Melatonin exhibits supportive effects on oxidantsand anastomotic healing during intestinalischemia/reperfusion injury [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 1-8 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.23539  

Melatonin exhibits supportive effects on oxidantsand anastomotic healing during intestinalischemia/reperfusion injury

Namık Özkan1, Ömer Faik Ersoy1, Zeki Özsoy1, Ebru Çakır2
1Department of General Surgery, Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat-Turkey
2Department of Pathology, Atatürk Chest Diseases Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the effects of melatonin on intestinal anastomosis after intestinal ischemia/reperfusion injury (IRI).
METHODS: Thirty Wistar albino rats of both sexes were divided into 3 groups: sham, control, and treatment. IRI was performed by clamping the superior mesenteric artery (SMA) for 30 minutes, followed by reperfusion. The sham rats received only manipulation of the SMA. Melatonin (10 mg/kg) was administered to the treatment group, and the control group was given a vehicle injection. Both the treatment group and the control group further underwent ileal resection of a 1-cm segment and anastomosis. On the postoperative seventh day, the anastomotic burst pressure, hydroxyproline level, histological indices of wound healing, and oxidative parameters of catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), total glutathione (T-GSH), and glutathione peroxidase (GSH-Px) levels were measured. A one-way analysis of variance and chi-square test were used for the categorical data.
RESULTS: Melatonin treatment led to a significantly higher burst pressure (p=0.027 and p<0.001, respectively). The 2 antioxidant enzymes, CAT and SOD, were at the highest level in the sham and melatonin groups and the lowest level in the control group (p=0.001 and p=0.002, respectively). Melatonin treatment resulted in a significantly higher level of both enzymes compared with the control group (p=0.026 and 0.003, respectively). The GSHpx and total GSH levels were slightly elevated in the treated rats, but the difference was not statistically significant (p=0.205 and 0.216, respectively). Fibroblast infiltration, capillary formation, and epithelialization were significantly better in the melatonin-treated animals. The granulocyte and mononuclear infiltration scores were similar between all groups.
CONCLUSION: It was concluded that melatonin had marked effects on intestinal anastomotic healing during intestinal IRI.

Keywords: Anastomosis, ischemia/reperfusion injury; melatonin.


Melatonin iskemi/reperfüzyon hasarı sırasında oksidanlar ve anastomoz iyileşmesi üzerine olumlu etkiler gösterir

Namık Özkan1, Ömer Faik Ersoy1, Zeki Özsoy1, Ebru Çakır2
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tokat
2Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Melatoninin iskemi/reperfüzyon hasarında (İRH) intestinal anastomoz iyileşmesi üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Otuz Wistar-Albino sıçan üç gruba (Sham, kontrol ve tedavi) ayrıldı. Süperior mezenterik arter (SMA) klemplenip 30 dakika sonrasında açılarak İRH oluşturuldu. Sham grubunda sadece SMA manüplasyonu yapıldı. Tedavi grubuna melatonin (10 mg/kg) ve kontrol grubunda salin verildi. Tedavi ve kontrol gruplarında ek olarak 1 cm ileal segment rezeke edilerek anostomoz yapıldı. Ameliyat sonrası yedinci günde anastomotik patlama basıncı, hidroksiprolin seviyeleri, yara iyileşmesinin histolojik göstergeleri ve oksidatif parametrelerin düzeyleri araştırıldı. İstatistik için tek yönlü varyans analizi ve ki kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Melatonin tedavisi patlama basıncında anlamlı yüksekliğe yol açtı (sırasıyla, p=0.027 ve p<0.00). Katalaz ve süperoksit dismütaz enzim seviyeleri sham ve melatonin gruplarında en yüksek, kontrol grubunda ise en düşüktü (sırasıyla, p=0.001 ve p=0.002). Melatonin tedavisi her iki enzim düzeylerinde anlamlı yüksekliğe yol açtı (sırasıyla, p=0.026 ve p=0.003). Glutatyon peroksidaz ve total glutatyon düzeylerinde tedavi grubunda hafifçe artış görülse de bu fark anlamlı değildi (sırasıyla, p=0.205 ve 0.216). Fibroblast infiltrasyonu, kapiller formasyon ve epitelizasyon melatoninle tedavi edilen sıçanlarda anlamlı olarak daha iyiydi. Granülosit ve mononükleer infiltrasyon skorları tüm gruplarda benzerdi.
TARTIŞMA: Deneysel modelde İRH sırasında melatonin uygulamasının intestinal anastomoz iyileşmesi üzerine belirgin olumlu etkileri olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz, iskemi/reperfüzyon hasarı; melatonin.


Namık Özkan, Ömer Faik Ersoy, Zeki Özsoy, Ebru Çakır. Melatonin exhibits supportive effects on oxidantsand anastomotic healing during intestinalischemia/reperfusion injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(1): 1-8

Corresponding Author: Zeki Özsoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale