Perioperative Outcomes Following Hip Fracture Surgery in Elderly Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Heart Failure with Mid-range Ejection Fraction [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-23946 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.23946  

Perioperative Outcomes Following Hip Fracture Surgery in Elderly Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Heart Failure with Mid-range Ejection Fraction

Ahmet Emrah Açan1, BÜLENT Özlek2, Cem Yalın Kılınç1, Murat Biteker2, Nevres Hurriyet Aydogan1
1Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Mugla, Turkey
2Mugla Sitki Kocman University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Mugla, Turkey

Background: To examine the influence of heart failure (HF) with preserved ejection fraction (HFPEF) and HF with mid-range ejection fraction (HFmrEF) on perioperative cardiac and noncardiac outcomes following hip fracture surgery.
Methods: Data of elderly patients (≥ 65 years) who underwent hip fracture surgery were retrospectively analyzed. Patients with a left ventricular ejection fraction (LVEF)< 40% were not included in this study. The definition of preoperative HFPEF (LVEF ≥50%) and HFmrEF (LVEF 40%-49%) was based on clinical documentation of HF in patients’ medical records prior to surgery. The primary outcomes of the study were perioperative adverse events and mortality. The secondary outcome of interest was the length of stay in hospital.
Results: A total of 328 patients (mean age 79.2±8.7 years, and 57.3% female) were enrolled. Of the study population, 250 (76.2%) patients had no HF, 50 (15.2%) patients had HFPEF, and 28 (8.6%) patients had HFmrEF before surgery. Frequency of perioperative cardiovascular and non-cardiovascular complications were similar with a rate of 7.0%. The mean length of hospital stay was 8.1±5.8 days, and the in-hospital mortality rate was 4.6%. Patients with HFPEF and HFmrEF had longer length of stay, and were more likely to experience perioperative complications and death than the patients without HF. Multivariate analyses showed that the presence of HFPEF and HFmrEF were both associated with increased rates perioperative complications and mortality.
Conclusions: Our study showed that the presence of HFPEF and HFmrEF may predict perioperative adverse events and mortality in elderly patients undergoing hip fracture surgery.

Keywords: Hip fracture, HFmrEF, HFPEF, prognosis, surgery.


Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonu ile Kalp Yetmezlikli ve Sınırda Ejeksiyon Fraksiyonu ile Kalp Yetmezlikli Yaşlı Hastalarda Kalça Kırığı Cerrahisi Sonrası Perioperatif Sonuçlar

Ahmet Emrah Açan1, BÜLENT Özlek2, Cem Yalın Kılınç1, Murat Biteker2, Nevres Hurriyet Aydogan1
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı, Muğla, Turkey
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim dalı, Muğla, Turkey

Amaç: Korunmuş ejeksiyon fraksiyonu (KEF-KY) ile kalp yetmezliğinin (KY) ve sınırda ejeksiyon fraksiyonu (SEF-KY) ile KY 'nin kalça kırığı cerrahisini takiben perioperatif kardiyak ve kardiyak olmayan sonuçlar üzerindeki etkisini incelemek.
Gereç ve Yöntem: Kalça kırığı ameliyatı geçiren yaşlı hastaların (≥ 65 yaş) verileri retrospektif olarak incelendi. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) <% 40 olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Preoperatif KEF-KY (SVEF ≥% 50) ve SEF-KY (SVEF% 40-49) tanımı, hastaların ameliyat öncesi tıbbi kayıtlarında KY 'nin klinik dokümantasyonuna dayanmaktadır. Çalışmanın birincil sonuçları perioperatif olumsuz olaylar ve mortaliteydi. İlgilenilen ikincil sonuç hastanede kalış süresiydi.
Bulgular: Toplam 328 hasta (ortalama yaş 79.2 ± 8.7 yıl ve% 57.3 kadın) çalışmaya dahil edildi. Çalışma popülasyonunun 250'sinde (% 76.2) KY yoktu, 50'sinde (% 15.2) KEF-KY ve 28'inde (% 8.6) SEF-KY vardı. Perioperatif kardiyovasküler ve kardiyovasküler olmayan komplikasyonların sıklığı% 7,0 ile benzerdi. Ortalama hastanede kalış süresi 8.1 ± 5.8 gündü ve hastane içi mortalite oranı % 4.6 idi. KEF-KY ve SEF-KY hastalarının kalış süresi daha uzundu ve KY olmayan hastalara göre perioperatif komplikasyon ve ölüm yaşama olasılığı daha yüksekti. Çok değişkenli analizler, KEF-KY ve SEF-KY varlığının her ikisinin de artmış perioperatif komplikasyonlar ve mortalite ile ilişkili olduğunu göstermiştir.
Sonuç: Çalışmamız, KEF-KY ve SEF-KY varlığının kalça kırığı ameliyatı geçiren yaşlı hastalarda perioperatif olumsuz olayları ve mortaliteyi tahmin edebileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalça kırığı, HFmrEF, HFPEF, prognoz, cerrahi.
Corresponding Author: Ahmet Emrah Açan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale