Oxytocin in The Prevention of Injury Due to Testicular Torsion/Detorsion in Rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-25730 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.25730  

Oxytocin in The Prevention of Injury Due to Testicular Torsion/Detorsion in Rats

Fatih Fırat1, Fikret Erdemir2, Engin Kölükçü1, Fikret Gevrek4, İsmail Benli3, Velid Ünsal3
1Department Of Urology, Tokat State Hospital
2Department Of Urology, Gaziosmanpasa University
3Department Of Biochemistry, Gaziosmanpasa University
4Department Of Histology, Gaziosmanpasa University

Aim: We aimed to demonstrate the effectiveness of oxytocin, on the testes for ischemia-reperfusion injury.
Matherials and methods: A total of 24 male Wistar-Albino strain rats weighing between 250-320 gr were used in our study. The rats were randomized into 3 groups of 8 rats. Group 1 was assessed as the control group. Priorly testicular torsion were performed on Group 2 rats. Then testicular detorsion was applied to induce reperfusion injury. In Group 3, following testicular torsion, and then detorsion, oxytocin was administered before reperfusion. Testicular tissues were evaluated with respect to histologic, and spermatogenic parametres using Johnsen scoring system, and average Johnsen score was calculated.
Results: Histologic test results; Torsion group was statistically significantly different from the treatment, and the control groups. The group treated with oxytocin was different from both the control, and the torsion groups ( p=0.010, and p=0.012). Biochemical Test Results; In group 2, levels of superoxide dismutase, and glutathion peroxidase were statistically significantly lower relative to the control group (p=0.007, and p=0.007). In group 3, levels of malondialdehyde, and nitric oxide decreased statistically significantly when compared with the solely testicular torsion-induced group (p=0.017), and (p=0.014).
Conclusion: According to these results we can say that although this is an experimental study, oxytocin can be considered as an alternative agent in the treatment of testicular torsion in clinical practice to minimize of tissue damage.

Keywords: Torsion, Oxytocin, I/R injury


Sıçanlarda Testiküler Torsiyon / Detorsiyon Nedeniyle Oluşan Hasarın Önlenmesinde Oksitosin

Fatih Fırat1, Fikret Erdemir2, Engin Kölükçü1, Fikret Gevrek4, İsmail Benli3, Velid Ünsal3
1Tokat Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı
4Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Ana Bilim Dalı

Amaç: Testislerdeki iskemi reperfüzyon hasarı üzerine Oksitosin'in etkilerini göstermeyi amaçladık.
Gereç Yöntem: Çalışmamızda ağırlıkları 250-320 gr arasında değişen toplam 24 adet Wistar-Albino cinsi sıçan kullanıldı. Sıçanlar, 8 sıçandan oluşan randomize 3 gruba ayrıldı. Grup 1 kontrol grubu olarak değerlendirildi. Grup 2' de önce testis torsiyonu gerçekleştirildi. Sonrasında detorsiyone edilerek reperfüzyon hasarı oluşturuldu. Grup 3' de ise torsiyon ve detorsiyon işlemlerini takiben reperfüzyondan önce oksitosin uygulandı. Testiküler dokular, Johnsen skorlama sistemi kullanılarak histolojik ve spermatogenik parametrelere göre değerlendirildi ve ortalama Johnsen skoru hesaplandı.
Bulgular: Histolojik test sonuçları; Torsiyon grubu tedavi ve kontrol gruplarından istatistiksel olarak anlamlı derecede farklıydı. Oksitosin ile tedavi edilen grup hem kontrol hem de torsiyon gruplarından farklıydı (p = 0.010 ve p = 0.012). Biyokimyasal Test Sonuçları; Testis torsiyonu oluşturulan grupta süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p = 0.007 ve p = 0.007). Daha sonra oksitosin ile tedavi edilen testiküler torsiyon grubunda malondialdehit ve nitrik oksit düzeyleri yalnızca testis torsiyonu yapılan grupla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldı (p = 0.017) ve (p = 0.014).
Sonuç: Bu sonuçlara göre, bu deneysel bir çalışmadır; oksitosin, klinik uygulamada testiküler torsiyon tedavisinde doku hasarını en aza indirgemek için alternatif bir ajan olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Torsiyon, oksitosin, İ/R hasarı
Corresponding Author: Fatih Fırat, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale