adezyonu önlemede etkin olduğu görülmektedir. Tek doz ile çok doz antibiyotik uygulaması sonunda adezyon skorlarında fark saptanmadığından operasyon sonrası tek doz uygulamanın yeterli olabileceği düşünülmektedir. Sonuçların bir klinik çalışmada değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ertapenem, sepsis, rat
Corresponding Author: Başak Göl Serin, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale