The protective effect of montelukast against skeletal muscle ischaemia-reperfusion injury: an experimental rat model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-22208 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.22208  

The protective effect of montelukast against skeletal muscle ischaemia-reperfusion injury: an experimental rat model

Mehmet İlker Bilgiç1, Güray Altun2, Hüsamettin Çakıcı3, Kaan Gideroğlu4, Gürsel Saka2
1Çağıner Hospital,Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Istanbul, Turkey
2Umraniye Training and Research Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul, Turkey
3Abant Bolu İzzet Baysal Medical University,Department of Orthopedics and Traumatology, Bolu, Turkey
4Kartal Training and Research Hospital, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Istanbul, Turkey

Background: Montelukast is a selective leukotriene D-4 receptor antagonist which specifically and reversibly inhibits cysteinyl leukotriene-1 receptor. The aim of this study was to investigate the protective effect of Montelukast on skeletal muscle reperfusion injury created as acute ischaemia-reperfusion (IR) injury in Wistar albino rats.
Methods: The study comprised a total of 16 male Wistar albino rats. The rats were randomly separated into 2 groups as control (IR) and treatment (IR+Montelukast). Ischaemia was obtained by a femoral artery clamp. After reperfusion following a 2-hour of ischaemia, muscle samples were taken for biochemical and histopathological analysis.
Results: Malondialdehyde levels were determined to be at statistically higher level in the control compared to Montelukast group (p: 0.002, p<0.01). The superoxide dismutase levels were determined to be at statisically higher level in the Montelukast group compared to the control group (p: 0.001, p<0.01). In the histopathological examination of the ischaemic muscles, oedema, polymorinfiltration and erythrocyte extravasation levels were found to be statistically significant higher in the control group than Montelukast group. oedema, polymorphonuclear infiltration and erythrocyte extravasation levels were observed to be significantly reduced in the treatment group compared to the control.
Conclusions: In this model of skeletal muscle acute IR injury, the protective effect of Montelukast against skeletal muscle reperfusion injury was emphasized. It was concluded that montelukast could accelerate functional recovery in the extremity by limiting the local and systemic complications caused by reperfusion, in cases such as extremity trauma with vascular injuries and extremity surgery with prolonged tourniquet application. However, further experimental and clinical studies are required to confirm this effect.

Keywords: skeletal muscle, ischaemia, montelukast, reperfusion


İskelet kasında iskemi-reperfüzyon yaralanmasına karşı montelukastın koruyucu etkisi: ratlarda deneysel çalışma

Mehmet İlker Bilgiç1, Güray Altun2, Hüsamettin Çakıcı3, Kaan Gideroğlu4, Gürsel Saka2
1Özel Çağıner Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi,İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,İstanbul
3Abant Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,Bolu
4Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrütif Cerrahi Kliniği,İstanbul

Amaç: Montelukast, sisteinil lökotrien-1 reseptörünü spesifik ve geri dönüşümlü olarak inhibe eden, selektif bir lökotrien D-4 reseptör antagonistidir. Bu deneysel çalışmada, akut iskemi/reperfüzyon (İ/R) yaralanması oluşturulan Wistar albino türü sıçanlarda montelukastın iskelet kası reperfüzyon yaralanmasına karşı olası koruyucu etkisi araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 16 erkek Wistar albino türü sıçan alındı. Sıçanlar, randomize olarak sırasıyla kontrol (İ/R) ve çalışma ( İ/R + Montelukast) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ekstremite iskemisi, femoral artere klemp konarak sağlandı. İki saatlik iskemi süresini takiben 2 saat süren reperfüzyon sonrasında, biyokimyasal analiz ve histopatolojik inceleme için kas örnekleri alındı.
Bulgular: Kontrol grubunun Melondialdehit düzeyleri, Montelukast grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p: 0.002; p<0.01). Montelukast grubunun Superoksit dismutaz düzeyleri ise kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p: 0.001; p<0.01). İskemik kasların histopatolojik incelemesinde; iskemi reperfüzyon grubunun ödem, PMNL infiltrasyonu ve eritrosit ekstravazasyonu düzeyleri, tedavi grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. Tedavi edilen grupta ödem, PMNL infiltrasyonu ve eritrosit ekstravazyonu ise iskemi grubuna göre oldukça azalmış olarak izlendi.
Sonuç: Bu iskelet kası akut İ/R yaralanması modelinde; montelukastın iskelet kası reperfüzyon yaralanmasına karşı koruyucu etkisi vurgulandı. Montelukast, akut vasküler yaralanmalı ekstremite travmaları olgularda ve turnike süresi uzamış ekstremite cerrahisinde, reperfüzyonun neden olduğu lokal ve sistemik komplikasyonları sınırlandırarak ekstremitede fonksiyonel iyileşmeyi hızlandırabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak yine de bu etkinin yapılacak deneysel ve klinik çalışmalar ile de desteklenmesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: iskelet kası, iskemi, montelukast, reperfüzyon
Corresponding Author: Mehmet İlker Bilgiç, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale