An investigation on the effects of hemodynamic changes on the patient’s clinical condition during the treatment of patients undergoing aneurysmal subarachnoid hemorrhage [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-24412 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.24412  

An investigation on the effects of hemodynamic changes on the patient’s clinical condition during the treatment of patients undergoing aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Nihan Yaman Mammadov1, Achmet Ali2, Orkhan Mammadov3, Ararso Kedir Jima3, Günseli Orhun2, Ibrahim Ozkan Akinci4
1Department of Anesthesiology, Van Education and Research Hospital, Health Sciences University, Van, Turkey
2Department of Anesthesiology, Istanbul Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey
3Intensive Care Clinic, Altunizade Acibadem Hospital, Istanbul, Turkey
4Intensive Care Clinic, Taksim Acibadem Hospital, Istanbul, Turkey

Introduction: In this study, we investigated the hemodynamic changes in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH) during intensive care unit and the effect of PiCCO on hemodynamic clinical course during hydration and hypertension treatment.
Methods: In our study, 15 adult aSAH patients, whose aneurysm had been treated by surgery or coiling were examined for the signs of vasospasm in between the dates 03/01/2015 and 01/03/2016. The PICCO measurement was made at least twice in a day. Positive daily fluid balance was attempted to be at least 1000 mL and the value of Global end-diastolic index (GEDI) was targeted to 680 to 800 mL/m2 for each patient. The values of mean arterial pressure (MAP), systolic arterial pressure (SAP), heart rate (HR), central venous pressure (CVP), and cardiac index (CI), GEDI, systemic vascular resistance index (SVRI), extravascular lung water index (ELWI) measured by PiCCO, and daily neurological outcome of patients and GCS values were recorded.
Results: It had been observed that CVP value was randomly changing during the volume therapy, but the GEDI value determined by thermodilution was consistent. Positive correlation was detected between the period of reaching to the hospital and first measured value of SVRI. Low GEDI value was detected as a risk factor in the perspective of vasospasm but an ideal GEDI value could not be determined.
Conclusion: GEDI values were correlated with daily fluid balance. While low GEDI value was found as a risk factor, we could not determine an ideal GEDI value.

Keywords: subarachnoid hemorrhage, PiCCO, vasospasm, fluid therapy


Anevrizmal subaraknoid kanama geçiren hastalarda tedavi süresince gelişen hemodinamik değişikliklerin kliniğe etkilerinin araştırılması

Nihan Yaman Mammadov1, Achmet Ali2, Orkhan Mammadov3, Ararso Kedir Jima3, Günseli Orhun2, Ibrahim Ozkan Akinci4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Van
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Altunizade Acıbadem Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Kliniği
4Taksim Acıbadem Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Kliniği

Amaç: Çalışmamızda anevrizmal subaraknoid kanama (aSAK) hastalarının yoğun bakım izlemlerinde hemodinamik değişiklikleri ve hidrasyon, hipertansiyon tedavisi sırasında PiCCO ile ölçülen hemodinamik parametrelerin klinik seyre etkisini inceledik.
Yöntem ve Gereç: Çalışmamızda 01.03.2015 ve 01.03.2016 tarihleri arasında cerrahi klip veya endovasküler koil ile anevrizması tedavi edilen, erişkin, 15 aSAK hastası vazospazm açısından incelendi. Günde en az 2 kez PiCCO ölçümü yapıldı. Sıvı tedavisi günlük en az 1000 mL pozitiflik olacak şekilde, Global end-diyastolik İndeks (GEDI) değeri 680-800 mL/m2 şeklinde hedeflendi. Hastaların geliş ortalama arter basıncı (OAB), sistolik arter basıncı (SAB), kalp atım hızı (KAH), santral venöz basınç (CVP) ve kardiyak indeks (CI), GEDI, sistemik vasküler rezistans indeksi (SVRI), ekstravasküler akciğer volüm indeksi (ELWI) değerleri kaydedildi. Hastaların günlük nörolojik muayeneleri, klinik vazospazm bulguları, GKS değerleri kaydedildi.
Bulgular: Hastaların volüm durumları ve volüm tedavisi takibinde CVP değerinin rastgele değiştiği fakat termodilüsyon ile saptanan GEDI değerinin uyumlu olduğu görüldü. Hastaneye geliş süresi ile ilk ölçülen SVRI değeri arasında ileri düzeyde pozitif korelasyon saptandı. Düşük GEDI değerinin vazospazm açısından risk faktörü olduğu bulundu.
Sonuç: Volüm tedavisinin takibindeki değişikliklerle GEDI değerindeki değişikliklerin uyumlu olduğu görüldü. Düşük GEDI değerinin vazospazm açısından risk faktörü olduğu bulunmasına rağmen, önerilecek ideal bir GEDI değeri saptanamadı.

Anahtar Kelimeler: subaraknoid kanama, PiCCO, vazospazm, sıvı tedavisi
Corresponding Author: Nihan Yaman Mammadov, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale